• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

3. RaM 8.února 2005

Informace z jednání Rady města Cvikova 3. schůze dne 8. února 2005

 

32/05

Vyhodnocení sportovců města za rok 2004 – přijetí u starosty města, ocenění bez určení pořadí umístění v anketě. V kategorii mládeže  - Jakub Janda, Tereza Pokorná – s fin. odměnou 500,- Kč, v kategorii ostatní – Ivana Trčová, Lucie Krafková, Jan Krsek, Kateřina Loubková – s fin. odměnou 1000,- Kč. (7 pro)

33/05

Schvaluje rozpočtová opatření úpravy rozpočtu k 31.12.2004 – dle skutečného čerpání. (7 pro)

34/05

Prodej domu č.p. 255 Wolkerova – prodej sdružení 4 nájemníků.

35/05

Doporučuje  prodej zahrady p.č. 194 o výměře 253 m2– manž. Stolarčukovým – před schválením na ZM  bude projednána otázka věcných břemen k pozemku. (7 pro)

36/05

Doporučuje ZM schválit kriteria pro přidělování bytů a chráněných bytů v DPS  a ruší tímto usn. Městské rady Cvikov č. 53/96.  (7 pro)

37/05

Doporučuje ZM schválit zřizovatelskou listinu organizační složky města – Dům s pečovatelskou službou Cvikov. (7 pro)

38/05

Nesouhlasí se směnou bytu mezi manž. Švorcovými, výměna bytu v rozporu s pravidly pro přidělování bytů na Sídlišti. (7 pro)

39/05

Vzala na vědomí návrh smlouvy na umisťování do útulku a pověřuje starostu jednáním.

 

Dále rada projednala a

 

-         přijala k vyjádření návrh zápisu do kroniky města za r. 2003

-         vzala na vědomí návrh změny využití mobilních buněk – 2 pro školní hřiště

-         vzala na vědomí informaci o postupu prodeje domů z majetku města

-         vzala na vědomí dopis Ředitelství silnic a dálnic k provádění úprav na silnici I/13, nové stavební řízení na Krajském úřadu Lib.kraje

-         vzala na vědomí informaci starosty o úpravách smlouvy s zprostředkovatelskou  společností TENEVA Teplice, posouzení na příští schůzi

-         vzala na vědomí novou nabídku firmy Pittner na výstavbu vodovodu pro nové RD v ul. ČSA – nabídka bude předložena k dalšímu posouzení

 

JUDr. Jaroslav Švehla                    Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky