• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

3. ZaM 25.ledna 2007

Usnesení  z 3. zasedání  Zastupitelstva města Cvikova ze dne  25.ledna 2007

 

Účast: z 21 členů přítomno 19, 2 omluveni p. Kořínek, p. ing. Dr. Vojtěch D.

Zastupitelstvo   města  

1/

Ukládá

členům zastupitelstva  předložit  vlastní návrh investičních akcí ve městě na celé volební období  -  termín  do   20. února 2007   (předat    starostovi ) hlasování   19 pro

2/

a) Schvaluje  rozpočet města Cvikova na rok 2007. (hlasování :17 pro, 1  proti p.Tuma, 1 zdržel p. ing. Hokr)

 b) Schvaluje finanční vypořádání základního běžného účtu města za r.2006. (hlasování: 18 pro, 1 nepřítomen 1 p. JUDr. Švehla)

 c)  Bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města k 31.12.2006

3/

a) Schvaluje prodej domu č.p. 13,14  Kollárova ulice Cvikov I, kupující Radek Horáček, bytem Cvikov, cena 422 650,- K (hlasování: 18 pro, 1 nepřítomen p.ing.  Dostál)

b) Neschvaluje  žádost manželů Josefa a Zdeňky Polakovičových, bytem Cvikov ve věci úhrady kupní ceny za koupi domu č.p. 214  Cvikov (300 tis.Kč hotově+34 splátek po 5000,-Kč)  hlasování: 12 pro, 3 proti p. Kovalev, p. Vojtěch M., p. Neckář, 4 zdrželi p. Studničná, p. Ing. Dostál, p. Mgr. Krafková, p. Hanzlíček

4/

Schvaluje ukončení prodeje bytů z vlastnictví města nájemcům  za zvýhodněných podmínek v termínu do konce dubna 2007 (písemné upozornění všem nájemcům o možnosti podání žádosti o koupi bytu do konce dubna 2007).

a) Neprodané byty po tomto termínu – veřejná nabídka na prodej těchto bytů, stanovení minimální prodejní ceny na základě znaleckého posudku, prodej obálkovou metodou. (hlasování:   18 pro, 1 zdržel p. ing. Hokr)

5/

Schvaluje podání žádosti na převod pozemku p.č. 2367/1 v k.ú. Cvikov pro zajištění přístupové komunikace pro další výstavbu rodinných domů v ulici Československé armády Cvikov. Převod od Pozemkového fondu  ČR,  pracoviště Česká Lípa.

Hlasování:  18 pro, 1 nepřítomen p. Vojtěch M.

6/  různé

a)     bere na vědomí informaci  o uzavření veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků a sociálně právní ochrany dětí s obcemi v rámci pověřeného obecního úřadu 

b)  schvaluje Komunitní plán sociálních služeb na léta 2007-2013  (hlasování:  19 pro)

c)      schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30 tis. Kč pozůstalé po hasiči, který          zahynul při vichřici ve výkonu služby na účet č. 26115544001/2400 (hlasování: 16 pro, 3 zdrželi   p. Kovalev, p.  Vojtěch M., p. Tuma)  

d)     pověřuje referentku životního prostředí p. Kolbabovou ve spolupráci s Městskou policií  prověřit stav a podat návrh na řešení a rozmístění odpadových košů včetně košů na psí extrementy. (hlasování:  19 pro)

 

JUDr. Jaroslava Švehla                            Mgr. Ivo Čeřovský

   místostarosta města                                 starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky