• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

28. ZaM 16.září 2010

Účast:   přítomni   17,  omluveni   Ing. Dostál, p.Kovalev, p.Lupoměský

1/
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
 
2/ Pozemky
2/1 Pozemky -  nabytí
A/  Zastupitelstvo schvaluje  bezúplatný převod a uzavření smlouvy bezúplatného převodu
části pozemků v k.ú. Lindava dle GP č. 435-19/2009
- účel: na převáděných pozemcích město Cvikov plánovaná investiční stavební akce (veřejné osvětlení)
část  p.p.č. 1323/7   o výměře 111 m˛ (nové p.p.č. 1323/24)
– NOVOTNÝ Ondřej (VB-Věcné břemeno dle listiny)
část  p.p.č. 1323/8   o výměře 105 m˛ (nové p.p.č. 1323/23)
– JELÍNEK Jan (VB)
část  p.p.č. 1323/9   o výměře 114 m˛ (nové p.p.č. 1323/22)
– FAFALOVI Libor a Pavlína (VB, ZP- Zást. právo smluvní)
část  p.p.č. 1323/10 o výměře 106 m˛ (nové p.p.č. 1323/21)
– COUFALOVI  Pavel, MUDr. a Blanka, PharmDr. (VB
část  p.p.č. 1323/11 o výměře 107 m˛ (nové p.p.č. 1323/20)– DOUŠA Martin (VB, ZP)
část  p.p.č. 1323/12 o výměře 108 m˛ (nové p.p.č. 1323/19) – ČIHÁKOVÁ Klára (VB)
část  p.p.č. 1323/13 o výměře 108 m˛ (nové p.p.č. 1323/18)
 – ANDRLE Tomáš, RAKUŠANOVÁ Helena (VB, ZP)
část  p.p.č. 1323/14 o výměře  96 m˛  (nové p.p.č. 1323/17)
–  HOLEČKOVI Petr a Tereza  (VB, ZP)
část p.p.č. 1323/15 o výměře 103 m˛ (nové p.p.č. 1323/16) – BALÍČEK Martin  (VB, ZP)
hlasování:  15 pro, 2 nepřítomni  PhDr. Sýkorová, p.Neckař
B/ Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod a uzavření smlouvy
pozemku p.p.č. 3657/3 o výměře 736 m2 v k.ú. Cvikov  dle geometrického plánu č. 1488-19/2010 od Krajské správy silnic Libereckého kraje, , příspěvková organizace, Liberec,   
v souvislosti s dokončením akce výstavby chodníku v ulici Československé armády  Cvikov.
hlasování:  15 pro, 2 nepřítomni  PhDr. Sýkorová, p.Neckař

2/2 Pozemky – směna
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků :
pozemky v k.ú. Cvikov lokalita Nábřežní ul.
účel směny: nabývaný pozemek je součástí komunikace-ulice Nábřežní
p.p.č. 2883/24 o výměře 829 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: zastavěné-smíšené obytné území
p.p.č. 2883/25 o výměře 746 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: zastavěné-smíšené obytné území
p.p.č. 2883/9 o výměře 74 m˛
KN: trvalý travní porost; ÚP: zastavěné-smíšené obytné území
vlastník: Město Cvikov,
za
p.p.č. 3710/1 o výměře 408 m˛
KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: ostatní plocha-komunikace místní
vlastník: TOUŠ Martin, Cvikov
dle návrhu  s doplatkem rozdílu  ve výměře za cenu 30 Kč/m2+1/2 příslušenství  a uzavření směnné smlouvy
a
schvaluje  revokaci usnesení ZM č. 12)a) ze dne 30.06.2005
hlasování:  15 pro, 1 zdržel p. Neckař, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová

2/3  Pozemky - prodej
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy

A) p.p.č. 3145/1 část 1.376 m˛ z celkové výměry 1.463 m˛ k.ú. Cvikov ,
dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území
2 žádosti: DEÁKOVI Martin MUDr. a Pavla MUDr., Cvikov - účel: t.č. zahrada,
                                                                    s výhledem výstavby RD
                HOFRICHTR Tomáš, Cvikov - účel: zahrada výhledově výstavba   
                                                                    podmínka: bez omezení vlastnického práva

s podmínkou  převodu nájemní smlouvy (nájemce Petr Feix –na dobu určitou do 30.09.2012) a
s předkupním právem města do doby kolaudace stavby  a pověřuje radu města k provedení
a vyhodnocení obálkové metody s minimálním podáním  200 Kč/m2 + příslušenství ,
s následným uzavřením kupní smlouvy s kupujícím s  nejvyšší nabídkou
hlasování: 12 pro, 4 zdrželi Ing. Hokr, p. Kořínek, p.Hanzlíček, p. Neckař, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová
         
B) p.p.č. 707 o celkové výměře 235 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha-neplodná půda; ÚP: zahrady
žadatel: DVOŘÁKOVI Jan a Lenka, Cvikov,
účel: zahrada, prodej za cenu: 30 Kč/m˛+příslušenství
hlasování: 16 pro, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová
    
C) p.p.č. 29/9 o výměře 10 m˛ v k.ú. Cvikov (ul. Tovární)
KN: zahrada; ÚP: produkční území
žadatel: STAVOKOMBINÁT INVEST s.r.o., Liberec,
účel: součást souboru pozemků pro výstavbu obchodního střediska-marketu
prodej za cenu: 100 Kč/m˛ bez DPH +příslušenství , předkupní právo města
hlasování: 16 pro, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová

D) p.p.č. 44/1 - část cca 1.178 m˛ z celkové výměry 4.039 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: SJ REAL s.r.o., Praha 5, zastoupená jednatelem Ing. Janíčkem
účel: výstavba jednopodlažní prodejny KIK, koupě po vydání územního rozhodnutí
za cenu: 100 Kč/m˛ bez DPH+ příslušenství  (smlouva o smlouvě budoucí s platností 1 roku),předkupní právo města  
hlasování: 16 pro, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová


E) st.p.č. 280 - část 24 m˛ z celkové výměry 199 m˛ v k.ú. Cvikov (ul. Palackého)
KN: zastavěná plocha-zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 3532/1 - část 19 m˛ z celkové výměry 567 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha-komunikace, ÚP: smíšené obytné území
žadatel: KOŠTEJNOVI Ladislav a Anita, Cvikov
účel: scelení zahrady
prodej za cenu: 30 Kč/m˛(snížená cena=zaplavené pozemky)+ příslušenství
hlasování: 12 pro, 1 proti p.Kořínek, 3 zdrželi Ing. Beránek, Ing. Hokr, p.Hanzlíček,  1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová

F) p.p.č. 549/1- část  dle GP (cca 1000 m2) z celkové výměry 2041 m2 k.ú. Drnovec
KN: orná půda; ÚP: louky a pastviny
 žadatel LÁZNIČKOVI Vladimír Ing.a Erika, Drnovec; účel: zahrada
prodej části  pozemku za cenu: 20 Kč/m˛+ příslušenství
hlasování 15 pro, 1 zdržel  Ing. Beránek, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová

G) st.p.č. 70 o výměře 201 m˛ v k.ú. Lindava
KN: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště; ÚP: pozemky plnící funkci lesa
žadatel: VOLEJNÍKOVI Josef a Světlana, Ústí nad Labem, účel: zahrada
prodej části dle GP (oddělení přístupu k  p.p.č. 626 a st.p.č. 72) za cenu: 100 Kč/m˛+ příslušenství
hlasování: 16 pro, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová
                     
H) p.p.č. 859/2 o výměře 734 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: orná půda
žadatel: ŘÍHOVI Radek a Ivana, Lindava
účel: scelení pozemků
prodej     za cenu: 20 Kč/m˛+ příslušenství
hlasování: 16 pro, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová


2/4  Změna usnesení zastupitelstva města - snížení kupní ceny

A) usn.č. 2-2)d) ze dne 10.12.2009
     schválený prodej části p.p.č. 264/1 o výměře 361 m˛ a p.p.č. 3532/5
     o výměře 31 m˛ v k.ú. Cvikov
     za cenu 100 Kč/m˛
     žádost kupujících KOŠTEJNOVI Ladislav a Anita o snížení ceny
     zastupitelstvo schvaluje  snížení ceny na 30 Kč/m2
hlasování: 13 pro, 2 proti p. Kořínek, Ing. Hokr, 1 zdržel p.Hanzlíček , 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová


B) usn.č. 2-2)K) ze dne 24.06.2010 ,
     schválený prodej mj. p.p.č. 3532/4 o výměře 258 m˛ v      k.ú. Cvikov za cenu 100 Kč/m2
     žádost kupujících STRNÁDKOVI Jan a Ĺubica o snížení ceny
     zastupitelstvo schvaluje  snížení ceny na 30 Kč/m2
hlasování: 13 pro, 2 proti p. Kořínek, Ing. Hokr, 1 zdržel p.Hanzlíček , 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová

2/5
Schvaluje provedení opravy usnesení :
a)
Usnesení  z  27. zasedání Zastupitelstva města Cvikova konaného dne 24. června 2010  
2/2   
B)  schválen prodej a  uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku města
p.p.č. 490/1 o výměře 223 m˛ oprava na 301 m˛
kupující: Ing.Miloslav STÁVEK-IČO 12074381, Cvikov
účel: zřízení výstavy skleníků pro zahrádkáře a profesionální pěstitele
za uvedené ceny dle ÚP+ocenění porostu+ příslušenství  
hlasování: 16 pro, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová

J)  
b) schválen prodej a uzavření kupní smlouvy  na pozemek
p.p.č. 261  část dle GP z celkové výměry 204 m˛ k.ú. Cvikov,
KN: zahrada; ÚP: smíšené obyt. území, kupující  UXOVI Bohumil a Jaroslav, Most
za cenu: 30,- Kč  oprava na 100 Kč    Kč/m˛    + příslušenství
hlasování: 16 pro, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová

K)  
schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku města   
doplnění p.p.č. 261, KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, zbylá výměra pozemku o výměře 30 m˛
po oddělení části m. Uxovým za cenu 100 Kč Kč/m˛    + příslušenství
kupující : STRNÁDKOVI Jan a Ľubica, Cvikov
hlasování: 16 pro, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová

Usnesení  z  26. zasedání Zastupitelstva města Cvikova konaného dne 13. května 2010  
2/2)
A)
schvaluje prodej pozemku  p.p.č. 709 o výměře 234 m˛ k.ú. Cvikov (ul. Slovanka)
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území ,kupující : DVOŘÁKOVI Jan a Lenka, Cvikov
účel: zahrada, za cenu: 200 Kč/m˛ + příslušenství
oprava ceny na 100 Kč/m2+příslušenství na podnět města z důvodu, že pozemek není zasíťovaný
hlasování: 16 pro, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová

2/6 Doplnění změny č. 3 Územního plánu města

A/ st. 162/3 a p.p.č. 56/2 k.ú. Lindava
     změna plochy občanská vybavenost na plochu smíšené obytné území
     navrhovatel a vlastník: Město Cvikov
     zastupitelstvo schvaluje  s podmínkou podpisu kupní smlouvy a
     úhrady kupní ceny do 31.10.2010
 hlasování: 14 pro, 1 zdržel p. Tichý, 2 nepřítomni PhDr. Sýkorová, JUDr. Švehla
            
B/ p.p.č. 2128 k.ú. Lindava
     změna plochy ostatní-komunikace na plochu smíšené obytné území
     navrhovatel a vlastník: Město Cvikov, zastupitelstvo schvaluje
hlasování: 15 pro, 2 nepřítomni  PhDr. Sýkorová, JUDr. Švehla

 
C/ plochy zahrady vyjmout z nezastavěného území a vložit do zastavěného území s doplněním regulativu o přípustnost výstavby drobných a doplňkových staveb a oplocení pozemku
zastupitelstvo schvaluje  
hlasování: 16 pro, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová


3/ Prodeje bytových jednotek

3/1   
Zastupitelstvo schvaluje prodej bytových jednotek  (BJ)  a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy čp. 546 a 547 Cvikov II – Mánesova a pozemcích  st.p.č. 1051/1,2  a p.p.č. 1008/4 k.ú. Cvikov, s předkupním právem města na 5 let

A) BJ č. 547/1
žadatel: MŰLLEROVI Herbert a Jiřina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 805/10108)
za cenu 133.254,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

B) BJ č. 547/2
žadatel: DRABOŇOVI Karel a Danuška, Cvikov (spoluvlastnický podíl 773/10108)
za cenu 127.848,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

C) BJ č. 547/3
žadatel: ANDREÁZZYOVÁ Miluše, Cvikov (spoluvlastnický podíl 593/10108)    
za cenu 97.438,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

D) BJ č. 547/7
žadatel: VRABLÍK Robert, Cvikov (spoluvlastnický podíl 615/10108)
za cenu 99.983,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

E) BJ č. 547/8
žadatel: REICHELT Patrik, Cvikov (spoluvlastnický podíl 558/10108)
za cenu 92.597,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

F) BJ č. 546/3
žadatel: ČERVINKOVI František a Marie, Cvikov (spoluvlastnický podíl 774/10108)
za cenu 127.983,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

G) BJ č. 546/5
žadatel: LIBICH Jan, Cvikov (spoluvlastnický podíl 585/10108)
za cenu 95.919,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

H) BJ č. 546/7
žadatel: POLÁKOVÁ Irena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 592/10108)
za cenu 97.302,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství


I) BJ č. 546/9
žadatel: VRBENSKÝCH Rudolf a Jiřina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 581/10108)
za cenu 95.712,-Kč +aktuální doplatek(vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství

hlasování bod  A- I : hlasování: 16 pro, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová

3/2
Schvaluje   Zrušení předkupního práva  u bytové jednotky  č. 560/4 Cvikov II čp. 559, 560
na st.p.č. 1079 a 1080, předkupní právo města na dobu 5 let  – kupní smlouva ze dne 04.12.2006 ,  vlastník BALOG František, Cvikov
hlasování: 14 pro, 2 zdrželi p. Hanzlíček, p.Kořínek, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová

4/
Schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle návrhu.
hlasování: 16 pro, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová

5/
Bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu města za 1.-6./2010 .

6/
Schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace města -  Městského kulturního střediska Cvikov.
hlasování: 16 pro, 1 nepřítomna  PhDr. Sýkorová
            JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Ivo Čeřovský
            místostarosta města             starosta města


↑ jdi na obsah stránky