• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. RaM 23.února 2010

Usnesení z 4. schůze Rady města Cvikov dne 23. února 2010

Účast: ze 7 členů rady, přítomno 6 (omluven p.Petržela)

44/10
Rozbor hospodaření za 1. -12./2009
a) bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací města a schvaluje rozdělení přebytku hospodaření do fondů příspěvkové organizace dle návrhu. (5 pro, 1 nehlasoval)

Příspěvková organizace

Zisk/ztráta Fond odměn

Rezervní fond

DDM Cvikováček + 19 894,25 5 000,00 14 894,25
ZŠ a MŠ Cvikov + 251 570,63 25 157,00 226 413,63
MŠ Jiráskova Cvikov + 29 833,42 6 000,00 23 833,42
MŠ Sídliště Cvikov + 18 977,10 4 000,00 14 977,10
ZUŠ Cvikov + 62 153,34 500,00 61 653,34
Celkem + 382 428,74 40 657,00 341 771,74

b) doporučuje ZM schválit finanční vypořádání ZBÚ roku 2009 dle návrhu (6 pro)

  1. bere na vědomí přehled hospodaření města za r. 2009

45/10
Schvaluje udělení výjimky z vyhlášky č. 6/2005 pro konání hudební produkce 4.4.2010 do 04,00 hodin , pořadatel Lindavští motorkáři - p.Škrabánek, Lindava, akce Velikonoční zábava v pohostinství Lindava.

46/10
Rada zrušuje usn. č. 219/09 o přidělení – pronájem bytu v č.p. 187 ulice Ústavní Cvikov II p. Žákové Ivaně ( nepřijala přidělený byt) .

47/10
Projednala žádost Centra pro zdravotně postižené Lib. kraje o finanční příspěvek a rozhodla, že v r.2010 neposkytne finanční příspěvek, vzhledem k poskytování příspěvku místní organizaci ve Cvikově. (5 pro, 1 zdržela)

48/10
Rada schvaluje finanční příspěvek Centru odborné psychologické péče (COPP) v Novém Boru ve výši 3,- Kč / obyvatele na rok 2010. (5 pro, 1 zdržel)

49/10
Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 16200,- Kč na Průvodce č. 64 „ Lužické a Žitavská hory “ . Pro město 20 výtisků bezplatně, prodejní cena 179,- Kč. (4 pro,2 zdrželi)

50/10
a) Bere na vědomí informace projektanta Ing. Dostála a stavebního technika města p. Vrabce o průběhu prací na rekonstrukci hotelu Sever.
b) Rada schvaluje proplacení faktur 23.400,- Kč včetně DPH a 22.800,- Kč včetně DPH za nutné projektové práce na vícepráce na objektu. (5 pro, 1 zdržel)

51/10
Schvaluje záměr restaurování sochy Sv. Prokopa a podání žádosti o dotaci na finanční zajištění akce. (6 pro)

52/10
Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku města pro zřízení vodovodní přípojky pro RD č.p. 206 Cvikov (současný vlastník manž. Marek a Karin Baťkovi) (6 pro)

53/10
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (právo provozu a údržby kanalizační přípojky a septiku) na pozemku města pro RD č.p. 243 Cvikov (současný vlastník manž. Ladislav a Anita Koštejnovi) (6 pro)

54/10
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (právo vstupu a vjezdu na pozemke pro údržbu, provoz a odstraňování poruch kanalizace a vodovodu) na pozemku města pro RD č.p. 365 Cvikov (současný vlastník Sylvie Falcmanová) (6 pro)

55/10
DVD o Cvikově – zásady prodeje:
Schvaluje prodej prodejcům za 65,- Kč za 1 ks DVD. Prodejce bude prodávat za minimální cenu 80,- Kč za 1 ks DVD. Stanovuje pro prodejce minimální odběr 20 ks DVD. (6 pro)

56/10
Souhlasí s výplatou mimořádné odměny ředitelce Městského kulturního střediska Cvikov dle návrhu ( práce na zahájení činnosti MKs od 1.1.2010 a vytvoření dokumentace organizace). (6 pro)

57/10
Schvaluje přijetí bezúplatného daru knih do fondu Městské knihovny od Martina Žáka dle soupisu. (6 pro)

58/10
Souhlasí s podnájmem bytu č. 01 v č.p. 470 ulice Martinovo údolí Cvikov II – nájemce Ing. Stanislav Kratochvíl. Podnájem do doby prodeje bytu. (6 pro)

59/10
Schvaluje přidělení – pronájem bytu v č.p. 545 ulice Mánesova Cvikov II , o velikosti 1+2 , nájemce René Karásek,bytem Cvikov. (6 pro)

60/10
Souhlasí s pronájmem pozemku města

a) p.p.č. 60/1 část 332 m˛ z celk. výměry 13815 m˛ k.ú. Lindava žadatel: Alžběta Dvořáková, Lindava , účel: zahrada (ostatní plocha) za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok- doložený souhlas TJ Dynamo Lindava p. František Holas (6 pro)

b) p.p.č. 57/2 část 342 m˛ z celk. výměry 366 m˛ k.ú. Lindava (RM dne 26.1.2010 pod usn. č. 35/10 revokovala schvalující usn. ze dne 01.12.2009 č. 419/09), dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území, žadatel: Alžběta Dvořáková, Lindava , účel: zahrada (ostatní plocha) za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok (tímto se ruší usnesení 35/10 ze dne 26.1.2010 o revokaci ) (6 pro)

61/10
Rada projednala nesouhlas nájemce pozemku Alžběty Dvořákové, bytem Lindava , se zněním nájemní smlouvy a to čl. V s bod b) – NS může zaniknout bude-li to vyžadovat veřejný zájem a nevyhovuje žádosti o změnu nájemní smlouvy. Rada trvá na původním znění nájemní smlouvy.

62/10
Rada doplńuje usnesení č. 33/10 takto: souhlasí s uložením dříví na části o výměře 24 m˛ p.p.č. 57/2 v k.ú. Lindava (dle zákresu) (6 pro)

63/10
Projednala žádost p. Romana Renfuse, bytem Praha, o znovu projednání jeho žádosti o prodej pozemku p.č. 25/1 o výměře 157 m˛ k.ú. Drnovec, který sousedí s jeho pozemky p.č. 54 a 25/2 a o pozemek se od 24.10.2003 řádně staral . Informace na ZM o žádosti p. Renfuse zastupitelstvu s tím, že rozhodnutí Zastupitesltva města č. 2-2) ze dne 10.12.2009 o prodeji pozemku je platné. (6 pro)

64/10
Souhlasí s vyvěšením záměru obce o pronájmu pozemku města na úřední desce:
st.p.č. 76/1 část z celkové výměry 266 m˛ k.ú. Cvikov, dle KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: občanská vybavenost, žadatel: Vladimír Hlaváček, Nový Bor, účel: vjezd do garáže(6 pro)

65/10
Souhlasí s vyvěšením záměru obce o prodeji pozemku na úřední desce:
p.p.č. 417/2 o celkové výměře 129 m˛ k.ú. Cvikov , dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území, žadatel: Gabriel Balázs, Cvikov, účel: zahrada. (6 pro)

66/10
Schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací města na rok 2010 dle návrhu. Nepokryté odpisy, které nejsou kryty z příspěvku zřizovatele a ani vyššími vlastními výkony, se zaúčtují jako snížení fondu reprodukce ( účet 916-fond reprodukce majetku ) do výnosů (účet 649 – jiné ostatní výkony ) podle ČSÚ 520, bod 3.5.6. , tedy MD 916 , D 649 ( výsledkové snížení finančně nepokrytého fondu reprodukce majetku ). Bude to v tomto případě náhrada nákladů, které se zaúčtovaly na účet 551 – odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku . (6 pro)

JUDr. Jaroslav Švehla  místostarosta města
Mgr. Ivo Čeřovský   starosta města


↑ jdi na obsah stránky