• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

3. RaM 7.února 2006

Informace z jednání 3. schůze Rady města Cvikov dne 7. února 2006

 

24/06

Souhlasí s umístěním reklamních panelů na sloupech veřejného osvětlení na akce – výstavy v Liberci pro firmu Diamant Expo Liberec s.r.o, cena 100 Kč za 1 ks plakátu. (5 pro, 2 nepřítomni)

25/06

Nedoporučuje  ZM prodej pozemku

 - žadatelé Vlastimil a Petra Zelenkovi, Cvikov, Pivovarská 288 –poz. parcely č. 2979/8 o výměře 1235 m2 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby rodinného domu , vzhledem k zadání nabídky prodeje ostatních pozemků v lokalitě Zelený vrch . Dle územního plánu se pozemky nacházejí v zastavitelném území města v ploše smíšeného obytného území. (5 pro, 2 nepřítomni)

26/06

Ukládá zpracovat přehled pozemků města v v zahrádkářské kolonii a ostatních pozemků v této lokalitě, přehled předložit na příští jednání rady. Pozemky města vhodné k odprodeji dát zveřejněním nabídky prodeje pozemků města  – nabídka stávajícím nájemcům pozemků. Zajistí pracovník MěÚ p. Foltýn. (5 pro, 2 nepřítomni)

27/06

Doporučuje ZM prodej pozemku, žadatel p.  Milena Procházková, Smetanova 232, Cvikov –  poz. parcely č. 447/1 – zahrada o výměře 470 m2 v k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady.  Pozemek se dle územního plánu nachází v ploše smíšeného obytného území a je určen k výstavbě. Cena 200,- Kč za m2. (5 pro, 2 nepřítomni)

28/06

Souhlasí s prodloužením smlouvy o pronájmu pozemků města nájemcům: p. Weidlichová, p.Tonar, p.Pěnička,p. Kučera, p. Gnora, p. Libichová, p. Tauchman. (5 pro, 2 nepřítomni)

29/06

Odvolává z funkce člena komise výstavby ing. Vlčkovou na základě její žádosti.(5 pro,2 nepřítomni)

30/06

Oprava drobných památek – souhlasí s rozdělením zakázky mezi oba navrhovatele (Občanské sdružení  Obnova památek - památky severních Čech , Občanské sdružení Drobné památky severních Čech), v návrhu - pískovcová replika ukradené sochy, rekonstrukce sochy Sv. Prokopa, rekonstrukce sochy Sv. Jana a další drobné úpravy křížků. Město požádalo o grant. (6 pro, 1 nepřítomen)

31/06

Souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost K-Centra v České Lípě ve výši 5 tis. Kč.

(6 pro, 1 nepřítomen)

32/06

Žádost p. Šajtara  ve věci schválení prodeje stavebního pozemku v k.ú. Trávník pro výstavbu rodinného domu – provedení změny ÚP na náklady města. (6 pro, 1 nepřítomen)

33/06

Souhlasí s poskytnutím příspěvku občanskému sdružení LindavaNet na pořízení zařízení přístupových bodů pro příjem signálu internetu pro občany Lindavy ve výši 20 tis. Kč z rezervní položky rozpočtu .( 6 pro, 1 nepřítomen)

34/06

Vzala na vědomí informaci a přehled o zhodnocení volných prostředků města u ČSOB od r. 2000 . (6 pro, 1 nepřítomen)

35/06

Schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005 následovně:

DDM Cvikováček  Cvikov – ztráta 23 275,69 Kč –  uhrazena z rezervního fondu DDM

ZŠ a MŠ Cvikov – přebytek 518 855,85 – převod do rozpočtu města - použití na  opravu budovy školní jídelny

MŠ Jiráskova Cvikov – přebytek 83 636,56 – převod do rezervního fondu MŠ

MŠ Sídliště Cvikov – přebytek 8 513,40 Kč – převod do rezervního fondu MŠ

ZUŠ Cvikov – přebytek 25 053,79 Kč – převod do rezervního fondu ZUŠ

(7 pro)

36/06

Havarijní stav  zásobování vodou v části Lindavy – upozornění občanům na závadnost vody vylepením upozornění v objektech. Návrh řešení na využití odběru vody z druhého vrtu, dále výměna filtru, napojení přívodu vody do stávajících nádrží.

Rada pověřuje stavebního technika p. Vrabce projednat návrh řešení včetně zpracování projektu s p. Folprechtem.

(7 pro)

37/06

Rozdělení příspěvků na sport :  celkem v rozpočtu města 650 tis. Kč

Kynologický klub Cvikov – 15 tis. Kč (oprava objektu)

Oddíly DDM Cvikováček -  76 tis. Kč (na činnosti)

Cyklorenova TT Cvikov -   32 tis. Kč (na činnost)

Autokros J. Svoboda Cvikov - 20 tis. Kč ( na činnost)

Jan Krsek, Lindava    -       20 tis. Kč (na činnost)

TJ Dynamo Lindava  -         88 tis. Kč (provozní náklady)

HC Cvikov                -          33 tis Kč (činnost, pronájmy haly)

MO ČRS                   -            3 tis. Kč (odměny na soutěže)

SKST Cvikov         -            8 tis. Kč (na činnost) 15 tis.Kč (nákup stolu přes ZŠ a MŠ)

FK Cvikov          -           340 tis.Kč (provozní náklady)

(7 pro)

 

Dále rada projednala a

 

          odkládá žádost p. Haška o prodej poz. parcely č. 1376/12 o výměře 827 m2 v k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady do doby projednání nabídky na odkoupení  stávajícímu nájemci (5 pro, 2 nepřítomni)

          odkládá žádosti p. Tajovského o prodej poz. parcely č. 52/1 – trvalý travní porost o výměře 671 m2 v k.ú. Svitava za účelem scelení přilehlých vlastních pozemků a p. Otradovce o prodej poz. parcely č. 2157 – ost. plocha o výměře 4744 m2 v k.ú. Lindava za účelem scelení přilehlých vlastních pozemků. Pozemky dosud nejsou v majetku města(5 pro, 2 nepřítomni

          odkládá žádost p. Otradovce o prodej poz. parcely č. 135/1 – orná půda o výměře 4088 m2 v k.ú. Svitava – žádost bude řešena v rámci žádosti změnu územního plánu a projednávání podnikatelského záměru žadatele(5 pro, 2 nepřítomni)

          nepřijímá nabídku firmy Promont Grafik (6 pro, 1 nepřítomen)

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                         Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                                     starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky