• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

3. RaM 10.února 2004

Informace z jednání  Rady města Cvikova 3. schůze dne 10. února 2004

 

 

22/04

Doporučuje ZM schválit příspěvek ve výši 5000,- Kč z rozpočtu města majitelům domů na zajištění připojení jejich domů na  kanalizaci (5 pro)

24/04

Projednala žádost p. Zajáce na odprodej objektu bývalých jeslí – rada doporučuje ZM odprodej objektu, tajemník zajistí zpracování znaleckého posudku, provedení nabídky pro schválení prodeje objektu na  ZM (5 pro) 

25/04

Souhlasí s vyhrazeným parkovacím místem na základě žádosti p. Ireny Mačkové, Cvikov I Družstevní 115. Průkaz ZTP doložen (5 pro)

26/04

Žádost občanů o rozšíření veřejného osvětlení do ulice Březová – rada souhlasí s rozšířením , práce zajistí SMC s.r.o  (5 pro)

29/04

Doporučuje poskytnutí půjčky z rozpočtu města ve výši 50 tis. Kč manželům Barcíkovým, bytem Lindava na stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí rodinného domu po požáru.

Pověřuje starostu a místostarostu vypracovat podmínky pro poskytování půjček z rozpočtu města. (5 pro) 

30/04

Vzala na vědomí informaci místostarosty o předpokládaných výdajích na opravu závad půdních vestaveb bytů v Mánesově ulici Cvikov (stížnosti občanů na zatékání) – posouzení firmou Tichý-Záhorský – nutné rozkrytí střechy – částečná výměna krytiny, oprava komínů, výměna latí, folie Delta Max, předběžné výdaje 1139 tis. Kč.

31/04

Vzala na vědomí informaci místostarosty  o stavu rekonstrukce objektu čp. 200 v ul. Československé armády – nutné provedení izolace zdiva – předpokládané výdaje 120 tis. Kč, bude provedena kontrola smluv, jak byly zadány a provedeny  práce dle projektu a smlouvy, vynaložené finanční prostředky neodpovídají provedeným pracím a stavu objektu. 

32/04

Vzala na vědomí informaci ing.Dostála, projektanta rekonstrukce budovy MěÚ Cvikov, návrh dispozičního řešení.

 

Dále rada projednala a

 

- vzala na vědomí žádost o byt p. Bánovské a p. Berdara – bude předáno bytové komisi, zatím není možnost přidělení

- vzala na vědomí žádost p. Loubka na pronájem nebytového prostoru v čp. 137 Československé armády – pronájem bude proveden dle usnesení rady – nabídka – obálková metoda 

- vzala na vědomí žádost p. Polákové na pronájem nebytového prostoru v čp. 105  Komenského ulice – pronájem bude proveden dle usnesení rady – nabídka – obálková metoda

- vzala na vědomí informaci o svolání 12. zasedání zastupitelstva města na 18.března 2004 od 16,30 hodin.

 

                        Mgr. Jiří Walter                                 JUDr. Jaroslav Švehla

                        člen rady                                           místostarosta města

 


↑ jdi na obsah stránky