• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

3. RaM 10.února 2009

Informace z jednání 3. schůze Rady města Cvikova ze dne 10. února 2009

Účast : ze 7 členů rady přítomno 6 členů, 1 omluven (p.Pech)

 

40/09

Rada projednala písemnou informaci referentky životního prostředí p. Kolbabové a přijala toto opatření k jednotlivým bodům

  1. P. Kolbabová podá zprávu o kontrole plnění úkolu.
  2. Kontrola, zda p. Kučera požádal o prodej pozemku p.č. 146/1.
  3. P. Kolbabová podá zprávu, jak rozhodla ve věci kácení topolů na hřišti v Lindavě
  4. Rada rozhodla o pokácení dřevin v Mánesově ulici Cvikov na základě kladného stanoviska CHKO s náhradní výsadbou.

(5 pro, 1 proti)

41/09

Revokuje usnesení rady č. 18/09 a na základě žádosti p. Bednáře  přijímá  nové usnesení:

Rada města nemá zásadních námitek k výstavbě fotovoltaické elektrárny na katastrálních územích města Cvikova.  (5 pro, 1 proti)

42/09

Rada bere na vědomí nabídku p. Jiřího Waltera na odprodej městu Cvikov cca 12000 m2 pozemků p.č. 2933/8 a 2905/3 v k.ú. Cvikov v okolí skladu Crystalex ve Cvikově a pověřuje starostu před projednáním koupě zajistit předběžné vyjádření CHKO a referentky životního prostředí MěÚ Cvikov. (6 pro)

43/09

Rada schvaluje doplnění pravidel pro přidělování bytů o bod č. 6 :

Při přidělování bytů v místních částech budou upřednostňovány žadatelé z těchto místních částí. (6 pro)

44/09

Rada schvaluje a pověřuje starostu města k podepsání smlouvy o výpůjčce st. parcely č. 391  o výměře 316 m2, zastavěná plocha v k.ú. Lindava , s objektem kabin TJ Dynamo Lindava  a poz. parcely č. 60/1 v k.ú. Lindava pro potřeby TJ Dynamo Lindava. (6 pro)

45/09

Rada schvaluje pronájem klubovny TJ Dynamo Lindava pro účely občerstvení s tím, že výtěžek pronájmu bude používat TJ Dynamo Lindava dle smlouvy o výpůjčce. (5 pro, 1 nehlasoval)

46/09

Rada bere na vědomí zájem p. Prokeše na koupení objektu č.p. 242 Lindava (bývalý ústav sociální péče) a záměr zřídit v objektu DŮM PRO SENIORY. Záměr bude předložen na jednání zastupitelstva města v měsíci březnu.

48/09

Rada schvaluje nákup 100 ks publikace „Průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku - ČESKOLIPSKO“ a prodej zájemcům za doporučenou cenu 179,- Kč.

49/09

Rada nesouhlasí s poskytnutím sponzorského daru ve výši 6 tis.Kč dle žádosti firmy Pekařství Bohemia s.r.o Jablonec. (5 pro, 1 nepřítomen)

50/09

Rada projednala žádosti o dotaci pro Skupinu historického šermu GARDE, o.s. Cvikov ve výši 8 tis.Kč a souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 tis. Kč z rozpočtu Městského klubu kultury. (5 pro,1 nepřítomen)

51/09

Rada projednala žádost o dotaci 30 – 50 tis. Kč pro hudební skupinu PAVOUCY a souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15 tis. Kč z rozpočtu Městského klubu kultury. (5 pro, 1 nepřítomen)

52/09

Rada souhlasí s umístěním reklamních cedulí velikosti A1 na sloupy veřejného osvětlení ve Cvikově firmě DIAMANT EXPO s.r.o. v měsíci květnu a říjnu 2009 po dobu 8 dnů - 25 sloupů, za podmínek uvedených v žádosti  č.j. MUC 280/2009. (5 pro 1 nepřítomen)

53/09

Veřejně prospěšné práce – informace starosty o možnosti získání dotace 10 tis.Kč / 1 pracovník /měsíc - celkem 10  pracovníků za podmínek dohodnutých s Úřadem práce Česká Lípa. Rada souhlasí se zaměstnáním 10 pracovníků na veřejně prospěšné práce. (5 pro, 1 nepřítomen).

54/09

Záměr města na přestěhování pošty v Lindavě – využití přízemí objektu mateřské školy s tím, že zařízení mateřské školy bude přestěhováno do 1. patra. Rada souhlasí s návrhem řešení využití objektu školy a zajištění provozovny pošty v Lindavě a provedení stavebních úprav objektu v hodnotě 192 650,- Kč včetně DPH dle návrhu.

Doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu 150 tis. Kč jako příspěvek města Základní škole a Mateřské škole Bohumila Hynka Cvikov na realizaci nutných úprav objektu. (5 pro,1 nepřítomen)

55/09

Oprava části ulice Zahradní – rada souhlasí s návrhem a provedení opravy dle návrhu Ing. Křováka a p. Vrabce ze dne 2. 2. 2009. (5 pro, 1 nepřítomen)

56/09

Rada souhlasí

1)     se stavbou okrasné nádrže Lindava

2)     se vstupem na pozemek p.č. 2359/7 v k.ú. Lindava

3)     se zaústěním přepadu dle žádosti firmy AJETO

(5 pro, 1 nepřítomen)

58/09

Rada souhlasí s ukončením nájmu pozemku p.č. 437/2 k.ú. Lindava  dle žádosti nájemce Josefa Jančara, bytem Lindava 97. (5 pro, 1 nepřítomen)

59/09

Rada doporučuje ZM schválit odprodej osobního automobilu Škoda Felicia CLH 2292 za cenu 5 tis. Kč. (5 pro, 1 nepřítomen)

60/09

Rada bere na vědomí stanovisko ČIŽP  ke stížnosti p. Mareše na zápach siláže ve městě.

 

Dále rada projednala

- žádost p. Emila Barcíka o přidělení bytu v místní části Lindava . Po uvolnění bytu bude přidělen p. Barcíkovi  byt dle pravidel města.

 

            JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

              místostarosta města                                     starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky