• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

30. ZaM 14.září 2006

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Cvikova dne 14.9.2006

 

Účast členů zastupitelstva na jednání:

 

Z 21 členů zastupitelstva :

Mgr.Ivo Čeřovský, JUDr. Jaroslav Švehla, Petr Cyrus, Mgr.Šárka Jakobi, Ladislav Krsek, Vladislav Pech, Mgr. Jiří Walter, Ing. Josef Dostál, Břeněk Henke, Ing.Miroslav Hokr, Jiří Jirák, Petr Kořínek, Pavel Kovalev, Ing.Zbyněk Kraus, Pavel Pech, Marta Studničná, Mgr. Olga Svatošová, PhDr. Ludmila Sýkorová, Danuše Hanušová, Dr.Ing. Dalibor Vojtěch, Michal Vojtěch

 

Přítomno 18 členů

Omluveni  3  -  p.Kovalev, p.Pech P,p.Mgr.Walter

 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s jednacím řádem

-         ověřovatele zápisu  p.   Dr.Ing.Vojtěch Dalibor, p.Vojtěch Michal ( 16 pro, 2  zdržely)

-         složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda JUDr. Jaroslav Švehla, členové p. Jiří Jirák,p.Vladislav Pech ( 18 pro)

 

1/ Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a souhlasí s vítězem výběrového řízení na projektovou dokumentaci – firma  SVIS s.r.o. Ústí nad Labem, na akci ,, Lindava ,Svitava – vodovod a kanalizace „ cena s DPH 1.181.794,- Kč, akce ,, Drnovec – tlaková kanalizace“ cena s DPH  576.4647,- Kč. ( 18 pro)

 

2/ Projednalo návrh změny č.1 Územního plánu města Cvikov ( pro 18)

 

3/ Souhlasí  s pořízením změny č.2 Územního plánu města Cvikova dle návrhu ( 17 pro, zdržel se p. Ing.Kraus)

 

4/ ZM rozhodlo o odložení převodu pozemku p. Miroslava Pance a doporučuje radě města celou záležitost znovu projednat ( 18 pro)

 

5/ Schvaluje zrušení předkupního práva na byt č.577/14 o velikosti 1+1 na Sídlišti čp. 577/II Cvikov ve vlastnictví manželů Jílkových ( 11 pro, 6  proti – p.Jirák,p.Dr.Ing.D.Vjtěch,p.M.Vojtěch, p. Ing. Kraus, pí. Mgr.Svatošová,pí.PhDr.Sýkorová,  1  nepřítomen  p.Cyrus)

 

6/ Souhlasí s provedením nabídky vnitřních zařizovacích předmětů hotelu Sever, které nelze využít pro potřeby města – bezplatně občanům města za odvoz. Zajistí Služby města Cvikova s.r.o. ( 14 pro , 4 nepřítomni p. Pech,p. Kořínek, p. Ing.Kraus, p. Dr.Ing.D.Vojtěch)

 

7/  Souhlasí s bezúplatným převodem budovy bývalého učiliště čp.284 Cvikov – st. 571/1 o výměře 1625 m2 – zastavěná plocha, p.p.č. 1641 o výměře 5008 m2 – ostatní plocha, p.p.č. 1642/1 o výměře 4261 m2 – ostatní plocha, p.p.č. 1685/2 o výměře 1065 m2 – ostatní plocha ( 14 pro,  4 nepřítomni p. Kořínek,p,Dr.Ing.D.Vojtěch,p.M.Vojtěch, p. Ing.Kraus)

 

8/

A/ Schvaluje prodej pozemku  - cena 30,- Kč /m2

 

 

a)     František Studecký ,bytem Cvikov, Wolkerova 350 – p.p.č. 1376/21 o výměře 852 m2

b)     Marcela Černá, bytem Cvikov, Lesní 360 – p.p.č. 1376/20 o výměře 757 m2

c)      František Dvořák , bytem Cvikov, Wolkerova 356 – p.p.č. 1376/19 o výměře 795 m2

d)     Radek Horáček ,bytem Cvikov, Kollárova 13 – p.p.č. 1376/18 o výměře 838 m2

e)     Drahomír Růžička, bytem Cvikov, Sídliště 578 – p.p.č. 1376/17 o výměře 838 m2

f)        Lenka Dvořáková, bytem Cvikov, Družstevní 114 – úp.p.č. 1376/15 op výměře 812 m2

g)     Vlastimil Hartman , bytem Česká Lípa, Pražská 2928 -  p.p.č. 1376/14 o výměře 1205 m2

h)      Marie Kvízová, bytem Cvikov, Komenského 536 – p.p.č. 1376/13 o výměře 935 m2

-         žádá o povolení měsíčních splátek  1.500,-Kč –  nesouhlasí se  splátkovým režimem ( ZM souhlasí se splátkovým kalendářem – 13 pro,  5 proti p.Pech, p.Krsek, p.Mgr.Čeřovský,p.JUDr. Švehla, pí. Mgr.Jakobi)

i)        Josef Stejskal, bytem Cvikov, Sídliště 564 – p.p.č. 1376/12 o výměře 827 m2

j)        Michaela Hospodková, bytem Česká Lípa, Dukelská 2325 – p.p.č.1376/2 o výměře 783 m2

 

k)      Libor Petrus, bytem Cvikov,Horní 145 – p.p.č. 1352/14 o výměře 1152 m2

 

( 18 pro)

 

 

B/ Schvaluje prodej pozemku

 

a)     Milan Hájek ,bytem Praha 7, Veletržní 19/528 – p.p.č. 772/2 louka o výměře 4537m2 v k.ú. Cvikov, a to   udržované části pozemku za cenu 100,- Kč/m2, ostatní za 20,- Kč/m2, dle geometrického zaměření , jehož součástí bude oddělení přístupové cesty, která zůstane v majetku města ( přístup k ostatním nemovitostem) ( 17 pro, 1 se zdržela pí.PhDr.Sýkorová)

 

b)     Ing.Zdeněk Peter, bytem Naděje čp.5 – p.p.č. 671, ostatní plocha o výměře 760 m2 na rozšíření zahrady a přístup k septiku, cena 30,- Kč /m2 ( 18 pro)

 

c)      Hana Cahová, bytem Kamenický Šenov, Havlíčkova 55 – p.p.č. 751/9, ostatní plocha o výměře 842m2 v k.ú. Cvikov k výstavbě rodinného domu ( lokalita Martinovo údolí), cena 200,- Kč/m2. Pozemek je dle ÚP určen k výstavbě ( 18 pro)

 

d)     Ludmila Zelenková, bytem Cvikov, Pivovarská 346 – p.p.č. 2968/2, louka o výměře 143 m2 v k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady za cenu 30,- Kč/m2.( 18 pro)

 

e)     Augustin Šuška, bytem Cvikov, Palackého 175 – st.p.č. 280, zast. plocha o výměře 199 m2 (zbořeniště),  p.p.č.  264/3 – zahrada o výměře 228 m2 a část. p.p.č. 264/1 – zahrada dle geometrického plánu vše  za 30,- Kč/m2 – zbytek parcely p.p.č. 264/1 nabídnout k odprodeji majitelce st. parcely č. 279 – Anita Koštejnová, Palackého 243, Cvikov.( 18 pro)

 

 Odkládá rozhodnutí o prodeji

Bíbrová Lucie,bytem Mimoň ,Letná 202, Mgr.Miroslav Novotný, bytem Cvikov,Ústavní 187, Mgr.Přemysl Šťástka,bytem Nový Bor,Rumburských hrdinů 749, Petr  Žemlička, bytem Cvikov, Smetanova 64, Kateřina Zahrádková, bytem Cvikov, Sad 5.Května 472, Petr Ureš, bytem Cvikov, Nerudova 520, části pozemkové parcely 1261/14  do doby vyhotovení geometrického plánu. Parcela je v majetku města a je určena k výstavbě.  Cena 200,- Kč/m2. ZM určuje  systém výběru  konkrétních parcel dle pořadí podání žádosti.( 18 pro)

 

 

C/ neschvaluje prodej pozemků

 

 

a)     Marie Králová, bytem Drnovec, čp.28 – p.p.č. 544/2, ost. plocha o výměře 99 m2 v k. ú. Drnovec za účelem rozšíření zahrady , pozemek slouží jako přístupová cesta k nemovitostem p. Jaroslava Zemka , a p.p.č. 568/9, ostatní plocha ( ostatní komunikace) v k.ú.Drnovec za účelem rozšíření zahrady, zachování pozemku pro přístup k nemovitostem p. Myslivce ( 18 pro).

 

b)   Vlasta Janů, bytem Liberec 15, ul.Svobody 349/80 – p.p.č. 494/2, zahrada o výměře 567 m2 a č. 494/3, zahrada o výměře 504 m2 v k.ú. Lindava za účelem zřízení přístupové cesty a rozšíření zahrady. ZM doporučuje pronájem, pozemky jsou určeny dle ÚP k výstavbě ( 17 pro, nepřítomen 1 p.Dr.Ing.D.Vojtěch)

 

c)       Libor Liška, bytem Trávník u Cvikova, čp. 82 – p.p.č. 758/2, TTP o výměře 1318 m2 v k.ú. Naděje za účelem výstavby RD. V současné době je pozemek v pronájmu p. Miroslava Jelínka z Naděje čp. 82. Pozemek není určen dle ÚP k zástavbě ( 15 pro, 3 nepřítomni –p.Cyrus.p.JUDr.Švehla, p.Ing.Dostál)

 

9/  Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 35.000,- Kč pro církev Bratrské        jednoty baptistů  na opravu střechy církevního sborového domu Archa( 12 pro, proti 2 p. Ing.Kraus,p.JUDr.Švehla, zdrželi se 4  p.Henke,pí.Mgr.Jakobi,pí.Hanušová,pí.Studničná) 

 

 

10/  Schvaluje rozpočtová opatření města

 

a)  233 000,- Kč  zhotovení polohopopisného výškového zaměření pro akci vybudování kanalizace Lindava - Svitava ( 180000,- Kč)  a Drnovec (53000,- Kč)

 

b) 153 000,- Kč provedení havarijní opravy mostu v areálu Delta

 

c) 84 000,- Kč zvýšení rozpočtu na akci odkanalizování objektů města- kanalizační přípojky

 

d) 59 000,- Kč zvýšení rozpočtu na akci zhotovení nového topení pro loutkovou scénu

 

e) 300 000,- Kč  služby – zimní údržba

 

f)  35 000,- Kč příspěvek na opravu střechy pro církev Bratrské jednoty baptistů

     ( 15 pro, 1 se zdržel pí.PhDr.Sýkorová, 2 nepřítomni p.Cyrus,p. Ing.Kraus)

 

11/  Schvaluje Rozpočtový výhled města Cvikova na rok 2007/2012 ( 16 pro,  1 se zdržel p. Ing.Kraus, 1 nepřítomen p.Cyrus)

 

12/  Různé

 

a)     odkládá úpravy nájemného v městských bytech do příštího jednání ZM( 16 pro, 1 se zdržel p. Ing.Kraus, 1 nepřítomen pí. Studničná)

 

b)     bere na vědomí doplnění školské rady po panu Pavlu Cyrusovi paní Šárkou Jakobi

 

c)      schvaluje výjimku počtu dětí proti stanovenému průměru 15 na 13 dětí ve třídě – pro MŠ Lindava, na školní rok 2006/2007 ( 18 pro)

 

d)     souhlasí s prominutím penále z dluhu na nájemném panu Josefu Tancošovi v případě , že splní tyto podmínky : 1/ doplacení dluhu nájmu a soudních výloh

                                              2/ bezdlužnost vůči městu( 14 pro, 1 proti ,p.Ing. Kraus, 3 se zdrželi p.Jirák.p.Vojtěch M., pí. Hanušová)

 

e) ZM bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na Radar pro městskou policii a souhlasí se zakoupením za cenu 599.968,- Kč  s DPH ( 14 pro, proti 2 p. Ing.Kraus. p. Kořínek,2 se zdrželi p.Ing. Hokr,p.Cyrus)

 

       f) bere na vědomí informace o obnově přechodu – ulice Pivovarská

 

 

           JUDr.Jaroslav Švehla                                       Mgr.Ivo Čeřovský

           místostarosta města                                             starosta města


↑ jdi na obsah stránky