• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

27. ZaM 24.června 2010


Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Cvikova
konaného dne 24. června 2010 v Městském klubu kultury Cvikov

Účast :
z 21 členů zastupitelstva přítomno 17 členů,
omluveni Ing. Vojtěch D. , p.Vojtěch M., p. Tuma, p.Lupoměský

Zastupitelstvo města projednalo a

1/
Bere na vědomí informaci o kontrole usnesení

2/ Pozemky a objekty města
2/1 Pozemky - směna
A)
neschvaluje směnu pozemků
p.p.č. 3062/6 –část dle GP z celkové výměry 692 m˛ k.ú. Cvikov v majetku města
za
p.p.č. 3062/15 –část dle GP z celkové výměry 687 m˛ k.ú. Cvikov
ve vlastnictví: KREJČÍ Petr, Cvikov
na základě stanoviska stavebního/silničního úřadu MěÚ Cvikov - komunikace v majetku města je dle ÚP jako místní obslužná komunikace pro rozvojovou plochu k výstavbě,
Současně s tím nesouhlasí se zadáním změny v ÚP.
hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 nepřítomni (p.Tichý, PhDr. Sýkorová)

2/2 Pozemky - prodej
A)
neschvaluje prodej
p.p.č. 3550/1 –část dle GP z celkové výměry 1845 m˛ k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: komunikace
žadatel: ŽEMLIČKOVI Horst a Libuše, Cvikov,
účel: zahrada, na základě stanoviska stavebního/silničního úřadu MěÚ pozemek veden jako místní komunikace; je přístupovou komunikací k návrhové ploše pro výstavbu
Současně s tím nesouhlasí se zadáním změny v ÚP.
hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 nepřítomni (p.Tichý, PhDr. Sýkorová)

B)
schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku města
st.p.č. 425/1 o výměře 506 m˛ k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha-zbořeniště; ÚP: zastavěné území-smíšené obytné,
za cenu: 100,- Kč/m˛
st.p.č. 425/2 o výměře 223 m˛
KN: zastavěná plocha-zbořeniště; ÚP: část ostatní zeleň, část ostatní plocha
za cenu: 30,-Kč/m˛
p.p.č. 487 –část z celk. výměry 370 m˛
KN: ostatní plocha-zeleň; ÚP: zastavěné území-smíšené obytné
za cenu: 100,- Kč/m˛
p.p.č. 489 o výměře 268 m˛
KN: ostatní plocha-neplodná půda; ÚP: ostatní zeleň, část biokoridor
za cenu: 30,- Kč/m˛
p.p.č. 490/1 o výměře 223 m˛
KN: ostatní plocha-neplodná půda; ÚP: ostatní zeleň, část biokoridor
za cenu: 30,- Kč/m˛
p.p.č. 3789/3 –část z celk. výměry 495 m˛
KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: vodní prvky, část biokoridor
za cenu: 30,- Kč/m˛
kupující: ing.Miloslav Stávek-IČO 12074381, Cvikov
účel: zřízení výstavy skleníků pro zahrádkáře a profesionální pěstitele
za uvedené ceny dle ÚP+ocenění porostu+ příslušenství
hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel p.Hanzlíček, 2 nepřítomni (p. Tichý, PhDr. Sýkorová)

C)
schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku města
p.p.č. 1475/1 v celé výměře 1475 m˛ k.ú. Cvikov , KN: zahrada; ÚP: zahrady
kupující : HÁJKOVI Oldřich a Lenka, Cvikov
účel: zahrada , cena: 30,- Kč/m˛ + příslušenství
hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 nepřítomni (p. Tichý, PhDr. Sýkorová)

D)
schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku města
st.p.č. 457 –část dle GP z celk. výměry 191 m˛ k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha-zbořeniště; ÚP: zastavěné území-smíšené obytné
p.p.č. 559/1 –část dle GP z celk. výměry 251 m˛
KN: zahrada; ÚP: zastavěné území-smíšené obytné
kupující: ERDINGEROVÁ Štěpánka, Cvikov
účel: zahrada, cena: 100,- Kč/m˛ + příslušenství
hlasování: 14 pro, 0 proti,1 zdržel Ing. Hokr, 2 nepřítomni (p.Tichý, PhDr. Sýkorová)

E) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku města
p.p.č. 1004 o výměře 141 m˛ k.ú. Cvikov (ul. Nová)
KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: zastavěné území-smíšené obytné
kupující : VESELÝ Miloslav a Jitka, Cvikov
účel: scelení pozemků, za cenu: 200,- Kč/m˛ + příslušenství
hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 nepřítomni (p. Tichý, PhDr. Sýkorová)

F) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku města
p.p.č. 3022/28 (odděleno z 3022/1) o výměře 451 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území
kupující : JÍRŮVOVÁ Jaroslava, Cvikov
účel: zahrada ,cena: 100,- Kč/m˛ + příslušenství
hlasování: 14 pro, 1 proti Ing. Hokr,0 zdržel, 2 nepřítomni (p. Tichý, PhDr. Sýkorová)

G)
schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku města
p.p.č. 904/3 o výměře 6738 m˛ k.ú. Lindava
KN: vodní-zamokřená plocha; ÚP: vodní plocha + biokoridor

p.p.č. 956 o výměře 834 m˛
KN: ostatní plocha-neplodná půda; ÚP: louky a pastviny + biokoridor
p.p.č. 949 –část z celk. výměry 39040 m˛
KN: lesní pozemek; ÚP: pozemky plnící funkci lesa + biokoridor
kupující: Marek a Radek Říhovi, Lindava
účel rekonstrukce vodní plochy (koupaliště)
se smluvními  podmínkami: veřejný přístup, pokud do 3 let nebude realizováno=převod zpět městu za stejných podmínek, cena: 1,- Kč/m2 + ocenění lesního porostu + příslušenství
hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 zdrželi p.Hanzlíček, p.Kořínek

I)
a) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku města
p.p.č. 56/1 o výměře 296 m˛ k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: zastavěné území-smíšené obytné+zaplavované území
p.p.č. 56/2 o výměře 137 m˛
KN: ostatní-jiná plocha; ÚP: zastavěné území-smíšené obytné+zaplavované území
p.p.č. 57/1 o výměře 68 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: zastavěné území-smíšené obytné+zaplavované území
p.p.č. 57/2 o výměře 366 m˛
KN: zahrada; ÚP: zastavěné území-smíšené obytné+zaplavované území
p.p.č. 60/13 o výměře 243 m˛
KN: ostatní-manipulační plocha; ÚP: zastavěné území-smíšené obytné+zaplavované území
kupující : DVOŘÁKOVÁ Alžběta, Lindava
účel: pozemky k objektu bývalé kotelny a čp. 246
smluvní podmínka: zřízení věcného břemena v rozsahu dle GP č. 455-163/2010 cena: 30,- Kč/m2 + příslušenství
hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 nepřítomni (p. Tichý, PhDr. Sýkorová)

b) neschvaluje prodej pozemku města
p.p.č. 60/1 –část z celk.výměry 13815 m˛
KN: ostatní plocha-sportoviště a rekreační pl.; ÚP: sport a rekreace+zaplavované území
žadatel Dvořáková Alžběta, Lindava (zachování pouze pronájmu)
hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 nepřítomni (p. Tichý, PhDr. Sýkorová)

J)
a) schvaluje změnu usnesení ZM č. 8/4)c) ze dne 29.10.2009, kterým byl schválen prodej pozemku p.p.č. 261 o výměře 204 m2 v k.ú. Cvikov Bohumilovi a Jaroslavě Uxovým, Most

b) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku
p.p. č. 261 část dle GP z celkové výměry 204 m˛ k.ú. Cvikov,
dle KN: zahrada; ÚP: smíšené obyt. území, kupující manž. Uxovi,
za cenu: 30,- Kč/m˛ + příslušenství
hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 nepřítomni (p. Tichý, PhDr. Sýkorová)

K)
schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku města s převodem užívacího práva k pozemku pč. 262, 3532/4 a 3807/1 – nájemce Stanislav Svoboda,Cvikov

p.p.č. 3807/1 o výměře 159 m˛
dle KN: vod. plocha–koryto vod. toku přirozené/upravené; ÚP: účelová komunikace, za cenu: 30,- Kč/m˛ + příslušenství
p.p.č. 262 o výměře 299 m˛ ,
dle KN: trv. travní porost; ÚP: louky a pastviny ,za cenu: 30 Kč/m˛+ příslušenství
p.p.č. 3532/4 o výměře 258 m˛ dle KN: zahrada; ÚP: smíš.obyt.území, biokoridor, za cenu: 100,- Kč/m˛ + příslušenství
p.p.č. 3783/42 o výměře 72 m˛ dle KN: vodní–zamokřená plocha; ÚP: ost.zeleň, biokoridor, za cenu: 30,- Kč/m˛ + příslušenství
st.p.č. 291 o výměře 69 m˛ dle KN: zast.plocha a nádvoří-zbořeniště; ÚP: smíš.obyt.území, biokoridor, za cenu: 30,- Kč/m˛ + příslušenství
p.p.č. 283 o výměře 117 m˛ dle KN:zahrada; ÚP: smíš.obyt.území, část biokoridor, za cenu: 30,- Kč/m˛ + příslušenství
p.p.č. 3519/8 o výměře 91 m˛ dle KN: ostatní plocha–komunikace;
ÚP: ostatní zeleň, biokoridor , za cenu: 30,-Kč/m˛ + příslušenství
účel: zahrada, sad , upozornění na : v blízkosti st.p.č 291 a p.p.č. 283 kanal. stoka vodovod. řad (SČVAK), , stožár veřej. osvětlení, rozhlas a stožár VN, převod nájemní smlouvy , kupující : STRNÁDKOVI Jan a Ľubica, Cvikov
hlasování: 14 pro, 0 proti,1 zdržel Mgr. Jakobi , 2 nepřítomni (p. Tichý, PhDr. Sýkorová)

2/3 Prodej objektu města
A) schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej objektu včetně pozemku:

objekt garáže na st.p.č. 1569 k.ú. Cvikov,
za cenu vypracování znaleckého posudku+příslušenství
kupující: Bohumil a Božena Pacovský, Cvikov (1/2 podíl) a
Stanislav a Daniela Hanušová, Cvikov (1/2 podíl)

B) schvaluje změnu usnesení ZM č.3/A/a) ze dne 30.3.2006
( schválený prodej pozemku pod garáží jmenovaným za cenu dle vyhlášky)
změna prodejní ceny : za cenu 100,- Kč/m2
kupující: Bohumil a Božena Pacovský, Cvikov (1/2 podíl) a
Stanislav a Daniela Hanušová, Cvikov (1/2 podíl)
hlasování k bodu A a B : 11 pro, 0 proti, 3 zdrželi Ing. Beránek, p.Hanzlíček,p. Hokr, 3 nepřítomni ( JUDr.Švehla , p.Tichý, PhDr. Sýkorová)

2/4 Kunratický rybník

Schvaluje odkoupení restitučních nároků na základě Smlouvy o postoupení pohledávky na částku 20.178 Kč dle znaleckého posudku č. 5126-23-4/10
hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 nepřítomni (p. Tichý, PhDr. Sýkorová)

2/5
Schvaluje zrušení předkupního práva města
Bytová jednotka č. 597/4 Cvikov II Sídliště  č.p. 597 na st.p.č. 1206 a 1207
předkupní právo na dobu 5 let – kupní smlouva ze dne 25.10.2006 – právní účinky vkladu práva ke dni 26.10.2006, žadatelé: JEŽKOVI Petr a Slavomíra, Cvikov
hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel Ing. Hokr, 3 nepřítomni (p. Kořínek, p. Tichý, PhDr. Sýkorová)

3/
Schvaluje doplnění změny č. 3 územního plánu
A)
p.p.č. 3601/1 části z celkové výměry 1332 m˛ k.ú. Cvikov
z plochy KOMUNIKACE do SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ a ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ
dle KN: ostatní plocha–komunikace; ÚP: komunikace
změna souvisí s prodejem pozemků k obytným domům
navrhovatel a vlastník: Město Cvikov
hlasování: 14 pro, 0 proti, 3 nepřítomni (p. Kořínek, p. Tichý, PhDr. Sýkorová)

B)
p.p.č. 3678/1 –část dle GP č. 1058-541/2003 nové p.p.č. 3678/4 o výměře 223 m2 k.ú. Cvikov
stávající stav: ostatní plocha-místní komunikace obslužná
změna na: ostatní plocha-jiná plocha (nebo smíšené obytné území)
účel: realizace směny dle usnesení ZM č. 4/a)11/ ze dne 24.06.2004 s p.Pokorným
hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 zdrželi Ing. Hokr, p.Kořínek, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová

C)
p.p.č. 3807/1 o výměře 159 m˛ k.ú. Cvikov
dle KN: vodní plocha–koryto vod. toku přirozené nebo upravené; ÚP: komunikace
z plochy KOMUNIKACE do SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ
navrhovatel a vlastník: Město Cvikov (změna z důvodu neexistující komunikace)
hlasování: 15 pro, 0 proti, 2zdrželi p.Kořínek, PHDr. Sýkorová

3/
Schvaluje finanční příspěvek na opravu střechy kostela ve Cvikově ve výši 150 tis. Kč.
hlasování: 13 pro, 0 proti, 4 zdrželi p.Jirák, p.Tichý, Ing. Beránek, PhDr. Sýkorová

5/
Schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2010 dle návrhu.
hlasování: nehlasoval p. Jirák, 16 pro, 0 proti, 0 zdržel

6/
Schvaluje Závěrečný účet hospodaření města za r.2009 „ s výhradou“ včetně Zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za r. 2009. Přijatá opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatků :
předložení ZM nového Rozpočtového výhledu a odstranění inventarizačního rozdílu (proúčtování v průběhu r.2010)
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

7/
Schvaluje Rozpočtový výhled města do r.2015
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel

8/
Záměr zařazení akcí do rozpočtu města r.2011
a) schvaluje záměr rekonstrukce podlahy a vzduchotechniky ve školní jídelně z důvodu odstranění hygienických nedostatků a havarijního stavu
b) odkládá návrh na úpravu areálu letního kina, včetně zadání zpracování projektu úprav areálu k rozhodnutí novému zastupitelstvu města.
hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 zdržel PhDr. Sýkorová

9/
Stanovuje počet členů zastupitelstva města Cvikov na nové volební období 2010-2014 na 21 členů.
hlasování 17 pro,0 proti,0 zdržel

10/
Projednala a schvaluje záměr prodeje objektu města č.p. 38 Náměstí Osvobození Cvikov I (výjimka z usnesení č. 3 b) ze dne 14.5.2009) a souhlasí s prodejem za cenu dle znaleckého posudku a pověřuje radu vypsáním nabídky s přednostním právem koupě pro nájemce objektu č.p. 38.
hlasování: nehlasoval p. Neckař, 15 pro, 0 proti, 1 zdržel p.Hanzlíček

11/
Bere na vědomí informace o postupu Rekonstrukce Multifunkčního centra Sever.

Mgr. Ivo Čeřovský   starosta města
JUDr. Jaroslav Švehla   místostarosta města starosta města


↑ jdi na obsah stránky