• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. RaM 7.února 2012

Informace z 4. schůze Rady města Cvikova 7. února 2012
účast: 7 členů

34/12
K usn. rady č. 529/11 rozdělení objektu č.p. 99, Komenského, Cvikov I : dne 14.02.2012 v 8 hodin prohlídka objektu za účasti p. Ing. Dostál, p Vrabec, p. Jirák a p. Pandadis. (7 pro)

35/12
K usn. rady 531/11 Ústavní ulice – výzva majitelů pozemků prodaných městem k výstavbě RD - MUDr. Maršák , manž. Mašátovi – oba vlastníci mají zájem o výstavbu RD. (7 pro)

36/12
Porovnání spotřeby el. energie loutková scéna a prostoru po bývalé knihovně, kontrola jističů – bylo zjištěno, že není nikdo napojen na odběr elektřiny, zjišťována možnost snížení sazby elektroměru u ČEZu, je zde velký jistič kvůli akcím v letním kinu, existuje možnost jednodenní zvýšené sazby
Úkol - zajistit snížení sazby elektroměru a při akcích požádat o jednodenní zvýšenou sazbu. Zajistí stavební technik ve spolupráci s MKS. (7 pro)

37/12
K usn. rady 470/11 prodej nebytového prostoru 548/9 Cvikov II Sídliště - žádost o koupi od Sdružení vlastníků bytů , žádost o snížení ceny kvůli úpravám, které budou muset provádět (v prostorách je neustále voda, drenáž). Rada požaduje na příští schůzi předložit rozpočet na opravy a pak se doporučí zastupitelstvu případné snížení ceny. (6 pro, 1 nepřítomen)

38/12
Smlouva o dílo mezi p.Ing. Josefem Dostálem a městem Cvikov – projektová dokumentace k sokolovně ve Cvikově, nabídka pana Ing. Dostála za zhotovení projektu a veškeré dokumentace potřebné k žádosti o dotaci ve výši 114 007,- Kč ( původní projekt není dostačující, předpokládané náklady na zateplení budovy, výměnu oken a nového topení jsou 4.000 000 Kč, původní fasáda se většinou zachová)
Rada schvaluje podpis smlouvy o dílo . (5 pro, 1 nehlasoval Ing. Dostál, 1 nepřítomen )

39/12
Souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavby na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) mezi městem a Krajskou správou silnic Lbc. kraje Liberec , na pozemku města p.č. 2196/3 k.ú. Lindava v souvislosti s provedením opravy mostu v Lindavě před školkou směrem od Cvikova . Oprava proběhne v měsících březen a duben 2012 - most je poničen, bude provedena celá rekonstrukce mostu - v době opravy bude objízdná trasa přes Radvanec, Sloup – autobusy se budou vracet ze  zastávky u domu p. Kašpara .
a) Rada souhlasí s uzavírkou komunikace III.třídy pouze za podmínky zhotovení lávky pro pěší a zajištění dopravní obslužnosti Lindavy.
b) Rada doporučuje zástupcům města projednat dopravní obslužnost při uzavírce silnice .
( 6 pro, 1 nepřítomen)

40/12
Souhlasí s uzavřením Smlouva ohledně užívání pozemků města při úpravě mostu přes Boberský potok – pozemek 751/11, 752 . Zajištění objízdné trasy kvůli opravě mostu (za Kekulou) . (6 pro, 1 nepřítomen)

41/12
Souhlasí s umístěním reklamních tabulí na sloupy veřejného osvětlení ve městě, bez slevy 100,- Kč za plakát - žadatel Diamont Expo Chabařovice . (6 pro, 1 nepřítomen)

42/12
Souhlasí s umístěním kontejnerů na textil na pozemku města - bezplatný pronájem pozemku pro bezplatnou likvidaci odpadů na zkušební období do 31.12.2012, za podmínky, že likvidace odpadu bude zdarma . Souhlasí s uzavřením smlouvy na bezplatný pronájem pozemku s firmou PPHU „WTÓRPOL“ ZPCHU, Leszek Wojteczek, Skarzysko-Kamienna, Polsko do 31.12.2012. (5 pro, 1 proti, 1 nepřítomen)

43/12
Přihlašuje se k Mezinárodní kampani – Vlajka pro Tibet a souhlasí s vyvěšením vlajky Tibetu na budově MěÚ. (6 pro, 1 nepřítomen)

44/12
Žádost Pakli sport klub Jablonné v Podještědí o povolení ke vstupu na pozemky města Cvikova v době pořádání závodu horských kol ve dnech 16-17.06.2012. Rada souhlasí. (5 pro, 2 nepřítomni)

45/12
Žádost Centra zdravotně postižených Česká Lípa o dotaci . Rada zamítá s tím, že město podporuje finanční částkou 40.000 Kč Svaz tělesně postižených ve Cvikově a dále z důvodu, že byla žádost zaslána již po odsouhlasení rozpočtu na rok 2012. (5 pro, 1 zdržel, 1 nepřítomen)

47/12
Žádost In line CZ Liberec o dotaci na soutěže pro členy ve výši 7.000 Kč – v týmu jsou i zástupci města Cvikova p. Jakobi Marek a p. Jaroslav Hanzlíček – propagace města nejen na oblečení. Rada schvaluje návrh příspěvku ve výši 5 000,- Kč , tato částka bude vyčleněna z položky na sport. (5 pro, 1 nehlasoval p.Mgr. Jakobi, 1 nepřítomen)

48/12
Souhlasí se zveřejněním nabídky pronájmu nebytového prostoru v objektu Městské tržnice v Komenského ulici Cvikov I u č.p. 99 . Podání nabídek do 29.2.2012 15,00 hodin, minimální nájem 500,- Kč/rok/m2 .
Odkládá žádost firmy HENIG o pronájem nebytových prostor pro účely zřízení výjezdového pracoviště ve Cvikově .

50/12
Návrh na uzavírání smluv s nájemcem bytu, nebytového prostoru - smlouvu bude schvalovat rada města – stavební technik se správou bytu a nájemcem projedná tuto opravu a poté doporučí radě k podpisu smlouvu. Ověřit na správě bytu u p. Neckařové, zda je právní nárok na proplacení nákladů vložených do opravy bytu, nebytového prostoru.
(5 pro, 2 nepřítomni)

51/12
K usn. rady č. 26/12 zřízení Školské rady Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov – doplnění:
Školská rada bude mít 9 členů – 3 za zřizovatele , 3 z řad učitelů a 3 z řad rodičů žáků. Za město byli jmenováni 24.1.2012 Mg. Jakobi, JUDr. Švehla , Marta Studničná.
Rada schvaluje Volební řád pro volbu členů školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky školy, včetně zániku členství ve školské radě : „Dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovně právním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.“ (6 pro, 1 nepřítomen)

52/12
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemek města
pozemková parcela č. 997/4 o celkové výměře 240 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: čistě obytné území-kolektivní (v ulici vodovod-pásmo Cvikov, stoka jednotné kanalizace, středotl. plynovod)
žadatel: TONAR Ivan, Cvikov
účel: zahrada , doporučená cena 200,- Kč/m2
(5 pro, 2 nepřítomni)

53/12
Žádost o snížení nájemného z pronájmu pozemku p.p.č. 964/2 o celkové výměře 7970 m˛ v k.ú. Lindava /pronájem schválen RM dne 10.01.2012 usn.č. 11/12)L)účel pastva skotu; stanovená cena nájemného 1,- Kč/m˛/rok - žádost bud.nájemce KRÁTKÝ Zdeněk ze dne 27.01.2012:
Rada schvaluje snížení na 0,10 Kč/m2 (5 pro, 2 nepřítomni)

54/12
Směna pozemků k.ú. Drnovec za účelem legalizace místní komunikace
přes části p.p.č. 200/1 a st.p.č. 75/3 (VP: Klíma Jan) a st.p.č. 75/2 (VP: Jech Miroslav) realizace směny není možná bez změny v územním plánu požadované části p.p.č. 581 (pozemek města je v ploše místních komunikací). Na jednání dne 30.01.2012 dohodnuto a rada doporučuje ZM schválit:
město odkoupí od p. Klímy st.p.č. 75/3 (48 m2) a části dle zákresu p.p.č. 200/1 za cenu 100 Kč/m2+příslušenství hradí město; část dle zákresu p.p.č. 581 bude p.Klímou od města odkoupena po změně v ÚP (u předmětné části pozemku změněna plocha-vyřazení ze stávající místní komunikace) za cenu 30,- Kč/m2(pozemek je zatížen břemenem-vodovod)=smlouva o smlouvě budoucí kupní.
(6 pro, 1 nepřítomen)

55/12
Návrh na snížení kupní ceny BJ z důvodu provedené digitalizace pozemků - pozemková parcela č. 62/7 –výměra pro rozdělení GP č. 456/168/2010 933 m2 (z této výpočet části kupní ceny); vyhlášením digitalizace říjen/2011 změna výměry na 816 m˛ = snížení o 117 m2 = 3.500,- Kč
č. 326/1-kupující Pilař Ladislav ZM-10.03.2011-usn.č. 1/2)A)a)
původní cena 68.884 Kč snížení na 68.557 Kč
č. 326/3-kupující Krausová Marie ZM-10. 03.2011-usn.č. 1/2)A)b)
původní cena 161.528 Kč snížení na 160.764 Kč
č. 326/5-kupující Petrovi Lad. a Jitka ZM-08.09.2011-usn.č. 1/2)C)
původní cena 181.458 Kč snížení na 180.581 Kč
Rada doporučuje ZM schválit snížení ceny bytových jednotek dle návrhu.

56/12
Žádost Jiřího Vaníčka o odpověď, zda byl v měsíci říjnu projednáván na zastupitelstvu kvůli užívání alkoholu na veřejném prostranství : na jednání 4.schůze Rady města dne 7.února 2012 rada projednala Vaši žádost o podání zprávy – zda jsem byl řešen v měsíci říjnu 2011 na Zastupitelstvu města ohledně nadměrného pití alkoholu. Rada konstatuje, že osoba Jiřího Vaníčka nebyla nikdy na žádném Zastupitelstvu města projednávána. (6 pro, 1 nepřítomen)

57/12
Bere na vědomí rozbor hospodaření města za rok 2011 . (6 pro, 1 nepřítomen)

58/12
Projednala zprávu ústřední inventarizační komise o provedení inventarizací majetku a závazků a pohledávek města k 31.12.2011 včetně srovnávací tabulky . Rada bere zprávu na vědomí. (6 pro, 1 nepřítomen)

59/12
Komise rozvoje, údržby a pořádku

  1. jmenuje nového člena komise p. Ivo Kolář st.
  2. bere na vědomí odstoupení p. JUDr. Švehly, p. PharmDr. Skopové a pana Říhy z funkce člena komise rozvoje,údržby a pořádku
  3. složení komise k 7.2.2012 – předseda Ing. Dostál, členové p. Herclík,p.Mgr. Jakobi, p. Kolář,p. Ing. Beránek

(6 pro, 1 nepřítomen)

60/12
Užívání multifunkčního centra Sever
a) internetová kavárna - jsou zvažovány dvě varianty – internetová kavárna nebo pronajímání pro soukromé akce (svatby, jednání politických stran), pronájem by byl 400 Kč za m2, bylo by vhodné se případně dohodnout na snížení ceny za pronájem.
Do příští rady propočítá výši pronájmu prostor Severu a předloží návrhy starostka Mgr. Šárka Jakobi.

b) měření regulace ( dosud není ukončeno)
prověřit u p. Vrabce, zda ze schůzky vyplynul termín, do kdy má být regulace dokončena. Pokud není termín, zajistit novou schůzku a dohodnout termín, do kdy bude měření regulace dokončeno - doporučuje se prozatím panu Henkemu, aby zapínal topení jen dvakrát denně, aby se místnosti vytopily na požadovanou teplotu a pak se topení vypnulo, aby neběželo celý den.

61/12
Pokus o smír – p. Petr Onesor uplatňuje částku 4.850 Kč za opravu vany na olej na osobním automobilu Škoda Octavia, vzhledem k tomu, že k poškození této vany došlo na Mánesově ulici . S panem Onesorem byl vyplněn formulář pro pojišťovnu, ovšem ta odmítla vyplatit náhradu škody z důvodu, že řidič nepřizpůsobil jízdu stavu vozovky. Odpověď na dopis JUDr. Švehla – do příští rady zajistí právní rozbor této situace a doloží, jak byl Pokus o smír vyřízen.

Mgr. Ivo Čeřovský                Mgr. Šárka Jakobi
člen rady města                     starostka města


↑ jdi na obsah stránky