• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. ZaM 20.ledna 2011

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne  20. ledna 2011

přítomno:           19 členů zastupitelstva       omluveni:   2  - p. Říha, p.Kořínek

1/ Bere na  vědomí informaci o ÚP města Cvikova  podle nového stavebního zákona.

2/ Zastupitelstvo města Cvikov  projednalo prodeje bytových jednotek a
2/1
Schvaluje prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy č.p. 546 a 547 Cvikov II – Mánesova a pozemcích st.p.č. 1051/1,2 a p.p.č. 1008/4 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na dobu 5 let

A) BJ č. 547/1
kupující: MÜLLEROVI Herbert a Jiřina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 805/10108)
za cenu 127.614 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.719 Kč

B) BJ č. 547/2
kupující: DRABOŇOVI Karel a Danuška, Cvikov (spoluvlastnický podíl 773/10108)
za cenu 122.436 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.719 Kč

C) BJ č. 547/3
kupující: ANDREÁZZYOVÁ Miluše, Cvikov (spoluvlastnický podíl 593/10108)
za cenu 93.314 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč

D) BJ č. 547/7
kupující: VRABLÍK Robert, Cvikov (spoluvlastnický podíl 615/10108)
za cenu 95.751 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč

E) BJ č. 547/8
kupující: REICHELT Patrik, Cvikov (spoluvlastnický podíl 558/10108)
za cenu 88.677 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč

F) BJ č. 546/3
kupující: ČERVINKOVI František a Marie, Cvikov (spoluvlastnický podíl 774/10108)
za cenu 122.566 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.719 Kč

G) BJ č. 546/5
kupující: LIBICH Jan, Cvikov (spoluvlastnický podíl 585/10108))
za cenu 91.859 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč

H) BJ č. 546/7
kupující: POLÁKOVÁ Irena , Cvikov (spoluvlastnický podíl 592/10108))
za cenu 93.184 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč

I) BJ č. 546/9
kupující: VRBENSKÝCH Rudolf a Jiřina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 581/10108))
za cenu 91.661 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč


2/2
Schvaluje prodej bytových jednotek (BJ) a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 546 a 547, Cvikov II - Mánesova, Cvikov, pozemcích st.p.č. 1051/1, 1051/2 a p.p.č. 1008/4 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let
A) BJ č. 546/1
žadatel: DANIEL Josef, Cvikov (spoluvlastnický podíl 580/10108)
za cenu: 91.627 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
B) BJ č. 546/2
žadatel: ZAHRÁDKA Josef, Cvikov (spoluvlastnický podíl 226/10108)
za cenu: 36.116 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč

C) BJ č. 546/4
žadatel: ANDRLOVÁ Martina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 600/10108)
za cenu: 94.222 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč

D) BJ č. 546/6
žadatel: BECKOVI Tomáš, Ing. a Květoslava, Cvikov (spoluvlastnický podíl 582/10108)
za cenu: 91.791 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
E) BJ č. 546/8
žadatel: VOJTĚCH Lukáš, Cvikov (spoluvlastnický podíl 575/10108)
za cenu: 90.562 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč
F) BJ č. 547/4
žadatel: ŠOLCOVI Jiří a Helena, Cvikov (spoluvlastnický podíl 548/10108)
za cenu: 87.059 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.715 Kč


2/3
Schvaluje prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 542 a 543, Mánesova, Cvikov II, Cvikov, objektů-jiné stavby na st.p.č. 1133, 1134 a pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133, 1134 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let
BJ č. 543/204
žadatel: MIKISCH Jiří, Cvikov (spoluvlastnický podíl 495/8087)
za cenu: 92.508 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.465 Kč


2/4
Schvaluje  prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 303 a 569, Cvikov II - Martinovo údolí, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1102 a 1103 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a s převodem užívacího práva Služeb města Cvikova s.r.o. (nájemní smlouva ze dne 30.04.2010)
BJ č. 303/7
žadatel: DIVÍŠKOVÁ Marcela, Cvikov (spoluvlastnický podíl 271/6626)
za cenu: 80.390 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.734 Kč

hlasování k bodu    2/1,2/2,2/32/4   -  19 pro, 0 proti,0 zdržel

2/5
Schvaluje zrušení předkupního práva k bytové jednotce č. 556/8, v č.p. 556, Cvikov II- Sídliště, Žadatel a vlastník: ANGYAL Antonín, Sídliště 556, Cvikov II, Cvikov
spoluvlastnický podíl 414/10000 na společných částech domů č.p. 554/II, 555/II, 556/II a st.p.č. 1089 o výměře 284 m˛, č. 1090 o výměře 251 m˛ a 1091 o výměře 329 m˛ v k.ú. Cvikov; podlahová plocha BJ: 67,35 m˛ , kupní smlouva ze dne 30.11.2007, právní účinky vkladu vznikly 17.12.2007, vklad práva zapsán v KN 14.01.2008
hlasování :  19 pro, 0 proti,0 zdržel

3/ Zastupitelstvo města projednalo žádosti a návrhy ve věci pozemků

3/1  
a) Schvaluje bezúplatný převod pozemků   Libereckému kraji a podpis smlouvy  
p.p.č. 648/2 o výměře 125 m˛ v k.ú. Naděje
KN(katastr nemovitostí): ostatní plocha, silnice; ÚP(územní plán): komunikace (silnice III.třídy)
p.p.č. 2580/2 o výměře 403 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: ostatní zeleň
p.p.č. 3783/22 o výměře 14 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: vodní plocha, zamokřená plocha; ÚP: komunikace (silnice III. třídy)
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: centrální smíšené území+komunikace (místní komunikace zklidněná/účelová)
hlasování:  19 pro, 0 proti, 0 zdržel

b) Neschvaluje bezúplatný převod pozemků   Libereckému kraji
p.p.č. 3512/13 o výměře 1.190 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: komunikace (místní komunikace zklidněná)
p.p.č. 3512/15 o výměře 366 m˛ v k.ú. Cvikov
hlasování: 19 pro, 0 proti,0 zdržel

3/2
Nabytí (odkup)
a) odkládá nabytí  st.p.č. 176/1 o výměře 359 m˛ v k.ú. Lindava (pozemek u bytového domu čp. 325) účel: na pozemku studna pro vlastníky č.p. 325, Lindava , doporučuje projednat prodej přímo vlastníkům bytových jednotek.

b)  schvaluje úplatné nabytí  podílu o vel. 3/20 st.p.č. 1182 k.ú. Cvikov  a podpis smlouvy
navrhovatel:  ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových           kupní cena: 4.820 Kč , účel: odprodej pozemku pod domem č.p. 590-Sídliště dle podílu vlastníkům bytových jednotek , ocenění podílu 3/20:  4.323 Kč  + 496,22 Kč úhrada za bezesmluvní užívání za období  19.07.2005-31.12.2008 (od 1.1.2009 nájemní smlouva).hlasování: 19 pro, 0 proti,0 zdržel


3/3
Pozemky - prodej

A) p.p.č. 2128 o výměře 155 m˛ v k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha, ostatní komunikace; ÚP: změna plochy ostatní-komunikace na plochu smíšené obytné území
kupující : SVOBODOVI Josef a Alena, Nový Bor  a  ŠIMRALOVI Michal a Zuzana, Lindava
účel: legalizace stávajícího stavu (prodej částí pozemku dle  GP  podle oplocení)
ÚD: 23.11.2010 – 22.12.2010
Schvaluje prodej a podpis kupní smlouvy  za cenu 20 Kč/m2 + příslušenství, schvaluje změnu  způsobu využití pozemku. hlasování:  18 pro, 0 proti, 1 zdržel Dr.Ing. Vojtěch D.

B) p.p.č. 289/4 o výměře 662 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
p.p.č. 290/1 o výměře 42 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny
žadatel: KRÁTKÝCH Ivan a Alena, Lindava
účel: scelení pozemků, ÚD: 07.10.2010 – 09.11.2010
Schvaluje  prodej a podpis kupní smlouvy  za cenu 20 Kč/m2 + příslušenství.    
hlasování: 19 pro, 0 proti,0 zdržel
    
C) p.p.č. 260/3 o výměře 65 m˛ v k.ú. Lindava
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
žadatel:  HAVLASOVÁ Olga, Nový Bor
účel: scelení pozemků-zahrada, ÚD: 07.10.2010 – 09.11.2010
Schvaluje prodej a podpis kupní smlouvy  za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství    
hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

D) st.p.č. 491 část cca 30 m˛ z celkové výměry 1.395 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: občanská vybavenost
žadatel: KAMENÍK Martin, Cvikov
účel: rozšíření zahrady (srovnání pozemků), ÚD: 20.02.2007-07.03.2007
Schvaluje prodej a podpis kupní smlouvy  za cenu 1,- Kč/m2 . Příslušenství hradí město  - důvodem odchylky od běžných prodejů je odškodnění újmy (prašného a hlukového charakteru) vzniklé  v souvislosti s rekonstrukcí  multifunkčního centra Sever.
hlasování: 18 pro, 1 zdržel p. Stejskal, 0 proti

E) p.p.č. 2867/1 část cca 16 m˛ z celkové výměry 3.115 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: orná půda; ÚP: sport a rekreace
žadatel: MELICHERČÍK Luboš , Cvikov,
účel: rozšíření pozemku – zahrady, ÚD: 23.11.2010 – 22.12.2010
Schvaluje prodej a podpis kupní smlouvy  za cenu  200,-/m2 se stanovením podmínek (oplocením oddělit vlastní pozemky od sportoviště; zrušit branku mezi zahradou žadatele p.č. 2867/6 a sportovištěm)  prodejem dochází k ukončení pronájmu části pozemku
hlasování: 11 pro, 5 proti – Ing. Hokr, p.Stejskal, p. Vojtěch M., Dr.Ing. Vojtěch D. p. Schindler, 3 zdrželi – p. Hanzlíček, p. Jirák, p.Jakobi

F) st.p.č. 1017 o výměře 143 m˛ v k.ú. Cvikov se stavbou
     p.p.č. 758/2 o výměře 3.570 m˛ v k.ú. Cvikov
žadatel: SENDLER Petr, Varnsdorf
účel: zahrada s výhledem výstavby
neschvaluje  prodej  pozemků a stavby
hlasování. 17 pro, 0 proti, 2 zdrželi Mgr. Čeřovský, p. Jirák


G) p.p.č. 2897/1 o výměře 1.886 m˛ v k.ú. Cvikov
dle KN: vodní plocha-rybník; ÚP: vodní prvky
p.p.č. 2897/2 o výměře 120 m˛  v k.ú. Cvikov  dle KN: vodní plocha-rybník; ÚP: ostatní zeleň
p.p.č. 2897/5 o výměře 157 m˛  v k.ú. Cvikov dle KN: zahrada; ÚP: ostatní zeleň
p.p.č. 2904/6 o výměře 2.396 m˛ v k.ú. Cvikov
dle KN: ostatní plocha-neplodná půda; ÚP: ostatní zeleň
žadatel: BURŠÍK Vratislav, Cvikov, účel: rozšíření zahrady se zachováním vodní plochy.
Schvaluje prodej a podpis kupní smlouvy  se zřízením věcného břemena (právo chůze a jízdy) ve prospěch nemovitosti p.p.č. 2904/7 a st.p.č. 1122 k.ú. Cvikov za cenu 20 Kč/m2+příslušenství
hlasování:  12 pro, 0 proti, 6 zdrželi p.Hanzlíček, Ing. Beránek, Mgr. Krafková, p. Jirák, p.Neckař, Dr.Ing. Vojtěch D., 1 nepřítomen hlasování  p.Vojtěch M.

3/4
a) Schvaluje  snížení kupní ceny  garáže na st.p.č. 1138/2 (ve vlastnictví  kupujících manž. LANGROVÝCH Vlastislava a Blanky, Cvikov) k.ú. Cvikov  (prodej řadové garáže za cenu dle znaleckého posudku  schválilo ZM dne 28.02.2002 pod usnesením č. 10/02) , snížení na 10.000 Kč + příslušenství  , snížení s ohledem na stav objektu, vložené vlastní prostředky  na nezbytné opravy a řádné placení nájmu.
hlasování:  15 pro, 0 proti, 4 zdrželi p. Vojtěch M., Mgr. Novotný, Ing. Hokr, p. Jirák

b) Nesouhlasí se snížením  kupní ceny za objekt bývalé kotelny  vč. pozemků  v k.ú. Lindava dle žádosti  p.Alžběty Dvořákové  na částku 250.000 Kč z částky 359.054 Kč .
hlasování:  19 pro, 0 proti,0 zdržel

4/
Schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo dopravy – Státní fond dopravní infrastruktury   na akci Cyklostezka zdraví Cvikov.
hlasování: 13 pro, 5 proti - Pharm.Dr. Skopová, Mgr. Krafková, p.Herclík, p.Jirák, Ing. Dostál, 1 zdržel -  Ing. Beránek

5/
5/1  Zastupitelstvo města schvaluje schodkový rozpočet města na rok 2011.

Závaznými ukazateli jsou:

Celkové příjmy rozpočtu ve výši                  103 756 100,00 Kč
z toho :
daňové příjmy                               36 775 000,00 Kč
nedaňové příjmy                             3 170 000,00 Kč
kapitálové příjmy                                   13 110 000,00 Kč
dotace                                   50 555 100,00 Kč
fondy                                        146 000,00 Kč
    
Celkové výdaje rozpočtu ve výši                  104 303 000,00 Kč   
Financování ve výši                                   +   546 900,00 Kč
z toho :                                     
změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech          +  1 334 900,00 Kč
splátka půjčky                                      -     788 000,00 Kč        
   
5/2    Zastupitelstvo města schvaluje
     dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, věcných  
     darů dle návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm fyzickým a právnickým
     osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části rozpisu rozpočtu.

hlasování bod 5/1 a 5/2    :
15 pro, 2 proti – p. Schindler, p. Vojtěch M.,2 zdrželi – Dr.Ing. Vojtěch D., p.Stejskal

6/
Schvaluje obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
a) č. 1/2011  ze psů
hlasování  :  16 pro, 0 proti, 2 zdrželi – Ing. Beránek, Mgr. Krafková, 1 nepřítomen hlasování Mgr. Novotný

b) č. 2/2011  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a                  odstraňování komunálních odpadků
hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen hlasování Mgr. Novotný

c) č. 3/2011  za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení                    povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen hlasování Mgr. Novotný

d) č. 4/2011  za užívání veřejného prostranství
hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen hlasování Mgr. Novotný

7/
Schvaluje podpis smlouvy o dílo na zpracování „ Lesního hospodářského plánu na r. 2012-2021  dle návrhu.
hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen hlasování Mgr. Novotný

8/
Souhlasí s úhradou  výdajů za odstranění povodňových škod na ČOV ve výši 600 tis.Kč  včetně DPH Severočeským vodovodům a kanalizacím, výdaje budou hrazeny z příjmu pojistného.
hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen hlasování Mgr. Novotný

9/  Různé
9/1
Schvaluje odpis majetku města dle návrhu v celkové hodnotě   145 672,50  Kč.
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni hlasování  Mgr. Krafková ,Mgr. Novotný

9/2   
Bere na vědomí odstoupení p. Miloše Doležala z členství Osadního výboru Drnovec a    
 j m e n u j e   p. Ivo  Henke   předsedou osadního výboru Drnovec.
hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 2 nepřítomni hlasování  Mgr. Krafková ,Mgr. Novotný


9/3
Zřizuje Osadní výbor Trávník-Naděje
hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 zdržel Mgr. Krafková, 1 nepřítomen hlasování Mgr. Novotný
9//4
Jmenuje  předsedu a členy osadního výboru Trávník-Naděje
Daniel Ryp  - předseda
členové
Václav Soudil
Ondřej Klein
Jitka Lišková
Vlastimil Kocourek
hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 zdržel Mgr. Krafková, 1 nepřítomen hlasování Mgr. Novotný

Kontrola usnesení a  Oprava znění usnesení  a revokace  usnesení:
z minulého zasedání ze dne 16.12.2010:  usnesení  č. 3 bod A/
a) BJ č. 303/1
žadatel: KOVALEVOVÁ Kateřina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 636/6626)
správné znění:
a) BJ č. 303/1
žadatel: KOVALEVOVÁ Kateřina, Cvikov (spoluvlastnický podíl 688/6626)

usnesení č. 8)
b)    schvaluje zrušení usnesení  ze dne 15.05.2008 č. 2/5/c) a ze dne 13.05.2010 č.  2/3 , a ze dne 14.05.2009 č. 2/i)  , kterými bylo schváleno nabytí  pozemku v  k. ú . Lindava  p.č. 176/1 o výměře 359m z důvodu prodeje pozemku ve veřejné dražbě
správné znění:
     b) schvaluje zrušení usnesení  ze dne 15.05.2008 č. 2/5/c) /schválený bezúplatný převod p.p.č. 904/5 k.ú. Lindava od Státního statku Bílý Kostel, Hrádek n/N/ a ze dne 13.05.2010 č.  2/3 /schválený převod formou přihlášení k dražebnímu jednání st.p.č. 176/1 k.ú. Lindava od Státního statku Bílý Kostel, Hrádek n/N/ a ze dne 14.05.2009 č. 2/i) /schválený úplatný převod st.p.č. 176/1 od Státního statku Bílý Kostel, Hrádek n/N/ , kterými bylo schváleno nabytí  pozemků v  k. ú . Lindava  st.p.č. 176/1 a p.p.č. 904/5 z důvodu prodeje pozemků ve veřejné dražbě

Revokace usnesení zastupitelstva:
1/ usnesení č. 3)a) ZM 29.04.2004 (schválen prodej části p.p.č. 289/1 k.ú. Lindava),  č. 6-c) ZM ze dne 10.02.2005 (p.p.č. 289/5 část díl b o výměře 54 m˛ v k.ú. Lindava) a č. 5-m) ZM ze dne 05.05.2005 (p.p.č. 290 část o výměře 122 m˛ v k.ú. Lindava)-kupující KRÁTKÝ Ivan, Lindava
- z důvodu nového projednání na dnešním jednání    
2/ usnesení č. 3/ Prodeje bytových jednotek , bod 3/1   Zastupitelstvo schvaluje prodej bytových jednotek  (BJ)  a uzavření kupních smluv prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy čp. 546 a 547 Cvikov II – Mánesova a pozemcích  st.p.č. 1051/1,2  a p.p.č. 1008/4 k.ú. Cvikov, s předkupním právem města na 5 let ,  bod A)-I)
- z důvodu změny kupní ceny  a nové projednání na dnešním jednání

hlasování bod 10/    19 pro, 0 proti,0 zdržel            JUDr. Jaroslav Švehla                    Mgr. Šárka Jakobi
            místostarosta města                  starostka města


↑ jdi na obsah stránky