• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. RaM 20.února 2001

Usnesení Rady města Cvikov ze 4. schůze dne 20. února 2001

 

36/01

- Organizační řád MěÚ Cvikov

schválila dle návrhu v souladu s novým zákonem o obcích

 

37/01

-  Bytové jednotky čp. 547 Mánesova Cvikov – usn. RM 15/01

doporučuje ZM odkoupení bytových jednotek – 2násobek základní ceny tj. 500 tis. Kč, požádání o zrušení veřejné dražby – možnost přímého prodeje, případně přihlášení se do dražby.

 

38/01

– Návrh smlouvy firmy Rengl Liberec – usn. RM č. 32/01

projednala návrh smlouvy o pronájmu výlepových ploch v obvodu města, 2letý bezplatný výlep pro město, potom 50 % , údržba na náklady firmy, otázka ceníku

p.Hanzlíček vyzve k doplnění ceníku, další jednání

 

39/01

– Předávání objektu internátu – informace na vědomí

 

40/01

– Lesní hospodářský plán – lesy města

V letošním roce – účelové dotace, příští rok – platba města – nepodléhá veřejné soutěži a výběrovému řízení, možnost zadat přímo firmě, rozsah prací  podklady LHP, mapy, hospodářská mapa včetně parcel, druhy zalesnění a stáří, těžební mapa, bez ortofotomap, včetně vyřízení státní účelové dotace – nabídka firmy EKOLES, projekt – s.r.o Jablonec nad Nisou. Souhlas se zadáním zakázky, doporučuje zahrnout  do rozpočtu 2002, včetně zplnomocnění firmy pro jednání s orgány za město.

 

41/01

– Pronájmy nebytových prostor 

SMC jako příspěvková organizace – registrace v obchodním rejstříku, legalizace nájmu v budově MěÚ – 2.38O Kč čtvrtletně / cena obvyklá pro kanceláře/

SMC pronájem nebytových prostor v ÚSP Lindava pro místní knihovnu Lindava – nájemné 54O Kč měsíčně, 94O Kč měsíčně služby – celkem 1480 Kč měsíčně – za 18,5 m2

Nesouhlasí s předloženými návrhy, doporučuje vyrovnání pronájmu pro SMC a pro město.

 

42/01

– Žádost Okresního svazu včelařů Česká Lípa

vyšetření vzorku a monitorování  včelího moru, Okresní svaz včelařů Česká Lípa – spoluúčast 63 tis.Kč na projekt Phare CBC, 248 tis.Kč a poplatek, spoluúčast všech měst a obcí v okrese, záchrana včel a likvidace nákazy.

Doporučuje na návrh starosty příspěvek 3 tis.Kč.

 

 

43/01

– Žádost p.Cyruse o pokácení břízy na pozemku města

nesouhlas s pokácením, odvolání majitele na poškozování  střechy – přenechání materiálu ze strany SMC z čp.91 Drnovec na střechu. Rada města trvá na nesouhlasném stanovisku, souhlas s poskytnutím použitého materiálu.

 

44/01

– Žádost p.Čapkové-Snášelové

doporučuje prodloužení termínu  - 3O tis. Hotově do konce února, dodatek smlouvy o pronájmu bytu půdní vestavby ul. Mánesova, zbytek do konce července 2001 .

 

45a/01

– Kruhová křižovatka na 1/13 Cvikov – vzala na vědomí návrh řešení

 

45b/01

– Informace Krajského úřadu -  protialkoholní záchytná stanice

nesouhlasí s příspěvkem města na úhradu cca 2.500 Kč za pobyt občana

 

46/01

– Informace o nálezu Ústavního soudu k zákonu o odpadech

vzala na vědomí usnesení ústavního soudu o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení

 

47/01

– Podání stížnosti na pozdní příjezd rychlé záchranné služby – vzala na vědomí

 

48/01

– Informace o zápisu  OHS z kontroly ZUŠ

doporučené opatření – tak, aby nedocházelo k narušení výuky, p.Hanzlíček informoval o jednání s řed. ZUŠ, hledání náhradního objektu pro ZUŠ.

 

49/01

– Žádost ředitele ZŠ Cvikov o uvolnění finančních prostředků

z finančních prostředků na havarijní stavy – 50 tis.Kč oprava podlahy pro keramickou dílnu – izolace proti vlhkosti, a 100 tis.Kč na opravu podlahy třídy, včetně položení parket, souhlaS z koz z sné stanovisko. Návrh zpracování a předložení materiálu pro jednání ZM na uvolnění fin. prostředků – ředitel ZŠ.

 

 

 

 

                                   Petr Kořínek                                     Jaroslav Hanzlíček

                                  místostarosta                                    starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky