• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. RaM 19.února 2002

Usnesení Rady města Cvikova ze  4. schůze dne 19. února 2002

 

Kontrola usnesení :

12/02 – kniha 650 let – nadále sledovat zpracování podkladů

20/02 – zpracování projektu regenerace sídliště a půdní nástavba čp.546,547

vyřazuje: 14/02, 15/02, 16/O2 , 17/02, 19/02

na ZM: 4/O2, 13/02 , 18/02

 

21/02

Seznámila se a vzala na vědomí podklady pro knihu „650 let města“ a bude nadále sledovat přípravu.

 

22/02

Doporučuje ZM schválit rozbor hospodaření města za rok 2001 dle zpracovaného materiálu.

 

23/02

Projednala prodeje a pronájmy majetku města :

-         doporučuje odprodej garáže v Tovární ul. p.Vlastislavovi Langerovi, cena dle znaleckého posudku

-         doporučuje prodej p.č.751/8 v k.ú. Cvikov na výstavbu RD v ul. Martinovo údolí p. Jiřímu Hamerlemu, Nový Bor, nesouhlasí s prodejem p.č. 751/9 z důvodu,že pozemek určen na výstavbu RD.Smlouva o smlouvě budoucí.

-         doporučuje prodej p.č.751/1 v k.ú. Cvikov na výstavbu RD v ul.Martinovo údolí p. Martinovi Lukovi, Cvikov, nesouhlasí s prodejem p.č. 751/10 z důvodu,že je pozemek určen na výstavbu RD. Smlouva o smlouvě budoucí.

-         nesouhlasí s prodejem čp.107 Školní ul. Cvikov I p. Zajácovi, Svor, doporučuje nadále pouze pronájem, případné investice řešit formou dodatku smlouvy

-         nesouhlasí s prodejem st.p.č. 13 v k.ú. Naděje p. Evě Bužgové, Praha, z důvodu stávajícího pronájmu a že není přístup na pozemek

-         nesouhlasí s prodejem p.č. 91/3 v k.ú. Cvikov p. Petrovi Popelákovi, Cvikov z důvodu doporučení prodejem pozemku oběma vlastníkům domu

-         nesouhlasí s prodejem p.č. 3600 v k.ú. Cvikov manž. Košlerovým, Most, z důvodu, že pozemek byl odsouhlasen k odprodeji fy Skala s.r.o

 

24/02

Projednala  nabytí majetku města:

-         doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků a stavby čp.30 v k.ú. Svitava, st.p.č.13, p.p.č.30/1, 560/6  - jako historický majetek města z majetku státu /převod od OkÚ Česká Lípa

-         doporučuje podání žádosti o vydání přídělů lesů od Lesy ČR a nabytí lesů do majetku města o celkové výměře 128,3334 ha v k.ú.Cvikov, Naděje, Trávník, Drnovec

 

25/02

Souhlasí se zřízením zpevněné parkovací plochy u čp.177 v ul.Boženy Němcové Cvikov na základě žádosti občanů z čp. 177.

 

 

26/02

Doporučuje ZM schválit vypsání výběrového řízení a zakoupení nového automobilu pro MěÚ Cvikov a zakoupení automobilu  v hodnotě do 4O tis. Kč na přestavbu  vozidla Forman, které po přestavbě bude předáno do užívání ZŠ a MŠ Cvikov.

 

27/02

Projednala a doporučuje ZM schválit půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Cvikova dle podaných žádostí občanů, města a SMC v celkové výši 3.200 tis. Kč v r. 2002, v souladu s doporučením a zápisem komise FRBC.

 

28/02

Nesouhlasí s prominutím poplatku za likvidaci odpadů za čp. 67 Drnovec p. Petrovi Walterovi, bytem Nový Bor.

 

29/02

Souhlasí s vyhrazeným parkováním na základě žádosti občanů – P. Knolle -Družstevní 114,  Jan Svoboda – Sídliště 559 /mimo centrální parkoviště/, Vladimír Láznička – Družstevní 114, Jaroslav Endt – Sídliště 573.

 

30/02

Vzala na vědomí informaci o rozhodnutí stavebního odboru k vyklizení objektu čp.18 Kollárova ulice Cvikov z důvodu havarijního stavu a řešení náhradního ubytování stávajících uživatelů.

 

31/02

Souhlasí se zařazením města Cvikova v rámci Svazku obcí Novoborska do programu ISPA na výstavbu kanalizací.

 

32/02

Nedoporučuje ZM schválit změnu stanov Svazku obcí Novoborsko dle návrhu města Nový Bor, tj. hlasovací právo dle počtu obyvatel.

 

33/02

Vzala na vědomí informaci místostarosty města  o výsledku  dražby zabaveného majetku firmy Fashion Point s.r.o. – zisk 48 tis. Kč a souhlasí s provedením nabídky na odprodej zbylého neprodaného majetku.

 

34/02

Vzala na vědomí informaci místostarosty  a návrh oddílu kopané na zrušení autobusu užívaného TJ Jiskrou Cvikov oddílem kopané, s tím, že bude provedena nabídka na prodej či převod SMC.

 

 

 

                     Petr Kořínek                        Jaroslav Hanzlíček

                     místostarosta                        starosta města

 

 

 


↑ jdi na obsah stránky