• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

26. ZaM 13.května 2010

Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Cvikova
konaného dne 13. května 2010 v Městském klubu kultury Cvikov

Účast : z 21 členů zastupitelstva 14 přítomno, 7 nepřítomno - omluveno –PhDr. Sýkorová, Mgr. Jakobi, Ing. Beránek, p.Petržela, P.Tuma, Ing. Vojtěch, p. Vojtěch

Zastupitelstvo města projednalo a
1) Bere na vědomí informaci o kontrole usnesení
a schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva
- usn. č. 2/A/2)e) ze dne 01.11.2007 prodej části pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 44/1
odstoupení od koupě STAVKOMBINÁT INVEST s.r.o., Liberec
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel
- usn. č. 8/4)a) ze dne 29.10.2009 prodej pozemků v k.ú. Lindava st.p.č. 178, 179, 180 a 181 a p.p.č. 384, 381, 378/1, 377/3, 378/2 odstoupení od koupě LOHR Václav, Lindava
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel

2) Pozemky města
2/1 Pozemky - zamítnutí
a) Neschvaluje odkoupení pozemku do majetku města za cenu 10 Kč/m˛ p.p.č. 2743/12 o výměře 2427 m˛ k.ú. Cvikov dle nabídky vlastníka pozemku : p. Vladimíra Neuberga.
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel

b) Neschvaluje odkoupení pozemku do majetku města za cenu 10 Kč/m˛ p.p.č. 2743/1 o výměře 2136 m˛ k.ú. Cvikov dle nabídky vlastníka pozemku p. Ladislava Bárty
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel

2/2 Pozemky - prodej
A)
schvaluje prodej pozemku p.p.č. 709 o výměře 234 m˛ k.ú. Cvikov (ul. Slovanka)
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území ,kupující : DVOŘÁKOVI Jan a Lenka, Cvikov
účel: zahrada, za cenu: 200 Kč/m˛ + příslušenství, hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel

B)
schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1141/1 část 97 m˛ z celk. výměry 1109 m˛ (dle GP č. 1441,164/2009 nové p.p.č. 1141/6) k.ú. Cvikov, KN: zahrada; ÚP: zahrady , kupující : DRAŠKOVIČOVI Luboš a Magda, Cvikov, účel: zahrada, za cenu: 30 Kč/m˛ + příslušenství
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel

C)
schvaluje směnu pozemku p.p.č. 60/7 k.ú. Lindava o výměře 1000 m˛
KN: orná půda; ÚP: louky a pastviny, ochranné pásmo VN kupující : TOMIŠOVI Josef a Yvona, Lindava, účel: scelení pozemků a to
směna za část pozemku o šíři 4 m ve vlastnictví Tomiše Josefa p.p.č. 61/3 za účelem zajištění přístupu na pozemek města p.p.č. 60/2 směna “metr za metr“ s doplatkem ve prospěch města + společná úhrada příslušenství , hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel

D)
schvaluje prodej části p.p.č. 62/7 k.ú. Lindava část o výměře cca 250 m˛ z celkové výměry 2945 m˛, kupující : ĎURÁČ Jiří, Lindava , účel: zahrada, prodej s věcným břemenem (vodovod a kanalizace) za cenu: 100 Kč/m2+příslušenství, kupní smlouva po geometrickém zaměření.
hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel p.Kořínek

E )
schvaluje prodej části p.p.č. 62/7 k.ú. Lindava část o výměře cca 100 m˛ z celkové výměry 2945 m˛, kupující : TOMIŠOVI Josef a Yvona, Lindava, účel: přístupová cesta k p.p.č. 61/3
prodej s věcným břemenem za cenu: 100 Kč/m2+příslušenství, kupní smlouva po geometrickém zaměření. hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel p.Kořínek

F)
schvaluje prodej části p.p.č. 62/7 k.ú. Lindava zbývající část z celkové výměry 2945 m˛  , dle KN: ostatní plocha-zeleň; ÚP: čistě obytné území, (rozvody vody a kanalizace pro bytové domy, kanalizace do septiku, po oddělení komunikace) prodej podílem k obytným domům 326, 327, 328 Lindava hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel

2/3 Pozemky – nabytí
Souhlasí s nabytím pozemku st. p.č. 176/1 o výměře 359 m2 v k.ú. Lindava , druh pozemku zastavěná plocha-nádvoří-zbořeniště od Státního statku Bílý Kostel s.p. v likvidaci, formou přihlášení k dražebnímu jednání.
hlasování: 12 pro, 0 proti, 2 zdržel – p.Hanzlíček, p.Kořínek

3)
Schvaluje prodej objektu čp. 242 v Lindavě, na st.p.č. 416, garáže na st.p.č. 419, 420; stavební parcely č. 416, 419, 420 a pozemkové parcely č. 57/9, 57/10, 60/8, 60/14, 60/15, 60/16, 2381, na pozemcích 57/9, 57/10 a 2381 věcné břemeno (vodovodní přípojka) k pozemkům ve prospěch č. p. 251 k.ú. Lindava, za sjednanou kupní cenu 1mil.200tis. Kč, kupující: FILKOVI Otakar a Martina, Cvikov
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel

4)
Schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2010
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel

5)
Pověřuje starostu města zastupováním města na Valné hromadě SVS a.s. Teplice 1.6.2010
hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel

6)
Neprojednalo žádost o zrušení předkupního práva k bytu v č.p. 574 Sídliště Cvikov II, neboť žadatelé neplní závazky vůči městu a pověřuje radu prověřit možnost odstoupení od smlouvy.

JUDr. Jaroslav Švehla       Mgr. Ivo Čeřovský
místostarosta města            starosta města


↑ jdi na obsah stránky