• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. RaM 24.února 2009

Informace z jednání 4. schůze Rady města Cvikova ze dne 24. února 2009

 

Účast : 7 členů

61/09

Souhlasí s udělením státního občanství ČR na základě žádosti Anny Erdingerové, Cvikov II Mánesova 384. (7 pro)

62/09

Souhlasí s prodloužením podnájmu bytu č. 1 Cvikov II Martinovo údolí 470 – nájemce Ing. Stanislav Kratochvíl, podnájemce  Michaela Janošková. (7 pro)

63/09

Schvaluje pronájem bytu  1+2 v č.p. 327 Lindava  p. Emilovi Barcíkovi, bytem Lindava. (7 pro)

64/09

Bere na vědomí  Protokol o autorizovaném hodnocení zdravotních rizik z pitné vody v mateřské škole v Lindavě - používání vody pouze k sanitárním účelům,  k přímé spotřebě balená voda nebo dovážené nápoje. (7 pro)

66/09

Nemá námitek k umístění reklamní tabule na objektu č. p. 137 v ul. Československé armády Cvikov   p. Svobodové, která má provozovnu v objektu  SMC.

67/09

Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Radvanec, projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., za úplatu 1000,- Kč za přestupek zapsaný do rejstříku přestupků. ((7 pro)

68/09

Schvaluje zvýšení úhrady za projednávání přestupků na 1000,- Kč za přestupek  zapsaný  do rejstříku přestupků projednaných na základě veřejnoprávních smluv o projednávání přestupků s obcí Mařenice, Kunratice u Cvikova, Svor, Sloup v Čechách, s platností od schválení změny smluv zastupitelstvy jednotlivých obcí . (7 pro)

69/09

Souhlasí s prodloužením doby konání hudební produkce dne 12. 4. 2009 v hostinci  č.p. 2 (U Fugase) v Lindavě na akci Velikonoční zábava, pořadatel Josef Škrabánek, bytem Lindava,  za Lindavské motorkáře. (7 pro)

70/09

Nesouhlasí s finančním příspěvkem města na sportovní a kulturní akci 2. ročník RODEA v Lindavě, pořadatel Aleš Kučera.

(5 pro, 1 zdržel, 1 nepřítomen)

72/09

Doporučuje ZM schválit návrh na finanční vypořádání ZBÚ roku 2008 . (7 pro)

73/09

Souhlasí s pronájmem a s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 278 Lindava ve správě příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov s Českou poštou, s.p.  Praha pro účely zřízení úřadovny pošty v místní části Lindava. (7 pro)

75/09

Bere na vědomí informaci o řešení stížnosti na kvalitu ovzduší ve městě – zápach senáže , vyjádření referenta ŽP MěÚ, záznam z kontroly provedené Českou inspekcí ŽP Liberec v provozovně Biochov s.r.o Nové Zákupy 315, Zákupy se závěrem, že nedochází k porušování zákona č. 86/2002 o ochraně ovzduší. (7 pro)

76/09

Doporučuje ZM schválit „Zásady pro prodej obytných domů a bytů v majetku města“  (objekty na náměstí a ve vybraných lokalitách - předmět prodeje obytné domy  jako celek) s návrhem, aby z prodeje byly vyňaty domy města na Náměstí Osvobození a v ul. Komenského, a „Zásady pro prodej obytných domů a bytů v majetku města„ (předmět prodeje - obytné domy a jednotlivé byty) . (6 pro, 1 nehlasoval)

77/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a

a)     R. Dubnem a I. Krautmanovou  na p.p. č. 1053/2 v k.ú. Naděje,  pro účely zřízení přípojky el. energie

b)     Mir. a Jar. Šmídovou na p. p. č 3552 v k.ú. Cvikov, pro účely vybudování přípojky splaškové kanalizace pro RD čp. 223 Smetanova ul. Cvikov

(7 pro)

 

Dále rada projednala a

-         bere na vědomí informaci o průměrném počtu dětí v mateřské škole Lindava za měsíc leden 2009 – 7,2 dětí

-         požadavky Osadního výboru Lindava-Svitava ze dne 11. 2. 2009 budou předány k projednání a zajištění ostatním organizacím a orgánům města

-         odkládá projednání žádosti p. Patrakové o změnu dopravního značení mostku v Nábřežní ulici (snížení  nosnosti), z důvodu změření šíře vozovky odloženo na příští jednání rady

-         projednala plán akcí MKK na r. 2009 a tento vrací k dopracování

-         oprava znění usnesení č. 40/09 bod 4) ze dne 10 .2. 2009

      Rada souhlasí s pokácením dřevin v Mánesově ulici Cvikov na základě kladného   stanoviska CHKO s náhradní výsadbou.

 

                  JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

                    místostarosta města                                     starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky