• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. RaM 24.února 2004

Informace z jednání  Rady města Cvikova 4. schůze dne 24. února 2004

 

33/04

K usn. rady  28/04 – kriteria poskytování půjček – rada konstatovala, že poskytování půjček z rozpočtu města bude prováděno pouze ve výjimečných případech a na základě individuálního posouzení žádosti (7 pro)

34/04

Rada schválila rozdělení položky sport - příspěvky jednotlivým sportovním organizacím, oddílům a klubům v celkové výši 586 tis. Kč (6  pro, 1 nepřítomen)

6000,-  - šachy  Cvikov

22000,- -  Jan Krsek Lindava

5000,- -  Ivana Trčová  Cvikov

10000,- - kynologický klub Cvikov

35000,- - hokejový klub Cvikov

80000,- - TJ Dynamo Lindava

35000,- - p. Svoboda Cvikov

6000,- - SKST Cvikov

25000,- - TT Cyklorenova Cvikov

62000,- - oddíly DDM Cvikováček Cvikov

300000,- - Fotbalový klub Cvikov

35/04

Ceny pozemků města při prodeji pro rekreační účely cena 100,- Kč za 1 m2, nerozhoduje adresa trvalého bydliště, ale účel – užívání (5 pro, 2 zdrželi)

36/04

Souhlas s užíváním znaku města Cvikova – rada souhlasí s užíváním znaku města pro tyto organizace: Tenisový Klub Cvikov, Trčová Ivana – karate, Cvikov, Jan Krsek – karate Lindava, Fotbalový klub Cvikov, obec Kunratice u Cvikova – v publikaci vydávané obcí.(7 pro)

37/04

K usn. 167/03+17/04 a žádost p. Berdara o odkoupení objektu bývalé kotelny – rada doporučuje ZM objekt neprodávat, zajistit využívání objektu městem.(7 pro)

38/04

Rada uděluje výjimku počtu dětí ve třídě na školní rok 2004/2005 pro Mateřskou školu Sídliště – počet dětí 30. (7 pro)

39/04

Návrh na revokaci usnesení ZM z 29.1.2004 ve věci odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Cvikov – vyjádření Krajského úřadu Liberec o záměru stěhování ÚSP – termín neupřesněn, návrh na zrušení odloučeného pracoviště Základní školy, ponechání MŠ + rozšíření kapacity a lehárny.(7 pro). Svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Cvikov do místní části Lindava na 1.4. 2004 od 17,00 hodin.

40/04

Nedoporučuje ZM osvobození o placení místního poplatku za odpad dle žádosti manželů Barcíkových, Lindava.(7pro) 

41/04

Pronájem areálu tenisových kurtů a fotbalového hřiště – založení Občanských sdružení – pronájem symbolický – zapůjčení majetku města s tím, že majetek budou spravovat a veškeré zisky budou vkládány zpět do areálu, aby bylo zajištěno další rozvíjení těchto aktivit. Bude zpracován návrh smluv s Tenisovým klubem a Fotbalovým klubem Cvikov. (7 pro)

 

Dále rada projednala  

-  informace o svolání Valné hromady Fotbalového klubu  4.3. 2004

-  informace o jednání s DDM  9.3. 2004  k vyjasnění rozpočtu

-  na příští jednání rady 9.3. 2004  pozvat zástupce Tolštejnského panství

-  pověřuje stavebního technika kontrolou užívané plochy v hasičské zbrojnici nájemcem nebytových prostor p. Jurkovičovou

-  přijala návrh p. Waltera na přeložení staré kroniky města, bude sepsána dohoda

-  nepřijala návrh firmy F-Line na převzetí záštity soutěže hasičů – nadále hasičská soutěž o pohár města

-  vzala na vědomí informaci starosty o možnostech získání dotací na rekonstrukci základní školy

-  jednání s farářem – projednání opravy oken, ostatky Sv. Valentýna

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                       starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky