• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. RaM 10.března 2009

Usnesení z 5. schůze  Rady města Cvikov dne 10 . března   2009

 

Účast : 7 členů  ze 7 členů

 

78/09

Návrh na  spojení Městské knihovny a Městského klubu kultury do jedné  příspěvkové  organizace  od 1.1.2010 . Rada doporučuje ZM schválit záměr zřízení PO. Zahájit přípravu podkladů. Přesunutí některých činnosti na příspěvkové organizace (zpravodaj,propagační materiály, sportovní akce propagovat přes DDM)

(6 pro,  1 zdržel)

 

79/09

Schvaluje rozpočtové opatření č. 2. dle návrhu . (proúčtování dotace ,členské přípěvky, Euroregion  NISA,SOLK,  investiční výdaje -  250  tis. nákup ref.auta – dle rozpočtu  Roomster, oprava  chybných  účetních  operací, beze změny rozpočtu )

(7 pro)

 

80/09

Bere na vědomí přehled o získaných dotacích pro město od r. 2001.

 

81/09

Doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3  dle návrhu:

dotace hmotná nouze  1200, dotace na provoz CzechPoint - na mzdy,  soc.zdrav.pojištění, veřejně prospěšné práce, odvody  do státního rozpočtu, vratka soc. dávek, doplatek voleb, daň z příjmu právnických osob  za obec.  (7 pro)

 

82/09

Rada schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za r. 2008  

DDM  Cvikováček  Cvikov  + 123 427,90,

ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov + 85 669,24

MŠ Jiráskova  Cvikov + 27 360,25

MŠ Sídliště  Cvikov  + 4 999,96

ZUŠ Cvikov + 80 802,19.

(7 pro)

 

83/09

Rada schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací na rok 2009 dle návrhu.

Finanční nekrytí investičního fondu příspěvkových organizací zřizovatelem vzniklé odepisováním majetku v běžném roce zaúčtovat následujícím způsobem: MD 916 – investiční fond, MD minus 551 – odpisy, dle § 34 odst. 9 Vyhlášky č. 505/2002 Sb.  k provedení zákona o účetnictví pro územní samosprávu a organizační složky státu. (7 pro)

 

84/09

Projednala plán kulturních akcí a činnost vedoucí Městského klubu kultury, připomínky k činnosti a náplni klubu (k usn. č. 39/09). Doporučuje vedoucí klubu rozšířit nabídku akcí pro další zájmové skupiny občanů , zlepšit  propagaci akcí. (7pro)

 

85/09

Neschvaluje návrh p. Patrákové ,bytem Cvikov na  provedení změny dopravního značení mostu a komunikace části ulice Nábřežní, stav a dopravní situace na této komunikaci odpovídá  dle vyjádření  zástupce DI Policie ČR danému značení. (7 pro)

 

86/09

Odkládá nabídku   pozemků p.č. 2933/8 a 2905/3 v k.ú. Cvikov od  p. Waltera  (k usn. 42/09) na odprodej městu Cvikov cca 12000 m2 v okolí skladu Crystalex ve Cvikově  do doy jednání se Státním statkem Bílý Kostel o převodu sousedních pozemků (scelení lokality). (3 pro, 3 proti, 1 zdržel)

 

87/09

Schvaluje změnu usnesení rady ve věci příspěvku  15 tis. Kč  skupině Pavoucy z rozpočtu klubu kultury – změna účelu na vybavení a činnost. (7 pro)

 

88/09

K usn. č. 76/09 - doporučuje ZM schválit „Zásady pro prodej obytných domů a bytů v majetku města“  . Návrh na odložení termínu  projednání, zveřejnit ve Zpravodaji a na www stránkách města, dát možnost podnětů  občanů k 2. etapě prodeje domů a bytů . Prodej domů na náměstí a ul. Komenského řešit individuálně. Návrh na prodloužení doby předkupního práva.

(7 p ro)

 

89/09

Žádost o snížení kupní ceny za pozemek  p.p.č. 3145/1 zahrada  k.ú. Cvikov , žadatel p.  Feix,bytem Cvikov na cenu  50,- Kč za m2. Rada nedoporučuje ZM  snížení, jedná se o  zainvestované pozemky , dle ÚP – stavební pozemky. (7 pro)

 

90/09

Prodej domu č.p. 242 Lindava – 3 žádosti , včetně návrhu na snížení ceny

- p. Prokeš –  pro účely zřízení Domu seniorů

- p. Vrána –  pro účely zřízení  truhlárny

- p  Hodeček – pro zařízení  sociálních  služeb

 prodejní nabídka přes realitní kancelář REMAX.

Návrh rady - prodej obálkovou metodou – přímo na jednání rady , minimální cena -    bez objektu kotelny – 1500 tis.Kč – výběr  nejvyšší cena . Doporučuje ZM schválit postup prodeje.   (7 pro)

 

91/09

Projednala Stanovisko PF ČR   výzva k převodu pozemku p.č. 746  a 741/1 o výměře 31 653 m2 zpět na PF -  bez finanční náhrady -  dle smlouy 10109303339. Rada doporučuje znova napsat žádost – odkaz na znění ÚP města v době převodu pozemků na město, nedošlo k porušení ze strany města – schvalování 3.  změny územního plánu města, změna  pozemků na výstavbu rodinných domů . Nutno vyžádat právní posouzení. (7 pro)

 

 

92/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene povolení sjezdu přes  pozemek města v k.ú. Lindava , stavebník p.Petr Šinka . Uzavření smlouvy s Krajským úřadem Libereckého kraje Liberec. (7 pro)

 

93/09

Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na rekonstrukci Morového sloupu – s vybraným  dodavatelem   výběrového řízení, podání žádostí na MěÚ Nový Bor –financování města 60 tis.Kč,  dotace 200 tis. Kč. (7pro)

 

94/09

Pronájmy pozemku 

 

a) souhlasí s pronájmem pozemku        p.č. 3812/8 –část o výměře 3360 m2 z celk.výměry 7179 m2 k.ú.Cvikov  (Nádražní ul.), druh pozemku: ostatní plocha-neplodná půda; dle ÚP: zastavěné území–smíšené neobytné území , žadatel: Pavlína HILDEBRANDOVÁ, Cvikov, Nádražní 334   účel: ostatní plocha u čp. 334 (parkování, sekání trávy) – účel zahrada za cenu: 1,50 Kč/m2/rok. (7 pro)

 

b) nesouhlasí s pronájmem       p.č. 3709 –část o výměře 40 m2 z celk.výměry 2590 m2 k.ú.Cvikov  (Zahradní ul.), druh pozemku: ostatní plocha-komunikace; dle ÚP: ostatní plocha-komunikace žadatel: Monika KŘOVÁKOVÁ, Cvikov, Zahradní 300   účel: ostatní plocha (parkovací plocha) , dle silničního zákona musí být komunikace průjezdná a nesmí na ní být umístěny žádné zábrany bránící silničnímu provozu na komunikaci (7 pro)

 

c)   souhlasí s rozdělením pozemku a pronájmem p.č. 930 o výměře 879 m2 k.ú. Naděje

druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné území, cena: 1,50 Kč/m2/rok

nájemcům:

Radek DUBEN, Doksy, 5.května 31, účel: zahrada –část pozemku o výměře 479 m2

Michal FIŠER, Anna FIŠEROVÁ, Jitka FIŠEROVÁ, Praha, Amforová 1898 účel:  ostatní využití – uskladnění dříví, kompost ,  část pozemku  o výměře 400 m2)

(7 pro)

 

d) souhlasí s pronájmem p.č. 197 o výměře 1342 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: louky a pastviny, p.č. 260/2 –část o výměře 545 m2 z celkové výměry 683 m2 druh pozemku: orná půda; dle ÚP: louky, pastviny,žadatel: Jaroslav a Jiřina ŠŤASTNÝCH, Lindava 151 ,účel: sekání trávy , za cenu: 0,10 Kč/m2/rok (7 pro)

 

e) odkládá žádost p. Sochůrka Miloslava, bytem Česká Lípa  o prodloužení smlouvy  o nájmu pozemku  od 1.1.2009 p.č. 666/9 –část o výměře 30 m2 z celkové výměry 2504 m2 k.ú. Cvikov,druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: zastavěné území-čistě obytné území kolektivní, účel: ostatní plocha (lehká montovatelná stavba)   z důvodu prověření podkladů předcházející smlouvy  a ceny za pronájem (7 pro)

 

f) souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu pozemku p..č. 1005/11 –část o výměře 104 m2 z celkové výměry 468 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: zahrada; dle ÚP: zastavěné území-smíšené obytné území , žadatel: Miluše KYTÝROVÁ, Cvikov, Mánesova 542

účel: zahrada, stanovená cena za pronájem 1,50 Kč/m2/rok (7 pro)

 

g) souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 341 o nájmu pozemku p.č. 29/1 –část o výměře 550 m2 z celkové výměry 4047 m2 k.ú. Cvikov dohodou ke dni 13.02.2009 a prominutí platby za období 5/2007-2/2009 (pozemek neužíván od schválení prodeje na stavbu marketu) , žadatel: Jaroslava PETRUSOVÁ, Cvikov, Mánesova 543 (7 pro)             

