• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

26. RaM 27.prosince 2011

Usnesení 26. schůze Rady města Cvikova 27. prosince 2011

účast: 5 členů rady , 2 omluven – PharmDr. Skopová, Ing. Dostál

576/11
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o spolupráci č. OLP/3138/2011 při zajištění dopravní obslužnosti s Libereckým krajem na rok 2012. Výše příspěvku na dopravní obslužnost schválena v rozpočtu města. (5 pro, 2 omluveni)

577/11
Schvaluje vyřazení a likvidaci majetku města dle soupisu a návrhu v hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Sídliště Cvikov ve výši 25 262,- Kč
a
doporučuje ZM schválit vyřazení a likvidaci majetku dle návrhu ve výši 27 075,- Kč.
(5 pro, 2 omluveni)

578/11
Schvaluje vyřazení a likvidaci majetku města dle návrhu v hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov ve výši 9 400,- Kč.
(5 pro, 2 omluveni)

579/11
Schvaluje vyřazení a likvidaci majetku města v organizaci 724 dle soupisu a návrhu skupina 029 ve výši 69 128,20 Kč, skupina 028 ve výši 74 610,50 Kč, skupina 018 ve výši 66 311,50 Kč. (5 pro, 2 omluveni)

580/11
Souhlasí s výplatou odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Sídliště Cvikov Kateřině Fialové dle návrhu. (5 pro, 2 omluveni)

581/11
Souhlasí s výplatou odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecká škola Cvikov Mgr. Olze Svatošové dle návrhu. (5 pro, 2 omluveni)

582/11
Bere na vědomí žádost Základní kynologické organizace Cvikov o dotaci na činnost klubu v roce 2012 ve výši 15 tis.Kč. (5 pro, 2 omluveni)

583/11
Stanovuje úhradu za jednorázové pronájmy prostor multifunkčního centra Sever
- bar - bez výjimky - 5 000,- Kč
- sál - akce cizích organizátorů - 12 000,- Kč
- akce města - zdarma
- akce místních spolků - 6 000,- Kč
- kongresy, semináře do 4 hodin doby trvání - 6 000,- Kč
- internetová kavárna (spolky zdarma), ostatní (i politické strany) - 2 000,- Kč
(5 pro, 2 omluveni)

584/11
Schvaluje rozpočtové opatření č. 8 dle návrhu. (5 pro, 2 omluveni)

585/11
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. číslo IV-12-4007054/001 na právo přístupu k přípojce NN na p.p.č. 1261/14,1352/13,3628/1 a 3628/3 v k.ú. Cvikov. Jednorázová úhrada 12000,- s DPH.
(5 pro, 2 omluveni)

586/11
Souhlasí s uzavřením dohody o pracovní činnosti (o provedení práce) v rozsahu dle návrhu s p. Jiřím Jirákem , na obsluhu kotelen v objektu centra Sever na dobu neurčitou do doby předání provozu v objektu příspěvkové organizaci Městskému kulturnímu středisku .
(5 pro, 2 omluveni)

587/11
Souhlasí s návrhem platového zařazení koordinátora veřejné služby M. Jakobi dle návrhu s tím, že platba odvodu na sociální pojištění a zdravotní pojištění nad rámec uzavřené smlouvy s ÚP bude hrazena z rozpočtu města.

(5 pro, 2 omluveni)

588/11
Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1500,- Kč Nadaci pro transplantace kostní dřeně Plzeň, zastoupené MUDr. Vladimírem Kozou.

Dále rada projednala

JUDr. Jaroslav Švehla           Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky