• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

3. RaM 8.února 2011

Usnesení 3. schůze Rady města Cvikova 8.února 2011

účast:  7 členů

67/11
Prodej domu č.p. 38 Náměstí Osvobození  Cvikov I -  zpracovány 2 znalecké posudky – rada doporučuje ZM schválit  prodej za minimální  cenu dle znaleckého posudku tj. 2 349 438,- Kč. Po schválení bude zpracována veřejná nabídka k prodeji. (7 pro)

68/11
Projednala návrh komise rozvoje,  údržby a  pořádku na stanovení nových pravidel prodeje majetku města  s tím, že na příští jednání rady bude vypracován seznamů všech objektů města k provedení výběru k prodeji dle nových pravidel, které budou vypracovány na příští schůzi rady. (7 pro)

69/11
Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Svor  na dobu určitou do 31.12.2014. (původně schváleno usnesením 5/11 na dobu neurčitou). (7 pro)

70/11
Souhlasí s uzavřením a  podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Cvikov a Stavokombinát Invest s.r.o Liberec  na p.p.č. 2412/6 a 2412/2 v k.ú. Cvikov v rozsahu 1182m2  a 311 m2  na stavbu – dopravní napojení supermarketu. Věcné břemeno je sjednáno bezúplatně. (6 pro, 1 nepřítomen PharmDr. Skopová)

71/11
Souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy o dílo č. 02/2011 mezi městem Cvikov a firmou STAMO spol. s.r.o  Děčín na stavební akci  „Hasičská zbrojnice, Cvikov  - zateplení objektu a výměna oken“. Cena dle výběrového řízení 1 898 813,- Kč s DPH. Akce spolufinancována ze SFŽP. (6 pro, 1 nepřítomen PharmDr. Skopová)

72/11
Souhlasí s uzavřením a  podpisem smlouvy o dílo č. 01/2011 mezi městem Cvikov a firmou STAMO spol. s.r.o Děčín na stavební akci „Mateřská škola Cvikov, Sídliště 592 – Zateplení objektu a výměna oken“. Cena dle výběrového řízení 1 858 095,- Kč s DPH. Akce spolufinancována ze SFŽP. (6 pro, 1 nepřítomen PharmDr. Skopová)

73/11
Souhlasí s výměnou bytů v Domě s pečovatelskou službou  -  uvolnění bytu č. 5 a nově nájem bytu č. 2 – nájemce p. Rosllerová.  (6 pro, 1 zdržel JUDr. Švehla)

74/11
Schvaluje vyvěšení záměru města prodat pozemek na úřední desce
-  p.p.č. 3819/1 o výměře 1.423 m˛ v k.ú. Cvikov
dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: čistě obytné území-kolektivní
žadatel: MAŇASKOVI Martin a Alena, Cvikov
účel: zahrada
(7 pro)

75/11
Neschvaluje vyvěšení záměru města prodat  pozemek na úřední desce
-  p.p.č. 2881/1 část (v prodloužení vlastnické hranice žadatele) dle GP z celkové výměry 529 m˛ v k.ú. Cvikov
dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: ostatní – komunikace/místní komunikace obslužná
žadatel: KOVALEVOVI Dimitrij a Zdeňka, Cvikov
účel: scelení pozemků – rozšíření zahrady
(7 pro)

76/11
Změna č. 3  Územního plánu města Cvikova -  rada doporučuje  doplnění změn u  pozemků, které se dají ještě doplnit , pozemky dostaneme  od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. (7 pro)

77/11
Bere na vědomí informaci o rozboru hospodaření města za 1.-12. /2010  . (7 pro)

78/11
K usn. 59/11 – žádost A. Dvořákové na snížení ceny – rada trvá  na usnesení – podpis smlouvy do 15.2.2011. Osobní jednání se žadatelkou  do rady 22.2.2011. (7 pro)

79/11
Schvaluje dorozdělení kapitoly sport rozpočtu města na r.2011    -   56 tis. Kč  na akci města „ Běh Cvikovem“ . (7 pro)

80/11
Neschvaluje převod nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 159 Boženy Němcové Cvikov I  na  Evu Kvasňovskou , trvale Cvikov II Vančurova 261. Prodlužuje nájem  na dobu určitou do 30.6.2011. nájemci  Rudolf Zubák. (7 pro)

81/11
Schvaluje výměnu bytů:  byt č. 7  v č.p. 539 Mánesova ulice Cvikov II  - stávající nájemce manž. Vackovi, za byt č. 3 v č.p. 540 Mánesova ulice  Cvikov II  - stávající nájemce manž. Černých. Výdaje manž. Černých na úpravě bytu (koupelna, topení) budou uhrazeny novými nájemci. V  případě směny bytů (Mánesova 539 za byt Mánesova 540) s m.Vackovými platí lhůty  dle původní nabídky na prodej bytové jednotky. (7 pro)

82/11
Žádost Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 177 Boženy Němcové Cvikov I o zhotovení nové plochy pro kontejnery bude posouzena  Službami města Cvikov a podle potřeby a rozsahu prací bude rozhodnuto o zařazení. (7 pro)

83/11
Rada doporučuje ZM  schválení  vyhlášky o místním poplatku , kterou se mění a  doplňuje  obecně závazná  vyhláška č. 2/2011 – článek 6  v bodu a,b.f. .  (6 pro, 1 nepřítomen Ing. Dostál)

84/11
Projednala žádost Svazu tělesně postižených Cvikov o získání pronájmu prostor pro účely zřízení klubovny v multifunkčním centru Sever Cvikov  a souhlasí s klubovnou pro svaz po dokončení rekonstrukce objektu. (6 pro, 1 nepřítomen Ing. Dostál)

85/11
Umístění skříněk na zdi u novinového stánku  - po opravě zdi  sjednotit  skříňky a nástěnky.
(7 pro)

86/11
Možnost přemístění Základní umělecké školy Cvikov do prostoru  bývalé knihovny u loutkové scény, bude prověřena . (7 pro)

Dále rada projednala a přijala toto opatření:

a) Kontrola usnesení:
- k usn. 56/11 – provedeno písemné upozornění nájemcům bytů, kteří dosud nepožádali o koupi bytu na konec lhůty předkupního práva
- k usn. č. 52/11 ze dne 25.01.2011 – pozastavení vyvěšení záměru prodat pozemek p.p.č. 44/1 k.ú. Cvikov ,žadatel: REALITY CVIKOV s.r.o. pozastaveno do uplynutí lhůty (konec března) pro uzavření smlouvy s SJ REAL s.r.o Praha 5 – členové rady seznámeni se zněním smlouvy o smlouvě budoucí s s.r.o. SJ REAL , upřesněn  termín platnosti smlouvy: do 16.09.2011.
- k usn.č. 32/11 ze dne 11.01.2011 - nabídka ceny 10 Kč/m2 na odkup pozemků
k.ú. Cvikov p.p.č. 542,  p.p.č. 552/1,  p.p.č. 552/2, p.p.č. 553 a  st.p.č. 451 , sdělení MSDU OS Praha: prodej pozemků by měl být předložen ke schválení představenstvem MSDU OS začátkem března; v těchto dnech by i měli obdržet znalecký posudek na předmětné pozemky, jímž jsou povinni se při určování konečné ceny řídit;  o p.č. 542 mají dalšího zájemce, u tohoto pozemku je třeba s určitostí počítat s cenou vyšší.
- k usnesení č. 56/11 ze dne 25.01.2011 - prodej bytových jednotek
informace odboru správy majetku města - o končící lhůtě vyrozuměni všichni dotčení nájemci BJ
další termíny až v květnu
- k usnesení č. 387/10  oprava hráze Kunratického rybníka – převod pozemků od obce Kunratice u Cvikova – rada trvá na 1,- Kč , další jednání v zastupitelstvu obce
- k usnesení 48/11 – stav objektu č.p. 99 Komenského – zadána oprava římsy a okapů
- k usnesení 66/11 – výměna rozbitých košů, seznam poplatníků místního poplatku za psy, přehled příjmů a výdajů – provedeno

b )  bere na vědomí  geometrický plán pro rozdělení pozemku k BJ ul. Komenského a ul. Mánesova

c)  vzala na vědomí  informaci o stížnosti nájemce p. Plíhala na zápach z odpadů v č.p. 84 Jiráskova ulice Cvikov I ,  vyschlý  odpad v bývalé prádelně

d)  souhlasí se zveřejněním „Petice k nesouhlasu s přemístěním LDN z Nového Boru do České Lípy „ včetně podpisových archů v budově MěÚ – přízemí informační středisko.  (6 pro, 1 nepřítomen Ing. Dostál)

        JUDr. Jaroslav Švehla            Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města         starostka města


↑ jdi na obsah stránky