• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. RaM 22.února 2005

Informace z jednání Rady města Cvikova 4. schůze dne 22. února 2005

41/05

K usn. 288/04 – rada schvaluje zápis do kroniky města za rok 2003 a požaduje v termínu do 5.4. 2005 předložit písemný zápis v kronice. (5 pro, 2 nepřítomni)

52/05

K usn. 301/04+272/04+ZM – nabídka firmy Pittner na provedení vodovodní přípojky k nové lokalitě výstavby rodinných domů v ul. Československé armády – odkládá do doby zájmu o výstavbu v této lokalitě, doporučuje provedení zástavbové studie lokality a poté provedení zainvestování pozemků včetně výběrového řízení. (5 pro, 2 nepřítomni)

53/05

Informace z jednání Svazku obcí Novoborsko – prezentace obcí, grant ze SROP – CD Novoborska, mapa, průvodce a internetová stránka, zastoupení města ve výběrové komisi, možnost prodeje propagačních materiálů, rada doporučuje ZM schválit podíl města cca 50 tis. Kč (celkem za Novoborsko cca 1 mil. Kč). (5 pro, 2 nepřítomni)

54/05

Návrh a využití pracovníka - euromanažera města Nový Bor – podíl na mzdových nákladech 4 tis. měsíčně, financování v rámci rozpočtu města z oddílu vnitřní správy. Doporučuje ZM schválit návrh využití pro město k získávání dotačních titulů. (5 pro, 2 nepřítomni)

56/05

Souhlasí s umístěním 25 ks reklamních cedulí na sloupech veřejného osvětlení – akce Diamant Expo – výstava Dům a zahrada Liberec v době od 1.-8.5. 2005  (poplatek 100,- Kč za 1 ks). (5 pro, 2 nepřítomni)

57/05

Vzala na vědomí rozbor hospodaření města za rok 2004 s tím, že rozbor bude předložen ke schválení ZM spolu se závěrečným účtem hospodaření města a výsledkem finančního auditu města. (5 pro, 2 nepřítomni)

59/05

Trhy na náměstí – na základě žádosti p. Chaloupky rada přehodnotila stanovisko a souhlasí s konáním trhů 1x měsíčně v prostoru náměstí s podmínkou zajištění průjezdnosti místních komunikací bez změny a dopravního omezení. (5 pro, 2 nepřítomni)

61/05

Souhlasí s finanční dotaci Občanskému sdružení Pasant Česká Lípa ve výši 5 tis. Kč na činnost K-centra . (5 pro, 2 nepřítomni) 

62/05

K usn. 15/04 – schválení smlouvy mezi městem a s.r.o SMC na budovy a pozemky celého areálu služeb čp. 137 v ul. Československé armády – schvaluje změnu smluvního nájmu dle návrhu.

63/05

Rada provedla rozdělení dotací na sport ve výši 598 tis.Kč :

SKST  - 11 tis. Kč  (podmínka práce s dětmi)

TJ Lindava - 80 tis. Kč

karate Trčová - 5 tis.Kč

karate Krsek - 20 tis.Kč

šachový klub - 4 tis.Kč

kynologický klub - 15 tis. Kč (na činnost, bez opravy střechy)

hokejový klub - 30 tis. Kč

autokros J. Svoboda - 20 tis. Kč

triatlon Cyklorenova - 30 tis. Kč

DDM Cvikováček - 74 tis. Kč (bez kyn. klubu a stol. tenisu - divize žen)

DDM – družstvo - 6 tis. Kč (na dresy)

Fotbalový oddíl - 300 tis. Kč

Rybářský svaz - 3 tis. Kč

Na příštím zasedání rady budou upřesněny smlouvy (stanovení účelu,vyúčtování).

(5 pro, 2 nepřítomni)

 

Dále rada projednala a

 

- nesouhlasí s dotací Československé obce legionářské Praha s tím, že připomenutí 60 let osvobození bude zajišťovat město v místních podmínkách (4 pro, 3 nepřítomni)

- odkládá návrh předsedy kontrolního výboru na posouzení stavu pracovníků finančního odboru (5 pro, 2 nepřítomni)

- souhlasí s prodloužením hudební produkce dle vyhlášky č. 1/2001 na akci Osadního výboru Drnovec – maškarní bál dne 26.2. 2005 do 03.00 hod. (5 pro, 2 nepřítomni)

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky