• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. RaM 12.února 2008

Informace z jednání 4. schůze Rady města Cvikova ze dne 12. února 2008

 

25/08

Bere na vědomí informaci o stanovisku CHKO LH Jablonné v Podještědí k územnímu řízení k výstavbě výrobních a skladových hal v tzv. průmyslové zóně – dle závazných ukazatelů a regulativů schváleného územního plánu města lze v této lokalitě tyto objekty stavět. K územnímu plánu se vyjadřoval i orgán CHKO a bez námitek. Bude ověřeno stanovisko a možný postup na KÚLK v Liberci.

26/08

Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní u prodeje pozemků č. 746/1 a 741/1  pro účely výstavby objektů k podnikání do doby projednání a vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Kupní smlouva do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. (7 pro)

27/08

Rada nemá připomínek a souhlasí s výstavbou objektu haly MS Praha. (7 pro)

28/08

Souhlasí se zřízením vyhrazených www stránek Svazu tělesně postižených Cvikov pod městem  Cvikov  bez poskytnutí dalšího příspěvku ze strany města. (7 pro)

29/08

Bere na vědomí informaci o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na zpracování projektů investičních akcí města - cyklostezka zdraví, bowling, sauna. Vzhledem k tomu, že na každou akci byla podána pouze jedna nabídka, bude výběrové řízení opakováno. (7 pro)

30/08

Schvaluje rozpočtové opatření č. 70  - úprava rozpočtu r. 2007 dle návrhu. (7 pro)

31/08

Rada bere na vědomí rozbor hospodaření města za r. 2007. Zpráva bude předložena ZM v rámci závěrečného účtu hospodaření města. (7 pro)

32/08

Návrh finančního vypořádání ZBÚ roku 2007 - rozdělení hospodářského výsledku roku

-         vrácení  nevyčerpané dotace KÚLK

-         převod do Fondu rozvoje a rezerv města

-         příděl do sociálního fondu MěÚ

Rada doporučuje ZM schválit vypořádání přebytku hospodaření města za r. 2007 dle návrhu. (7 pro)

33/08

Odepisování majetku města ve správě příspěvkových organizace – v souladu se zřizovací listinou souhlasí se zapracováním do směrnice pro účetnictví :

- movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se stane pro příspěvkovou organizaci nepotřebným a nebude využíván,  bude po projednání se zřizovatelem vyřazen z evidence příspěvkové organizace. Zřizovatel doporučí, jak bude s vyřazeným majetkem naloženo (likvidace, prodej, ponechání výnosů z prodeje apod.). Vlastní majetek příspěvkové organizace s pořizovací hodnotou do 40 tis. Kč za kus určený k vyřazení, po předchozím projednání v inventarizační komisi příspěvkové organizace, je organizace sama oprávněna vyřadit ze své evidence. Vlastní majetek příspěvkové organizace je majetek nakoupený z doplňkové činnosti a majetek nakoupený z provozních finančních prostředků zřizovatele. (7 pro)

34/08

Schvaluje rozbor hospodaření příspěvkových organizací města, včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření.

DDM Cvikováček (- 157,- Kč – bude uhrazeno z rezervního fondu příspěvkové organizace)

ZŠ a MŠ Bohumila Hynka  (+ 211 531,17 Kč, rozdělení: 150 tis. Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace, 61 531,17 Kč do fondu odměn příspěvkové organizace)

MŠ Jiráskova (+  63 547,14 Kč, rozdělení: 57 547,14 Kč převod do rezervního fondu, 6 000,- Kč do fondu odměn)

MŠ Sídliště (+ 172 064,41 Kč, rozdělení: 168 064,41 Kč do rezervního fondu, 4  000,- Kč do fondu odměn)

ZUŠ (+ 73 900,64 Kč, rozdělení 73 800,64 Kč do rezervního fondu, 100,- Kč do fondu odměn). (7 pro)

35/08

Schvaluje Odpisový plán příspěvkových organizací na rok 2008 dle návrhu. (7 pro)

36/08

Bere na vědomí tvorbu a použití fondů - Sociální fond, Fond rozvoje a rezerv, Fond rozvoje bydlení.

37/08

Doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu – příspěvek 70 tis. Kč pro Český rybářský svaz Cvikov – doplatek za provedené práce rekonstrukce rybníku Třeťák z roku 2007. (7 pro)

 

Dále rada projednala a 

- nesouhlasí s příspěvkem na publikační činnost Národního  památkového ústavu „Seznam památek Libereckého kraje“ - po vydání publikace zájem města o odkoupení výtisků pro město a informační centrum       

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky