• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

28. ZaM 11.května 2006

Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova dne 11. května  2006

 

Účast členů zastupitelstva na jednání:

 

z 21 členů zastupitelstva : 

Marta Studničná, Petr Kořínek , ing. Miroslav Hokr, ing. Zbyněk Kraus, Daniela Hanušová, Břeněk  Henke, Pavel Cyrus, Pavel Kovalev, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová

 

přítomno 18 členů

omluveni  3 – p.Kovalev, Mgr. Walter, p.Henke

 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s jednacím řádem 

 

-                   ověřovatele zápisu  p. Krsek, ing. Dostál  (16 pro, 1 zdržel – p.Mgr. Jakobi, 4 nepřítomni – ing.Hokr, p.Kovalev, Mgr. Walter, p.Henke)

-                   složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda JUDr. Jaroslav Švehla, členové p.Jirák, p. Pech Vladislav ( 17 pro, 4 nepřítomni – ing. Hokr, p.Kovalev, Mgr. Walter, p.Henke)

-                   program jednání dle pozvánek s doplněním bodu – pověření místostarosty zastupováním města na valné hromadě SVS, rozpočtová opatření

 Bere  na vědomí kontrolu usnesení. 

 

Zastupitelstvo města

1/

a)  schvaluje změnu územního plánu č. 2 – doplnění k.ú. Svitava (hlasování k jednotlivým pozemkům uvedeno v zápisu o průběhu jednání, hlasování přítomno 18 členů)

b)  neschvaluje změnu územního plánu dle žádosti p.Stránského (17 pro, 1 nepřítomen – ing. Hokr)

2/

Schvaluje návrh dohody o úhradě nákladů na změnu ÚP. (18 pro) 

3/

A/ Schvaluje prodej pozemků města,

a) p.č. 3420/16 – TTP o výměře 990 m2 k.ú. Cvikov, v lokalitě Zátiší na výstavbu rodinného domu, cena 100,- Kč, kupující Jaromír Lorber, bytem Dolní Světlá 85 (17 pro, 1 zdržel  - p. Jirák) 

b) st.p.č. 582/2 zast. plocha o výměře 106 m2, p.č. 582/3 zast. plocha o výměře 159 m2, v k.ú. Cvikov, dle územního plánu určeny k výstavby – cena 100,- Kč, dále p.č. 2467/6 – TTP o výměře 296 m2 , v k.ú. Cvikov, cena 3O,-Kč, kupující Zdeněk Černý, bytem Cvikov Tovární 171, pro účely zřízení zahrady  (18 pro)

c) p.č. 144 o výměře 928 m2 v k.ú. Lindava, pro účely zahrady, 30,- Kč, kupující Petr Šinka, bytem Lindava (18 pro)

d) st.p.č. 151 o výměře 252 m2 v k.ú. Trávník, cena 30,- Kč, pro účely zahrady, kupující Ondřej Klein, bytem Trávník 47. Prodej po provedení změny kultury pozemku na zahradu. (18 pro)

e) st.p. č. 144/1 o výměře 958 m2 v k.ú. Trávník, cena 100,- Kč, pro účely zahrady, kupující Lidmila Kleinová, bytem Praha 10  (18 pro)

 

B/ Neschvaluje prodej pozemku

a) p.č. 3805 ostatní plocha o výměře 148 m2 (bývalý náhon) v k.ú. Cvikov – žadatel Zdeněk Hodač, bytem Liberec, Žitná 826, pro účely obnovy malé vodní elektrárny, vzhledem ke stavu pozemku. (17 pro, 1 zdržel – ing. Kraus) 

b) pozemek v k.ú. Lindava č.166/2 dle žádosti p. Dvořáka – již dříve pozastaveno a dáno vyjádření. (17 pro, 1 zdržel – p.Krsek)

C/ Schvaluje nabytí pozemků do majetku města

přijetí nabídky k přímému prodeji  pozemků od Státního statku Bílý Kostel dle návrhu – lokalita nezastavěných pozemků směrem na Trávník. Doporučuje vstoupit v jednání – cena 20-30,- Kč. (18 pro) 

4/

Schvaluje rekonstrukci hřiště na Sídlišti a hřiště FK  a

a) Uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Cvikov a firmou Stormen, spol. s r.o. na přípravu investičního záměru, přípravu a organizační zajištění podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR pro akce „Rekonstrukce fotbalového hřiště“

b)Uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Cvikov a firmou Stormen, spol. s r.o. na přípravu investičního záměru, přípravu a organizační zajištění podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR pro akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště“.

c) Vypracování a podání žádosti o dotaci určenou na rekonstrukci fotbalového hřiště Města Cvikov a žádosti na rekonstrukci víceúčelového hřiště Města Cvikov. 

(13 pro, 2 proti – ing. Kraus, p.Kořínek, 3 zdrželi – ing. Hokr, Mgr. Svatošová, PhDr. Sýkorová)

5/

Souhlasí se záměrem a provedením  rozšíření parkovacích míst na Sídlišti.(16 pro, 1 proti  - ing. Kraus, 1 nepřítomen – p.Jirák)

6/

Souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene protlak plynovodu pod komunikací – pozemkem města pro Sev. plynárenskou  společnost. (17 pro, 1 nepřítomen – p.Vojtěch M.)

7/

a) Bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. – 3. měsíc roku 2006

b) rozpočtová opatření dle návrhu  (17 pro, 1 nepřítomen – p. Pech P.)

8/

a)  Souhlasí s prodejem  domu č.p. 246 Alšova ul. za cenu 310 tis. Kč kupující Šárka Hubená,bytem Cvikov, bez závazků města na řešení kanalizace objektu (18 pro)

b) Souhlasí s prodejem domu  č.p. 214 Ústavní ul. za cenu 470 tis. Kč kupující manželé Javůrkovi,bytem Cvikov (18 pro)

9/

Souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě s firmou Stavokombinát Invest s.r.o  Liberec a se zrušením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s firmou JASIP (18 pro).

10/

a) bere na vědomí informaci o finanční spoluúčasti SVS při výstavbě vodovodu a kanalizace v Ústavní ulici 

b) nevyhovuje žádosti občanů o změnu usnesení ve věci prodeje pozemku p.Čihákové a  neruší usnesení č. 3/A/d ze dne 30.3.06 (17 pro, 1 zdržel – PhDr. Sýkorová, 3 nepřítomni)  

c) schvaluje odpis majetku Městské knihovny dle návrhu (18 pro)

d) bere na vědomí informaci o příspěvku Libereckého kraje na zpracování PD bývalého hotelu Sever

e) pověřuje místostarostu JUDr. Jaroslava Švehlu zastupováním města na Valné hromadě SVS Teplice 7.6.2006  (18 pro)

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky