• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

3. ZaM 16.prosince 2010

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne  16. prosince  2010

přítomno:   17 členů zastupitelstva       
omluveno:   4 Dr. Ing. Vojtěch Dalibor, p.Marek Říha, Ing. Miroslav Hokr, p. Petr Kořínek

Zastupitelstvo města Cvikov  projednalo a

1)    
S c h v a l u j e
1.    obsahový rámec projektu „Společně proti živlům“ a souhlasí s jeho předložením za respektování podmínek programu Cíle 3
 
2.    finanční rámec projektu „Společně proti živlům“ a zajištění předfinancování tohoto projektu ve výši 300.000 EUR
 
3.    uzavření  a podpis  Smlouvy o spolupráci s partnery projektu – Jonsdorf, Jablonné v Podještědí, Osečná

hlasování bod 1-3:  17 pro, 0 proti, 0 zdržel


2)    
Schvaluje  odkoupení  pozemků  p.č. 2312/2 a 2339/2 k.ú. Cvikov dle geometrického plánu  do majetku města  za cenu 100 Kč/m2+příslušenství  od manželů Stránských, bytem Česká Lípa, a  souhlasí s podpisem  kupní smlouvy
hlasování:  17 pro, 0 proti, 0 zdržel

3)    
Schvaluje prodej bytů dle návrhu
A/ včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy čp. 303 a 569 Cvikov II – Martinovo údolí a pozemcích   st.p.č. 1102 a 1103 s předkupním právem města na 5 let, s převodem užívacího práva SMC s.r.o.       NS 30.04.2010)
a) BJ č. 303/1
žadatel: KOVALEVOVÁ Kateřina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 636/6626)
za cenu: 202.674 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC +  příslušenství 2.734 Kč
b) BJ č. 303/4
žadatel: MAZANCOVÁ Ivana, Cvikov (spoluvlastnický podíl 514/6626)
za cenu: 152.746 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC +  příslušenství 2.734 Kč
c) BJ č. 303/5
žadatel: WALTEROVÁ Zdeňka, Cvikov (spoluvlastnický podíl 688/6626)
za cenu: 202.674 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC +  příslušenství 2.734 Kč

hlasování  bod a-c:  17 pro, 0 proti, 0 zdržel

B/ včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy čp. 470 Cvikov II – Martinovo údolí a pozemcích   st.p.č. 893/13 a p.p.č. 3863/4 s předkupním právem města na 5 let
a) BJ č. 470/1
žadatel: KRATOCHVÍL Stanislav Ing., Cvikov (spoluvlastnický podíl 636/3909)
za cenu: 180.102 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC +  příslušenství 3.224 Kč
b) BJ č. 470/4
žadatel: ROUBÍČKOVI Petr a Michaela., Cvikov (spoluvlastnický podíl 819/3909)
za cenu: 233.234 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC +  příslušenství 3.224 Kč
c) BJ č. 470/5
žadatel: SEKYRA Martin, Cvikov (spoluvlastnický podíl 813/3909)
za cenu: 231.837 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.224 Kč

hlasování bod a-c:  17 pro, 0 proti, 0 zdržel

C/ včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy čp. 494 Cvikov II – Martinovo údolí a pozemcích   st.p.č. 893/14 a p.p.č. 3863/2 s předkupním právem města na 5 let
a) BJ č. 494/1
žadatel: BOESOVI Petr a Marcela, Cvikov (spoluvlastnický podíl 738/4011)
za cenu: 213.386 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.226 Kč
b) BJ č. 494/2
žadatel: SOUDSKÝ Radim, Cvikov (spoluvlastnický podíl 828/4011)
za cenu: 239.445 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.227 Kč
c) BJ č. 494/3
žadatel: BALOGOVÁ Marianna, Cvikov (spoluvlastnický podíl 813/4011)
za cenu: 235.880 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.227 Kč
d) BJ č. 494/4
žadatel: KNÁPKOVÁ Helena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 813/4011)
za cenu: 235.880 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.227 Kč
e) BJ č. 494/5
žadatel: KRATOCHVÍLOVÁ EVA, Cvikov (spoluvlastnický podíl 819/4011)
za cenu: 237.306 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.227 Kč

hlasování bod a-e:  17 pro, 0 proti, 0 zdržel

D/ včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy čp. 542 a 543 Cvikov II – Mánesova, 2 kolnách a pozemcích st.p.č. 1027/1,2 a 1133 a 1134 s předkupním právem města na 5 let
a) BJ č. 542/105
žadatel: ZDEŇKOVÁ Marta, Cvikov (spoluvlastnický podíl 456/8087)
za cenu: 75.800 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.463 Kč
b) BJ č. 542/106
žadatel: ZADRAŽILOVI Karel a Dáša, Cvikov (spoluvlastnický podíl 605/8087)
za cenu: 102.165 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.465 Kč
c) BJ č. 542/107
žadatel: MAŇASKOVI Martin a Alena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 768/8087)
za cenu: 130.484 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.465 Kč

hlasování a-c:  17 pro, 0 proti, 0 zdržel

4)    
a)
Předkládá členům zastupitelstva  návrh rozpočtu města na rok 2011 s tím, že připomínky k rozpočtu mohou předkládat  starostce  a radě města do 6.ledna 2011, kdy bude svolána pracovní schůzka členů zastupitelstva k seznámení se s detailním rozpisem jednotlivých kapitol rozpočtu města.

b) v souvislosti s návrhem rozpočtu města na rok 2011  schvaluje  toto opatření:

Do doby schválení rozpočtu města v zastupitelstvu, v návaznosti na § 13 rozpočtových pravidel, vydává zastupitelstvo města  pravidla potřebná k zajištění plynulosti hospodaření pro vlastní rozpočet a ostatní rozpočtové soustavy, financované z rozpočtu města, tzv. rozpočtové  provizorium, platné od 1. ledna 2011.

P r a v i d l a :

Celkové  běžné  výdaje  z rozpočtu  města  nepřekročí  roční výši   46 481 000,- Kč , tzn.  výši  běžných  výdajů  schváleného   rozpočtu    na  rok  2010.   Příkazcům   operací ( odpovědní pracovníci za účetní operace ) budou stanoveny závazné vztahy nepřekročitelných ročních  výdajů.

Nad tento podíl budou uvolňovány poskytnuté účelové dotace z vyšších rozpočtů jako jsou sociální dávky  a podobně.

Nad rámec vymezených objemů budou dle sjednaných platebních kalendářů hrazeny případné splátky jistin  k úvěrům, úroky z úvěrů, probíhající investiční akce a faktury týkající se minulého účetního období ( převážně prosince ).

Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

hlasování:  17 pro, 0 proti, 0 zdržel

5)    
Schvaluje rozpočtové opatření číslo 9
a
pověřuje radu města ke schválení rozpočtových opatření na zasedání dne 28.12.2010, tzn. přijaté dotace v závěru roku, rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu. Provedená rozpočtová opatření budou předložena na vědomí na lednovém zasedání zastupitelstva města.
hlasování:  17 pro, 0 proti, 0 zdržel

6)    
Zřizuje výbory zastupitelstva  a jmenuje předsedy a členy těchto výborů:

a) finanční výbor
Ing. Miroslava Hokra  - předsedou finančního výboru
p. Radomíra Schindlera – členem finančního výboru
Bc. Ivo Školu – členem finančního výboru
hlasování:  16 pro, 0 proti, 1 zdržel p. Schindler

b) kontrolní  výbor
p. Michala Vojtěcha – předsedou kontrolního výboru
p. Petra Kořínka – členem kontrolního výboru
p. Darka Stejskala – členem kontrolního výboru
hlasování:  15 pro, 0 proti, 2 zdrželi p. Vojtěch, p. Stejskal

c) Osadní výbor  Lindava-Svitava
Ladislav Krsek (předseda)
hlasování  14 pro, 0 proti, 3 zdrželi Mgr. Novotný, Mgr. Krafková, PharmDr. Skopová
členové:
Josef Škrabánek
hlasování  14 pro, 0 proti, 3 zdrželi Mgr. Novotný, Mgr. Krafková, PharmDr. Skopová
Ing. Petr Beránek
hlasování  15 pro, 0 proti, 2 zdrželi Mgr. Novotný, Ing. Beránek
Lukáš Havlas
hlasování  14 pro, 0 proti, 3 zdrželi Mgr. Novotný, Mgr. Krafková, PharmDr. Skopová
Radek Krátký
hlasování  14 pro, 0 proti, 3 zdrželi Mgr. Novotný, Mgr. Krafková, PharmDr. Skopová
Lenka Šípová  
hlasování  14 pro, 0 proti, 3 zdrželi Mgr. Novotný, Mgr. Krafková, PharmDr. Skopová
Zdeněk Šíp
hlasování  14 pro, 0 proti, 3 zdrželi Mgr. Novotný, Mgr. Krafková, PharmDr. Skopová
Marek Říha
hlasování  14 pro, 0 proti, 3 zdrželi Mgr. Novotný, Mgr. Krafková, PharmDr. Skopová
Jan Toráň
hlasování  13 pro, 0 proti, 4 zdrželi Mgr. Novotný, Mgr. Krafková, PharmDr. Skopová, p.Vojtěch
Jana Vodhánělová
hlasování  14 pro, 0 proti, 3 zdrželi Mgr. Novotný, Mgr. Krafková, PharmDr. Skopová
Alžběta Dvořáková
hlasování  14 pro, 0 proti, 3 zdrželi Mgr. Novotný, Mgr. Krafková, PharmDr. Skopová


Petr Lohr (nebyl schválen za člena)
hlasování  5 pro  p.Herclík, p.Jirák, JUDr. Švehla, Mgr.Jakobi, Mgr.Čeřovský , 5 proti Ing. Beránek, p. Stejskal, p.Schindler, p.Neckař, p.Vojtěch, 7 zdržel p. Hanzlíček,  PharmDr.Skopová, Mgr. Krafková, Ing. Dostál, Mgr. Novotný, PhDr. Sýkorová, p.Studničná


d) Osadní výbor  Drnovec
Miloš Doležal (předseda)
členové:
Marie Pýchová
Růžena Jechová
Petr Walter
Markéta Henkeová
Bohuslava  Bartošová
Květa Bělinová
Ivo Henke
Erika Lázničková
hlasování: 17 pro, 0 proti,0 zdržel

 
7)    
a)  
Bere na vědomí  návrh řešení bývalého letního kina předložený ředitelkou Městského kulturního střediska Cvikov s tím, že dle možností finančních prostředků bude přistoupeno k případné realizaci v příštích letech volebního období.

b )
Bere na vědomí „Opatření  k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve  Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010, které bylo provedeno ve dnech 13.10.2010 – 14.10.2010 pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.
hlasování: 17 pro, 0 proti,0 zdržel

c)
Schvaluje   Doplnění a změnu  usnesení   č. 6/  ze dne   16.9.2010 dle návrhu
Nové znění:  
Schvaluje Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace města – Městského kulturního střediska, kterou se mění celková hodnota předávaného nemovitého a movitého majetku  dle bodu V.5.1 zřizovací listiny na   15 306 964,10 Kč.
hlasování: 17 pro, 0 proti,0 zdržel

d)
Schvaluje odpis majetku města v hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov v hodnotě  36 587,80 Kč dle návrhu.
hlasování: 17 pro, 0 proti,0 zdržel


8)
Kontrola usnesení

a)    schvaluje zrušení usnesení č. 2/2)C) ZM dne 24.06.2010 z důvodu odstoupení od prodeje pozemku p.p.č. 1475/1 k.ú. Cvikov  manž. Hájkovými
b)    schvaluje zrušení usnesení  ze dne 15.05.2008 č. 2/5/c) a ze dne 13.05.2010 č.  2/3 , a ze dne 14.05.2009 č. 2/i)  , kterými bylo schváleno nabytí  pozemku v  k. ú . Lindava  p.č. 176/1 o výměře 359m z důvodu prodeje pozemku ve veřejné dražbě
        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města
↑ jdi na obsah stránky