• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. RaM 13.února 2007

Informace z jednání Rady města Cvikov 4. schůze dne 13. února 2007

 

44/07

K usn. 21/07 – nabídka pronájmu objektu č.p. 284 Československé armády – bez podání nabídky. Rada doporučuje ZM prodej objektu (obálková metoda, odhadní cena 1,20 mil. Kč). (7 pro)

45/07

K usn. 36/07 – přehled dlužníků  - rada požaduje na příští zasedání rady od SMC:

a)      seznam nájemců bytů, které lze dle zákona vystěhovat k 1.3. 2007

b)      zpracovat možnosti zákonných podmínek vystěhování

c)     připravit seznam dlužníků na odpisy dlužních částek v případě úmrtí a nemožnosti vymáhání

d)      neprodleně vyzvat Společenství vlastníků bytových jednotek k uzavření nových smluv

46/07

Projednala žádost ve věci prodeje domu č.p. 214 Ústavní ulice –  rada trvá na usnesení ZM  bez stanovení dalších podmínek.  (7 pro)

49/07

Bere na vědomí návrh Služeb města Cvikov na zvyšování nájemného pro rok 2007 – 1. kategorie o 8,3 %, II. kategorie o 16,4 %. Návrh zpracován v intencích zákona č. 107/2006 Sb. Rada pověřuje ing. Brože zpracováním výhledu zvyšování nájemného do r. 2010 dle jednotlivých roků. Termín 27.2. 2007. (7pro)

52/07

Rada bere na vědomí žádosti na prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu na části parcely č. 1261/14 v k.ú. Cvikov p. Jany Staré, bytem Sloup v Čechách, p. Petra Batelky, bytem Cvikov, p. Ivany ‚Fürbacherové, bytem Cvikov. Žádosti budou zařazeny do seznamu náhradníků.

53/07

Kanalizace + vodovod Lindava – SVIS požaduje provedení geologického průzkumu kolem vrtu pro umístění vodojemu. Rada doporučuje firmu BAUGEO, náklady na provedení průzkumu 45 996,- Kč. Rada doporučuje ZM změnu rozpočtu – úhrada z vráceného přebytku hospodaření příspěvkové organizace DDM (50 000,- Kč) za rok 2006. (7pro)

54/07

Souhlasí s prodloužením smlouvy na dobu neurčitou na pronájem pozemků dle seznamu. (7pro)

55/07

Cyklostezka Cvikov-Svor : bere na vědomí změnu trasy cyklostezky Cvikov-Svor a to v úseku od čerpací stanice podle trasy nové kanalizace (původní záměr po bývalém drážním tělese). (7pro)  

56/07

Schvaluje rozbor hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2006 dle návrhu, u příspěvkové organizace DDM Cvikováček - vrácení 50 000,- Kč do rozpočtu města z celkového přebytku 100 599,87 Kč. (6 pro, 1 zdržel)

57/07

Bere na vědomí rozbor hospodaření města za rok 2006.

 

Dále rada projednala a

-         bere na vědomí informaci starosty o jednání se SVIS ve věci projektových prací kanalizace Drnovec, SVIS dá novou cenovou nabídku, kde budou čisté náklady na zpracování PD. Nový návrh bude předložen na jednání rady 27.2. 2007. Rada současně odkládá na příští zasedání i rozhodnutí o typu kanalizace.

-         bere na vědomí žádost p. Fišery o dotaci na činnost SKST Cvikov – stolní tenis. Dotace přidělena na jednání rady 30.1. 2007.

-         ukládá ved. správního odboru vypracovat seznam nemovitého majetku města, termín 27.2. 2007

 

JUDr. Jaroslav Švehla                         Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                                         starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky