• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

3. ZaM 13.února 2003

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 13.2.2003

 

 1)     Zastupitelstvo města (dále jen ZM) jmenovalo ověřovatele zápisu z jednání p.Mgr. Jakobi Šárku a p.Krska Ladislava.

 

2)     ZM jmenovalo návrhovou komisi pro přípravu usnesení ve složení předseda p. Mgr. Walter Jiří,členové  p. Vladislav Pech, p. Jiří Jirák

 

3)     ZM bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání.

 

4)     ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s a.s.SVS Teplice a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

5)     ZM bere na vědomí zprávu o projednání územního plánu města Cvikova

a

                a)  s c h v a l u j e    Územní plán města Cvikova zpracovaný v červenci 2002 Ateliérem městského inženýrství Ing.Petr Hrdlička Litoměřice ve spolupráci s Ateliérem Charvát s.r.o Praha 5

                b) v y m e z u j e   jeho závaznou část, kterou tvoří oddíl „B.V.2 – funkční plochy řešeného území a B. V.3 – regulativy funkčních ploch, B.IV – limity využití území“ textové části ÚP města Cvikov, výkres č. 2 – základní výkres, výkres č. 6 – veřejně prospěšné stavby.

                c) v y h l a š u j e  závaznou část Územního plánu města Cvikova Obecně  závaznou vyhláškou č. 3/2003, která tvoří přílohu č. 2

                d)  u k o n č u j e   platnost Územního plánu sídelního útvaru Cvikov schváleného usnesením ONV Česká Lípa ze dne 10.7.1988

                e) u k l  á d á  starostovi města Mgr.Ivo Čeřovskému , zajistit činnost  pořizovatele vyplývající ze schválení územního plánu

 

6)     Prodeje majetku města

a)     souhlasí s prodejem objektu bývalé kotelny Sídliště se stanovením podmínek výběrového řízení,  smlouvou o smlouvě budoucí,prodej  ke dni kolaudace, tímto revokuje usnesení  ZM z 19.12.2002 bod F/1

b)    souhlasí s prodejem pozemku p.č.947/2 o výměře 635 m2 v k.ú.Cvikov, 5% ceny znaleckého posudku, kupující SVS a.s.Teplice

c)    souhlasí s prodejem pozemku p.č.451/2 o výměře 29m2 v k.ú.Trávník, cena 100,-Kč/m2 ,kupující Jaroslav Kovář, Praha

d)    souhlasí s prodejem pozemku p.č.648/1 o výměře 2097 m2, v k.ú.Lindava, cena 20,-Kč/m2, kupující Simona Rybczuková,Lindava

e)     souhlasí s prodejem pozemku č. 348/1 o výměře 132 m2, k.ú. Lindava, cena 20,- Kč/m2, kupující Břetislav Marvan,Lindava

f)      souhlasí se směnou pozemků města část p.č. 2743/8 a p.č.2757/3 v k.ú.Cvikov o výměře 408 m2, zaměření dle geometrického plánu, za  pozemek p.č.3710/1 o výměře 408 m2 v k.ú. Cvikov – ostatní komunikace – majitel Jiří Touš, Cvikov a Martin Touš, Cvikov

g)    nesouhlasí s prodejem části pozemku st.č. 109/2 v k.ú. Cvikov dle  žádosti p.Jindřišky Černé,Cvikov

 

7)     ZM bere na vědomí zápis kontrolního výboru o provedené kontrole  v příspěvkové organizaci Služby města Cvikov (zadávání veřejných zakázek) a  na MěÚ (hasičské auto)  a    u k l á d á   tato  opatření :      

a)     radě města

-  zpracovat předpis pro zadávání veřejných zakázek a výběrová řízení 

b)    místostarostovi města

-  pozvat majitele firmy F-Line k jednání a uvést smlouvy do souladu   s právními náležitostmi

 

8)     ZM  s c h v a l u j e   transformaci příspěvkové organizace Služby města Cvikov na obchodní společnost k 1.1.2004  a   p o v ě ř u j e  radu města, starostu, místostarostu  a ředitele Služeb  města vypracováním návrhu postupu a přípravou transformace Služeb města Cvikov.

 

     9) ZM s c h v a l u j e   obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a   odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města.

 

     10) ZM  s c h v a l u j e   obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 O zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

      11) ZM s c h v a l u j e   poskytnutí půjček  z Fondu rozvoje bydlení města Cvikov    

    a)     50000,- Kč p.Marii Pýchové, bytem Cvikov, na opravu střechy čp.49 Drnovec

    b)    50000,- Kč manž. Modráčkovým, bytem  Cvikov, na výměnu střešní krytiny čp. 19 Kollárova ul. Cvikov

    c)     500000,- Kč  Městu Cvikov – zastoupené Službami města Cvikov na dokončení stavební úprav čp.200 v ul.Československé armády Cvikov

 

    12) ZM  u k l á d á   kontrolnímu výboru na základě usnesení rady města č.23/03 z 22.1.2003 provést kontrolu využití objektů, činnosti, hospodárnosti provozu příspěvkové organizace DDM Cvikováček.

 

 

    13) ZM bere na vědomí

     a)     informaci o sběrném dvoru a stanovení cen, stanovení výše poplatků pro podnikatele za odpady

    b)    zápis z otevírání obálek o prodeji bytu 1+2 Sídliště

    c)     rozpis položky sport na jednotlivé oddíly

    d)    směrnici k hospodaření příspěvkových organizací

    e)     informaci o výsledku jednání s firmou CL-Invest k výstavbě supermarketu ve městě

    f)      informaci o užívání služebních vozidel MěÚ

    g) informaci o vypsání výběrového řízení na ředitele Služeb města Cviko

 

    JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovsk

    místostarosta města                  starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky