• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

4. ZaM 27.března 2003

Usnesení   4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikova - konaného dne 27.3.2003  v Městském klubu kultury Cvikov

 

1)     Zastupitelstvo města (dále jen ZM)  bere na vědomí

 

-    zprávu o provedené kontrole plnění usnesení z minulého jednání

-         pronájmy pozemku a nebytového prostoru

-         dopis MV ČR ve věci navýšení počtu policistů PČR obvodní oddělení Cvikov

-         informaci o jmenování nového ředitele SMC od 1.4. 2003

-         informaci o přestěhování ÚSP Lindava

-         žádost občanů na zrušení vyhrazeného parkování –  stávající stav bude zachován beze změny, nebude další povolování s výjimkou ZTP, ze strany města bude zajištěna anketa u občanů všech panelových domů ve městě  – po zhodnocení ankety bude znovu předloženo k jednání

-         informaci o jednání zástupců města ve věci silnice I/13 – smlouva o spolupráci bude předložena ZM

-         plnění a rozbor hospodaření města za rok 2002 podle jednotlivých položek a   stav fondů s tím, že po provedení auditu hospodaření bude součástí zprávy závěrečného účtu hospodaření

 

2)     ZM neschvaluje prodej pozemků

-         p.č. 44/1 v k.ú. Cvikov – žadatel Josef Polakovič, bytem Cvikov

-         p.č. 108 v k.ú. Lindava – žadatel Pavel Vochyán, bytem Cvikov-Lindava

 

3)     ZM  s c h v a l u j e

a)     nabytí majetku města

-         pozemek p.č. 143 a st.p.78 v k.ú. Cvikov jako náhradní restituci města v hodnotě 1620,- Kč od Pozemkového fondu ČR

-         pozemek – komunikace p.č. 3682 o výměře 484 m2 v k.ú. Cvikov od společnosti Morton Trade, a.s. Teplice

b)     směnu pozemků města

-         mezi městem a Radimem Bělíkem a Ivanou Učíkovou, oba bytem Praha na část pozemků p.č. 310/1 a st.p.č. 310/2 v k.ú. Cvikov – změna smlouvy o smlouvě budoucí o koupi pozemku na výstavbu garáže

c)      prodej majetku města

-         část pozemku p.č. 310/2 v k.ú. Cvikov o výměře dle geometrického plánu na výstavbu garáže – smlouva o smlouvě budoucí – kupující Radim Bělík a Ivana Učíková, oba bytem Praha, cena dle vyhlášky

-         pozemek p.č. 456/3 o výměře 410 m2 v k.ú. Svitava-Záhořín, cena 20,-Kč/m2, kupující Lenka Medunová, bytem Cvikov-Záhořín 

-         pozemek p.č. 526/3 o výměře 64 m2 v k.ú. Drnovec, cena stavebního pozemku dle vyhlášky, kupující JUDr.Hana Paulová, bytem Cvikov-Drnovec

-         pozemek p.č. 110 a 111/2 v k.ú. Lindava, cena dle vyhlášky, kupující Pavel Vochyán, bytem Cvikov-Lindava

-         autobusu (odpis neupotřebitelného majetku) – likvidace prodejem cena 15 tis.Kč, kupující Josef Chlup, bytem Cvikov

d)     vstup města Cvikova do Sdružení obcí Libereckého kraje

e)     podání žádosti města o Grant Partnerství – prevence kriminality s tím, že otázka financování bude projednána ZM po získání Grantu Partnerství

f)        rozšíření záruky u poskytování půjček občanům dle vyhlášky z FRBC č. 4/1997 a to u půjček do 50000,- Kč může být ručitel nebo zástavní právo, u půjček nad 50000,- Kč zástavní právo.

g)     zásady pro zadávání veřejných zakázek města a jím zřízených organizací

 

4) ZM  nepřijalo vysvětlení p. Kořínka Petra k zadaným bodům ve věci nákupu hasičského auta  a   p o v ě ř u j e   starostu města předáním problematiky nákupu hasičského auta k prošetření policii ČR

 

5) ZM odvolalo z funkce člena osadního výboru Drnovec p. Miloše Paula, p. Pavlínu Hanzlíčkovou na jejich žádost

 

6) Odkládá na příští zasedání bod programu dokončení rekonstrukce kabin TJ.

 

 

                 JUDr. Jaroslav Švehla                 Mgr. Ivo Čeřovský

                   místostarosta města                     starosta města


↑ jdi na obsah stránky