 

95/09

Nabytí pozemků do majetku města

 

a)      Doporučuje ZM schválení ceny za koupi pozemku

 a uzavření kupní smlouvy č. 14040/796/KS/218/08/Mar mezi Městem Cvikov a ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, kde předmětem smlouvy je koupě pozemků  k.ú. Cvikov  p.č. 3888/1 o výměře 42 m2 a p.č. 3888/2 o výměře 16 m2 za kupní cenu ve výši 5500 Kč (nabytí do majetku města úplatným převodem schválilo ZM dne pod usnesením č. 2/B/b) dne 21.01.2007).   (7 pro)

 

b)  odkládá projednání žádosti o převod pozemků v  k.ú. Cvikov p.č. 3111/19 o výměře 303          m2 (ost.plocha-neplodná půda), účel: scelení pozemků v majetku města (součást plochy občanská vybavenost, převod dle podmínek ČR – Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci, Hrádek n/Nisou  do doby upřesnění kupní ceny pozemku (7 pro)

 

c)   doporučuje ZM schválit  nabytí pozemků v k.ú. Drnovec  pozemky podle ÚP vedené jako komunikace

p.č. 601/1 o výměře 500 m2 (ost.plocha-neplodná půda)

účel: součást přístupové cesty na Zelený vrch

p.č. 508/1 o výměře 772 m2 (ost.plocha-komunikace)

p.č. 597/2 o výměře 3113 m2 (ost.plocha-komunikace)

účel: cesty na Zelený vrch, využíváno veřejností

p.č. 585/1 o výměře 818 m2 (ost.plocha-komunikace)

p.č. 580 o výměře 2169 m2 (ost.plocha-komunikace)

účel: přístupová cesta k čp. 22, využíváno i k čp. 69; cesty využívané veřejností

bezúplatný převod od ČR – Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci, Hrádek n/Nisou

(7 pro)

 

96/09

Pozemky – SMĚNA, PRODEJ          

 

a)      Rada doporučuje ZM schválit směnu   pozemku p.č. 417 –dle GP nově vzniklé p.č. 417/3 -zahrada o výměře 92 mk.ú. Cvikov a p.č. 3552 –dle GP nově vzniklé p.č. 3552/3-ostatní-jiná plocha o výměře 3 mk.ú. Cvikov , směna za část p.č. 419/1 -dle GP ostatní plocha-komunikace o výměře 67 mk.ú. Cvikov a část p.č.st. 387/1 -dle GP nově vzniklé p.č. 3913 -ostatní plocha-komunikace o výměře 28 m2   k.ú. Cvikov ve vlastnictví Libora a Alexandry KNESPLOVÝCH, Nový Bor, Tkalcovská 877, účel: uvedení do souladu se skutečným stavem za cenu:  úhrady ˝ příslušenství  (7 pro)

 

b)      Rada doporučuje ZM schválit směnu (metry za metry)  pozemku p.č.st. 305/1 o výměře 82 ma p.č.st. 305/2 o výměře 22 mk.ú. Cvikov , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné území směna za část p.č. 303/1 -dle GP nové p.č. 303/3-ostatní plocha-komunikace o výměře 23 mk.ú. Cvikov , ve vlastnictví Martin KÖHLER, Cvikov, Na Svahu 614, účel: uvedení do souladu se skutečným stavem

      a 

      doporučuje schválit  prodej zbylé výměry za cenu: 30 Kč/m2+příslušenství

      (7 pro)

 

 

c)      Rada doporučuje ZM schválit prodej  pozemku p.č. 3519/15–dle GP nově vzniklé p.č.3519/26-ostatní-jiná plocha o výměře 100 mk.ú. Cvikov             druh pozemku: ostatní plocha-komunikace (oddělená část = jiná plocha); dle ÚP: ostatní plocha, žadatel: Martin KÖHLER, Cvikov, Na Svahu 614, účel: zahrada , za cenu: 30 Kč/m2 + příslušenství  (7 pro)

 

d)      Rada doporučuje ZM schválit prodej   pozemku p.č. 3022/1 –části dle GP z celkové výměry 5440 m2 k.ú. Cvikov druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: zastavitelné území-smíšené obytné území, žadatel: Iva POTMĚŠILOVÁ, Cvikov, Sídliště 584  (stávající nájemce)       účel: zahrada

za cenu: 100 Kč/m2 + příslušenství (7 pro)

 

e)      Rada doporučuje ZM schválit prodej   pozemku p.č. 446/4 zahrada o výměře 392 m2 (ÚP: zahrada)    k.ú. Cvikov p.č. 446/1 zahrada –část dle GP 125 m2 z celkové výměry 406 m2 (ÚP: zeleň) p.č.st. 404 zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště o výměře 62 m2 (ÚP: zahrada)

žadatel: Milan a Hana SCHINDLEROVI, Cvikov, Sídliště 550 (stávající nájemci), účel: zahrada  za cenu: 30Kč/m2 + příslušenství  (7 pro)

 

f)       Rada doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 446/1 zahrada –část dle GP 281 m2 z celkové výměry 406 m2 (ÚP: zeleň)  k.ú. Cvikov , p.č. 446/5 ostatní-jiná plocha–část dle GP o výměře 263 m2 z celkové výměry 271 m2 (ÚP: zeleň) , p.č. 442 ostatní-jiná plocha–část dle GP o výměře 12 m2 z celkové výměry 515 m2 (ÚP: zeleň) , žadatel: Jozef a Emilie DANKOVI, Cvikov, Vančurova 604 (stávající nájemci), účel: zahrada                                                        za cenu: 30Kč/m2 + příslušenství   (7 pro)

 

g)      Rada doporučuje ZM schválit prodej    pozemku p.č. 2383/4 o výměře 353 m2 k.ú.Cvikov      druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: zastavěné území–smíšené neobytné území žadatel: Pavlína HILDEBRANDOVÁ, Cvikov, Nádražní 334 (stávající nájemce), účel: zahrada k čp. 334 , za cenu: 30Kč/m2 + příslušenství  (7 pro)

 

h)      Rada doporučuje ZM schválit prodej   pozemku p.č. 3534 o výměře 135 m2 k.ú.Cvikov  druh pozemku: ostatní plocha-komunikace; dle ÚP: zastavěné území–smíšené obytné území

žadatel: Miroslav HÁLA, Cvikov, Tovární 280  (stávající nájemce), účel: rozšíření zahrady u čp. 280, za cenu: 100 Kč/m2 + příslušenství  (7 pro)

 

i)        Rada doporučuje ZM schválit prodej  pozemku p.č. 481 o výměře 283 m2  k.ú. Lindava                                   

druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: louky, pastviny+zaplavované území, žadatel: Jiří a Anna PAČINKOVI, Lindava, čp. 82,  účel: rozšíření zahrady za cenu: 20 Kč/m2 + příslušenství

(7 pro)

 

j)        odkládá žádost   manž. Petr a Iva ŠINKOVI, Lindava čp. 195 na prodej pozemku v k.ú. Lindava pro účely : zajištění přístupu na vlastní pozemek  , odkládá vzhledem k plánované výstavbě vodovodu a kanalizace doporučuje pouze pronájem , po oddělení části pozemku pro potřeby p. Všetečky

 

k)       odkládá žádost  manž. : Aleš a Lenka KUČEROVI, Lindava, čp. 198    

      účel: scelení pozemků, odkládá vzhledem k plánované výstavbě vodovodu a kanalizace doporučuje pouze pronájem  p.č. 146/1, pozemek 2127/1

 

l)  odkládá žádost o převod p.č. 3892 v k.ú. Cvikov – žadatel p.Cyrus,bytem Cvikov, do doby prošetření stanoviska ÚZSVM  - blokace pozemku s výstavbou DPS

 

 

 

Dále rada projednala a

 

a) odkládá žádost p. Svobody na umístění reklamy na autobusové zastávce u čerpací  stanice PHM v Komenského ulici ( zjistit zda musí být souhlas odboru dopravy KULK, výše poplatku  a platba za pronájem)

 

b) nepřijímá nabídku  leteckých snímků od firmy   JAS AIR CZ Hosín

 

c) vzala na vědomí informaci o poskytnutí mimořádné dotace na mzdy  předškolních zařízení

 

d) vzala na vědomí informaci  k usn. č.  71/09 o jednání s firmou  Biochov – nabídka  menší výměry  pozemků, trvají na svém požadavku 107 tis. m2 a do 14 dnů vyjádření města, návrh bude předán do komise rozvoje a  vyžádáno právní stanovisko – kontrola příští radu

 

e) vzala na vědomí  informaci o docházce a počtu dětí  v MŠ Lindava  za měsíc únor 2009  průměr 3,25 a 5,55 (ovlivněno nemocí  a prázdninami)

 

f) nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na činnosti DD Lipová

 

g) souhlasí s konáním závodů  Jezdeckého klubu Minifarma Sloup v Č. na území města

 

h) nesouhlasí s návrhem na majetkovou spoluúčast města pro výstavbu fotovoltaické elektrárny

 

i) doporučuje ZM schválit odpis majetku dle návrhu

 

 

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                  starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky