• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. RaM 21.února 2006

Informace z jednání  4. schůze Rady města Cvikov dne 21. února 2006

 

 

38/06

Propagační materiál  průvodce Cvikova – návrh od p.Klucha, rozšíření o turistické cíle, instituce, firmy, obchody apod. Cizojazyčná verze v němčině a angličtině v jednom výtisku, v závěru publikace s odkazy na fotografie, náklad 2 tisíce, cena 20,40 bez DPH. (6 pro, 1 nepřítomen)

39/06

Žádost o prodej domu č.p. 246 Alšova – návrh na snížení ceny dle žádosti. Rada nedoporučuje snížení. (6 pro, 1 nepřítomen)

40/06

Souhlasí se zadáním pro provedení výběrového řízení a veřejné soutěže na inženýrské sítě v Ústavní ulici Cvikov s.r.o ALCEDO IS Nový Bor. (6 pro, 1 nepřítomen)

41/06

Nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na činnosti stanici pro ochranu zvířat – FALCO Sev. stanice Dolní Týnec, Třebušín. (6 pro, 1 zdržel, 1 nepřítomen) 

42/06

Řešení upomínky na zaplacení reklamy města v Europan City katalogu, zrušení další prezentace, objednávka prezentace – není podpis statutárního zástupce města,  podat nesouhlas města . (6 pro, 1 nepřítomen)

43/06

Nedoporučuje ZM schválit zrušení předkupního práva města k bytu č. 4 v č.p. 553 Sídliště Cvikov, vlastník bytu p. Černohub (registrace kupní smlouvy 23.2.05). (6 pro, 1 nepřítomen) 

44/06

Návrh člena rady p. Waltera na zrušení výhodných podmínek pro koupi bytu pro stávající nájemce, upozornit na změnu podmínek, připravit podklady pro další prodej bytů  - návrh bude předložen k diskusi na ZM.

45/06

Rada se seznámila se stavem pohledávek města k 31.12.2005 a podle jednotlivých druhů nedoplatků přijala toto opatření:

Prodej obytných domů – zaurgovat dodržování splátkového kalendáře za prodej domu čp. 49.

Nájemné pozemky – upomínky občanům na platbu nájemného ve zpravodaji, v případě neprovedení úhrady nájemného -  ukončení nájemní smlouvy, příp. neprodloužení nájemní smlouvy. Upřesnění této pracovní činnosti v pracovní náplni referenta správy majetku -  provede tajemník MěÚ.

Uplatnění pohledávky u konkursního řízení Interiér Cvikov – trvá.

Splátky bytů – dodržování splátkových kalendářů.

Místní poplatek ze psů – provedení platebních výměrů na dlužné částky.

Pohledávky za propagační materiál – v y z v a t dlužníka k osobnímu jednání za účasti vedoucího fin. odboru a tajemníka MěÚ k upřesnění formy vrácení materiálu a vyúčtování fin. prostředků.

Nájemné z nebytových prostor – provedení urgence u č.p. 56 – v případě nedodržování splátkového kalendáře vymáhání soudní cestou.

Nezaplacené pokuty a náklady správního řízení, přeplatky sociálních dávek – využito všech možností vymáhání.

Místní poplatek VHP – provedení vymáhání v souladu s vyhláškou.

Nezaplacená inzerce – s o u h l a s í  s odpisem částky 150, Kč (inzerce pohostinství Milštejn)

Pohledávky za odpady – podnikatelé

p o v ě ř u j e  referenta životního prostředí p.Kolbabovou – kontrola užívání nádob, prokazování likvidace odpadů, řešení podle zákona o odpadech – zahájení řízení. Termín 21.3.06.

Prodej pozemků – splátky kupních cen – provedení urgence.

Místní poplatek za odpad – návrh na zpracování návrhu na odstranění tvrdosti zákona, doporučení pro ZM, přehled pohledávek za místní poplatek za odpad  podle jednotlivých let na ZM – předložit na jednání rady návrhy na osvobození .

 

 

 

Dále rada projednala a

 

-         vzala na vědomí informaci o docházce dětí v MŠ Lindava

-         podání nové žádosti na KÚLK na převod objektů po SOU na město

-         vzala na vědomí informaci o jednání komise o otevírání obálek veřejné soutěže na rekonstrukci ZŠ a MŠ, řízení p. Čičmanec, další zasedání komise 16.3.06

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                                    starosta města


↑ jdi na obsah stránky