• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

3. RaM 5.února 2002

Usnesení Rady města Cvikov z 3. schůze dne 5. února 2002

 

Kontrola usnesení

vyřazuje z kontroly: 5/02, 6/02, 8/02,9/02,10/02,11/02

do ZM : 4/02 – sociální fond MěÚ

 

12/02

Kniha 65O let Cvikova – seznámila se stavem příprav podkladů, vzhledem k nutnosti dodržení termínu pro předání podkladů požádala o spolupráci ostatní členy rady, na dalším zasedání rady bude provedeno posouzení zpracovaných podkladů.

 

13/02

Doporučuje ZM schválit novelu obecně závazné vyhlášky města o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

 

14/02

Dopravní obslužnost – vzala na vědomí vyúčtování ostatní dopravní obslužnosti linek autobusové dopravy za 4.čtvrtletí 2001.

 

15/02

Souhlasí s nabídkou map od firmy Kompakt.

 

16/02

Souhlasí s přidělením bytu 1+3 Lindava  na základě doporučení komise bytové SMC

p.Moravcovi Radoslavovi,bytem Lindava  /náhradník p.Čiháková Emilie/.

 

17/02

Souhlasí s vyhrazeným parkovacím místem dle žádosti občanů p. Zigušky J., p. Gromana, p. Viktorové, p. Procházkové.

 

18/02

Doporučuje ZM schválit zakoupení automobilu do 4O tis.Kč na přestavbu automobilu Forman a doporučuje vypsání výběrového řízení  a nákup nového vozidla pro potřebu MěÚ.

 

19/02

Vzala na vědomí konání volebního mítinku ODS 4. 6. 2002 ve Cvikově .

 

20/02

Schvaluje projektovou dokumentaci regenerace Sídliště Cvikov a půdních bytových vestaveb čp. 546, 547 Mánesova, Cvikov II, a vzala na vědomí informaci o možnosti  žádosti k získání státní dotace na tyto akce.

 

 

                                   Mgr. Jiří Walter              Jaroslav Hanzlíček

                                      člen rady                          starosta  města

 


↑ jdi na obsah stránky