• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

3. RaM 30.ledna 2007

Informace z jednání  Rady města Cvikov 3. schůze  30. ledna 2007

 

29/07

Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na provádění výkonu přenesené působnosti státní správy ve věci projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů na období 1.2. 2007 do 31.12. 2010 s obcí Mařenice a s obcí Kunratice u Cvikova. (6 pro, 1 nepřítomen)

30/07

Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti podle zákona č. 359/0999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na období 1.2. 2007 - 31.12. 2010 s obcí Mařenice. (6 pro, 1 nepřítomen)

31/07

Schvaluje uzavření smlouvy s firmou Expo Liberec - místní reklama na sloupech veřejného osvětlení – 25 ks plakátů po dobu 8 dnů – 100 Kč á 1 ks, instalace na vlastní náklady. (6 pro, 1 nepřítomen)

32/07

Nesouhlasí s poskytnutním finančního příspěvku na Pilotní projekt Centrum psychologické pomoci v Novém  Boru. (6 pro, 1 nepřítomen)

33/07

Souhlasí s uzavřením smlouvy s a.s. Pivovar Svijany Příšovice na provedení údržby objektu č.p. 73 Drnovec v hodnotě 174 tis. Kč, 5 let nájmu, úhrada nájemného na účet pivovaru. (6 pro, 1 nepřítomen)

34/07

Schvaluje odpis majetku dle návrhu v Městské knihovně Cvikov. (6 pro 1 nepřítomen)

35/07

Kanalizace Drnovec – změna projektové dokumentace z tlakové kanalizace na gravitační,  navýšení ceny projektu pro územní rozhodnutí, další jednání se SVIS, prověření s pravidly dotace. Rada doporučuje  jednání se SVIS - nesouhlasí s takovýmto navýšením, pozastavuje zpracování PD kanalizace Drnovec.

Kanalizace Lindava+Svitava - projekt kanalizace v Lindavě a Svitavě k územnímu řízení zůstává v platnosti.

(5 pro, 2 nepřítomni)

36/07

Rada projednala vývoj za poslední 2 roky – platby za nájemné a služby, doporučuje SMC doplnit přehled o další údaje (byt města, byt společenství, termín ukončení smlouvy, nájem – služby – soudní poplatky – penále) (6 pro, 1 nepřítomen)

37/07

Souhlasí s pronájmem bytu 1+0 v č.p. 354 Komenského ulice  žadatelům v tomto pořadí :

1. Giňo Stanislav, 2. Řeháková Mária, 3. Urbanová Marie. (6 pro, 1 nepřítomen)

38/07

Souhlasí s ponecháním  bytu 1+1 Vančurova ul. Cvikov pro náhradní bydlení na základě soudního vystěhování. (6 pro, 1 nepřítomen)

39/07

Souhlas s podnájmem bytu na dobu 1 roku v čp. 545 Cvikov Mánesova ul. – nájemce František Adlt, podnájemce René Karásek. (6 pro, 1 nepřítomen)

40/07

Činnost  s.r.o Služby města Cvikov – zvýšení kontroly provedených prací, týdně soupis provedených prací, fakturace měsíčně, nákup GPS cca 120 tis. Kč z prostředků města na údržbu komunikací – nabídkové řízení, instalace do všech vozidel SMC, sekání ploch města – cena za 1 m2 – vypracování seznamu a kontrola prací referentkou životního prostředí.

Ukládá ing. Křovákovi posoudit požadavky občanského sdružení Trávník-Naděje. Kontrola květen 2007.

(6 pro, 1 nepřítomen)

41/07

Rozdělení  rozpočtu – položka sport :

Kynologický klub, MO STP, Občanské sdružení LindavaNet,  MO ČRS, TJ Dynamo Lindava  -  příspěvky samostatně  v rozpočtu města.

 

Oddíly DDM Cvikováček      -             100 tis.Kč   (na činnost) z toho

-  oddíl atletiky (T. Pokorná) -   15 tis. Kč       

-  oddíl  stol.tenisu  (Krsek)   -   10 tis.Kč

-  ostatní oddíly                     -   75 tis.Kč

Cyklorenova TT Cvikov        -   40 tis Kč (na činnost)

Autokros J. Svoboda Cvikov -   25 tis.Kč (na činnost)

TJ Dynamo Lindava              -    94 tis.Kč (provozní náklady)

HC Cvikov                             -    35 tis.Kč (činnost,pronájem haly)

SKST Cvikov                          -    10 tis.Kč  (na činnost)

FK Cvikov                                 -    420 tis.Kč  (provozní náklady,činnost)

Slavia Fans klub Cvikov        -    3 tis.Kč (turnaj-ceny)

(6 pro, 1 nepřítomen)

42/07

Vlajka pro Tibet – 10.3. 2007 – vyvěšení vlajky u příležitosti 48. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase – rada se připojuje ke kampani Občanského sdružení LUNGTA| Praha a podpoří tuto akci vyvěšením vlajky na budově MěÚ + článek ve Zpravodaji. (6 pro, 1 nepřítomen)

43/07

Souhlasí s prodloužením smluv na pronájem  pozemků na dobu neurčitou dle návrhu. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky