• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

27. ZaM 30.března 2006

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Cvikova dne 30. března  2006

 

Účast členů zastupitelstva na jednání:

 

z 21 členů zastupitelstva : 

Marta Studničná, Petr Kořínek , ing. Miroslav Hokr, ing. Zbyněk Kraus, Daniela Hanušová, Břeněk  Henke, Pavel Cyrus, Pavel Kovalev, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová 

přítomno  17

omluveni  4 – p. Kořínek, p. Henke, p. Dr. Ing. Vojtěch , p. Mgr. Walter

 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s jednacím řádem 

-         ověřovatele zápisu p. Pecha Vl. , p.Jiráka (hlasování 16 pro, 1 nepřítomen p. Sýkorová)

-         složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda JUDr. Jaroslav Švehla, členové p. Cyrus, p. Kovalev (hlasování 16 pro, 1 nepřítomen p. Sýkorová)

-         program jednání dle pozvánek  se  změnou bodu 2 – podnikatelský záměr v k.ú. Svitava a tím i změna územního plánu bude projednáno na veřejné schůzi a potom bude předložena změna č. 2 Územního plánu. Změna pořadí projednávaných bodů, doplnění bodu č. 4 návrh na revokaci usnesení ve věci chodníku u čp. 583-586

     (16 pro, 1 nepřítomen p. Sýkorová)

 

Zastupitelstvo města  projednalo a

1/

Bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání

2/

Schvaluje provedení změny č. 2 Územního plánu města Cvikova dle jednotlivých žádostí, návrhů komise výstavby a zpracovatele. (záznam hlasování jednotlivých změn.( Hlasování k jednotlivým návrhům uveden v zápisu z průběhu jednání).

3/

A/  Schvaluje prodej pozemků města 

a)

 st. p. č. 1569 v k.ú. Cvikov , výměra dle GP, pozemek pod garáží , cena dle vyhlášky – podílem ˝ kupující Daniela Hanušová, bytem Cvikov a ˝ Bohumil Pacovský, bytem Cvikov   (16 pro, 1 zdržel p. Hanušová)

b)

poz. parcely č. 447/1 – zahrada o výměře 470 m2 v k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady, cena 200,- Kč, kupující p.  Milena Procházková, Smetanova 232, Cvikov –  pozemek se dle územního plánu nachází v ploše smíšeného obytného území a je určen k výstavbě.( 17 pro) a

nesouhlasí se snížením ceny pozemku dle žádosti p. Procházkové.(16 pro, 1 zdržel p.Kovalev)

c)

p. č. 1377/3 o výměře 837 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, cena 30,- Kč, kupující vlastníci domu č.p. 255 Wolkerova ul. Cvikov do jejich podílového vlastnictví. (17 pro)

d)

část p. č. 670/9 v k.ú. Cvikov – výměra dle GP –  pro účely vjezdu ke garáži, cena 30,- Kč, kupující Irena Čiháková, bytem Cvikov. (17 pro)

e)

p. č. 3011/22 o výměře 1001 m2, v k.ú. Cvikov pro výstavbu rodinného domu, cena 200,- Kč, kupující Pavel Kubáň. Odstoupení od koupě pozemku p. Vondrákem. (17 pro)

f)

p.č. 2885//6 o výměře 771 m2 v k.ú. Cvikov , kupující  p. Jindřiška Steinmannová, bytem Cvikov, dle ÚP část  stavební pozemek cena 200,-Kč, část zahrada cena 30,- Kč. (17 pro)

g)

prodej jednotlivých částí zahrádek v lokalitě ulice Československé armády – Wolkerova (mimo pozemku určeného dle ÚP k výstavbě) Zveřejnění prodeje pozemků,nejdříve prodej stávajícím nájemcům poté veřejná nabídka ostatním zájemcům, cena 30,- Kč za 1 m2. (17 pro)

 B/  Neschvaluje prodej pozemků města

a)

žadatelé Vlastimil a Petra Zelenkovi, Cvikov, Pivovarská 288 – poz. parcely č. 2979/8 o výměře 1235 m2 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby rodinného domu, vzhledem k zadání nabídky prodeje ostatních pozemků v lokalitě Zelený vrch . Dle územního plánu se pozemky nacházejí  v zastavitelném území města v ploše smíšeného obytného území.(17 pro)

C/  Schvaluje převod pozemků města a nabytí do majetku města

(mezi městem a Libereckým krajem ) - část komunikací p.č. 577/4  výměra 5333 m2 v k.ú. Drnovec (do majetku města), část komunikace p.č. 3512/1 k.ú. Cvikov (náměstí) ,  p.č. 3572 část komunikace k.ú. Cvikov (Mart.údolí), p.č. 3545/1, p. č. 3873/15 (Žitavská u hotelu Sever)  (do majetku kraje). Konkrétní  smlouvy včetně ocenění a zaměření a upřesnění nákladů převodu bude předloženo na ZM. (17 pro)

 4/

Schvaluje rozpočtové změny dle návrhu:

518 855,85 – odvod ze ZŠ a MŠ a výměna oken a oprava fasády ŠJ (16 pro, 1 proti p.ing. Kraus)

55 000,-  - navýšení spoluúčasti města na zhotovení kanalizace (17 pro)

30 000,-  - dotace ZUŠ jako příspěvek na zájezd souboru do Lotyšska

(17 pro)

5/

Schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi městem Cvikov a Radomilem Pittnerem – navýšení rozpočtu stavby kanalizace.(16 pro, 1 nepřítomen p. Cyrus)

6/

Schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Cvikov a SVS a.s. Teplice – změna výše předpokládané kupní ceny  stavby kanalizace. (16 pro, 1 zdržel p. Cyrus)

7/

Souhlasí s odložením projednání návrhu  prodeje domů města (16 pro 1 zdržel p. PHDr. Sýkorová)

8/

Nesouhlasí se zrušením předkupního práva města k bytu č.4 v č.p. 553 Sídliště, vlastník Jiří Černohub.(13 pro, 1 proti p. Vojtěch M., 3 zdrželi p.Hanušová, p. Pech P., p. ing. Kraus)

9/

Schvaluje podmínky pro odstranění tvrdosti zákona dle § 16 z.č. 565/1990 o místních poplatcích na úseku místního poplatku za likvidaci odpadů.(17 pro)

10/

Schvaluje odpis materiálu na skladě v celkové hodnotě 163 135,42 Kč

391 ks knih 650 let města – účetní hodnota 323,60 Kč – celkem  126 535,42 Kč

163 ks kazet Oslavy 650 let – cena 200,- Kč – celkem  32 600,- Kč

40 ks kazet Za poznáním – cena 150,- Kč – celkem 6 000,- Kč.

(17 pro)

11/

Schvaluje ukončení prodeje bytů z majetku města za stanovených zvýhodněných podmínek  - písemná výzva nájemcům bytů s ukončením prodeje do konce roku 2006. (14 pro, 2 proti p.Hanušová, p.Vojtěch M., 1 zdržel p.ing. Hokr)

12/

Neschvaluje návrh revokace usnesení k výstavbě chodníku u domu č.p. 583-586 Sídliště (14 pro, 3 proti p. Vojtěch M., p.Hanušová, p.Kovalev )

13/

Bere na vědomí

- informace o rozdělení položky rozpočtu na sport

- informace o zhodnocení volných prostředků města

- informace o volném nebytovém prostoru prodejny v č.p. 295 Komenského ul.

- informace o 2. etapě rekonstrukce ZŠ a MŠ Cvikov

- informace o zhotovení studie proveditelnosti kanalizace a vodovodu v Lindavě

- vzala na vědomí informaci místostarosty města JUDr. Švehly – přehled o likvidaci separovaného odpadu za r. 2004-2005 v příjmech a výdajích, stav vymáhání nedoplatků.

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky