• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. RaM 21.února 2012

Usnesení z 5.schůze Rady města Cvikova 21. února 2012
účast: 5 členů, omluven Ing. Dostál, p.Herclík

62/12
K usnesení rady č. 37/12+ 470/11 - prodej nebytového prostoru 548/9 Cvikov II Sídliště , nabídka zveřejněna na úřední desce od 16.1.2012 do 1.2.2012, sejmuto 2.2.2012 - žádost o koupi od SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKÚ JEDNOTEK domu č.p. 548-550/II, Sídliště, Cvikov, kontaktní adresa: Sídliště 549, Cvikov II, Cvikov, doložení žádosti o snížení ceny rozpisem navrhovaných oprav k zamezení pronikání vlhkosti do nebytového prostoru (90 000,- Kč). Rada doporučuje ZM schválit prodej SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKÚ JEDNOTEK domu č.p. 548-550/II, Sídliště, Cvikov, kontaktní adresa: Sídliště 549, Cvikov II, Cvikov , snížení ceny o 50 tis. Kč z 194 760,- Kč . (5 pro)

63/12
K usnesení rady. 60/12 užívání multifunkčního centra Sever
a) internetová kavárna - návrh na zveřejnění nabídky k pronájmu , celková výměra včetně příslušenství 127 m2 (kavárna, kuchyňka, sklad, chodba) 400,- Kč/m2/rok, podání nabídek do 2. dubna 2012 do 17,00 hodin. Projednání nabídek v radě 3.4.2012. (4 pro, 1 proti)
b) měření regulace v multifunkčním centru – neplnění smlouvy, nereagují na výzvy k jednání. Rada doporučuje provedení penalizace podle smlouvy. (5 pro)

64/12
K usnesení rady č. 20/11 - zrušení příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Cvikov
Rada schvaluje

 1. Zřízení odboru kultury MěÚ Cvikov od 1.3.2012 s počtem 4 pracovníků ( 1vedoucí +1 referent+ 2 provozní zaměstnanci) s pracovištěm v budově Multifunkčního centra Sever Cvikov. (5 pro) (5 pro)
 2. Schvaluje změnu Organizačního řádu související ze zřízením nového odboru od 1.3.2012:
  čl. VIII Rozsah hlavních působností a činnosti úřadu
  čl. X Příspěvkové organizace města
  příloha č. 1 Počet zaměstnanců Městského úřadu Cvikov
  (5 pro)
 3. Ukládá tajemníkovi MěÚ vypsat v měsíci březnu 2012 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího odboru kultury . (5 pro)
 4. Pověřuje p. Pavlu Kovalevou od 1. března 2012 vedením odboru kultury a jmenuje ji pověřenou vedoucí odboru kultury MěÚ Cvikov na dobu určitou - do doby obsazení pracovního místa vedoucího odboru kultury na základě provedeného výběrového řízení.

(5 pro)

65/12
Myslivecké sdružení Zelený vrch Nový Bor – rada souhlasí s členstvím města v honebním společenstvu Zelený vrch jako vlastník dotčených pozemků o rozloze 22,0827 ha. Zplnomocňuje tímto pana Stanislava Valdmana zastupováním města na Valné hromadě Honebního společenství Cvikov v roce 2012, včetně hlasování o všech usneseních a pronájmu ploch k využití Mysliveckého sdružení Zelený vrch . (5 pro)

66/12
Projekt „Odpadové hospodářství „ akce SOLK Liberec – rada souhlasí s uspořádáním venkovní akce ve městě a to v době prvomájových oslav 1. května 2012. (5 pro)

67/12
Souhlasí s pořádáním hudební produkce pro příznivce elektronické hudby ve dnech 27. 4. a 28. 4. 2012 v areálu Kynologického klubu Cvikov, s prodloužením hudební produkce dne 28.4.2012 do 02,00 hodin – pořadatel Jan Cyrus, Cvikov a Petr Pech, Cvikov . (5 pro)

68/12
Souhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 8800,- Kč Fotbalového klubu Cvikov. (5 pro)

69/12
Doporučuje ZM vzít na vědomí odstoupení J. Toráně z funkce člena Osadního výboru Lindava-Svitava. (5 pro)

70/12
Bere na vědomí uzavření a podpis Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu mezi Městem Cvikov a Vlastivědném muzeu a galerií, příspěvková organizace Libereckého kraje na investiční akci „Obnova rybníka Internát“. Cena díla do 90 000,- Kč bez DPH. Vše dle zákona č.20/1987 Sb. (5 pro)

71/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Cvikov a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem na právo zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení na p.p.č. 3853 v kú Cvikov. Jednorázová úhrada 1 000,- Kč bez DPH. (5 pro)

72/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Cvikov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín zastoupené LAMAL, s.r.o. Mimoň, na právo a povinnost strpět umístění, zřízení a provozování stavby (kabelové vedení NN – 75 m) na p.p.č. 2303 v kú Lindava. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč bez DPH. (5 pro)

73/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a ASPOeu s.r.o. Česká Lípa na „Zpracování PD pro rekonstrukci vytápění a úpravu plynu na ZŠ Nerudova čp.300 Cvikov I “. Cena dle předložené nabídky 86 400,- Kč. Termín předání do 29.2.2012. Nutný podklad pro žádost o dotaci ze SFŽP. (5 pro)

74/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a Ing.František Koukal (energetický auditor) na zpracování „Energetický audit objektu Sokolovna, Komenského 365, Cvikov II “. Cena dle předložené nabídky 50 000,- Kč. Termín předání do 29.2.2012. Nutný podklad pro žádost o dotaci ze SFŽP. (5 pro)

75/12
Multifunkční centrum Sever – souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o dílo na servis výtahů č.S – 915a mezi Městem Cvikov a MSV Liberec s.r.o. . Roční paušální cena 9 480,-Kč bez DPH. (5 pro)

76/12
Multifunkční centrum Sever (EPS) – souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o dílo na provoz zařízení dálkového přenosu ZDP připojení k pultu centrální ochrany na HZS LK a zajištění komplexního záručního a pozáručního servisu ZDP mezi Městem Cvikov a AEC NOVÁK spol. s r.o. Ústí nad Labem. Cena 3800,- Kč měsíčně. (5 pro)

77/12
Multifunkční centrum Sever (EZS) – souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o poskytování bezpečnostní služby střežení objektu mezi Městem Cvikov a BFB – Falco s.r.o. Česká Lípa. (5 pro)

78/12
Bere na vědomí informaci k zajištění usn. rady č. 36/12 spotřeba el. energie v loutkové scéně a prostoru po bývalé knihovně: el.jističe nejsou na ČEZu, ale dnes na Centropol. Jedná se o 2 ks odběrných míst (loutkárna, bývalá knihovna – č. 72642278–3x63A a č.2009042742–3x50A). Možnost na jednodenní zajištění většího příkonu existuje po zaplacení 500,- Kč/A – nevyplatí se. Doporučení zadání na přepočet velikosti jističe na uvedené spotřebiče a projednat přípravu na plynové připojení bývalé knihovny.

79/12
Bere na vědomí informaci o zajištění oplocení bývalé skládky v Drnovci, kde je v současné době deponie sedimentu z rybníka Internát. Zajištěno kladné vyjádření na oplocení ze strany od Kunratic za dodržení podmínek účastníků řízení.

80/12
Revokuje usnesení rady č. 11/12-K) ze dne 10.01.2012, kterým byl schválen pronájem sklepa p.p.č. 362 o celkové výměře 97 m˛ v k.ú. Lindava ( písemné odstoupení žadatele LENČA Jiří, Nový Bor - z důvodu vysoké ceny nájmu). (5 pro)

81/12
Žádost manželů Petra a Jany Foltýnové o přehodnocení (snížení) kupní ceny bytové jednotky BJ č. 538/2, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 975/4026 na společných částech budovy č.p. 538, Komenského, Cvikov II a na pozemcích st.p.č. 1021 a p.p.č. 846/7 v k.ú. Cvikov - prodej schválen ZM 08.09.2011 pod usn.č. 1/2)A)b) z důvodů, že příslušný sklep (dvojsklep) je velmi často plný odpadní vody z kanalizace, dosud nebyla opravena, jsou vlhké a díky tomu vzlíná plíseň do bytu - nelze se zbavit - i to je důvod ke snížení kupní ceny. Souhlas s odkoupením jen zadní části sklepa, přičemž větší přední část by byla zpřístupněna jako společný prostor (tj. nové vyměření a změna velikosti spoluvlastnického podílu).
Rada nedoporučuje ZM schválit přehodnocení kupní ceny bytové jednotky 538/2 vzhledem k tomu, že prodej ostatních bytových jednotek v domě č.p. 538 již byl realizován v r. 2011 a náklady na přepočet a přehodnocení všech podílů ostatních vlastníků BJ by bylo velmi finančně i časově náročné. Zamítnutí rada doporučuje i s ohledem na to, že dne 23.07.2010 byl p. Foltýn srozuměn s rozdělením sklepních prostor v čp. 538 dle užívání a navýšení výměry jejich BJ – podepsáno souhlasné prohlášení všech nájemníků, které bylo podkladem prohlášení vlastníka (PV) . Skutečná cena za BJ ve výši 139.410,67 Kč se výrazně neliší od ceny orientační ve výši 138.922,- Kč, která byla součástí původního dopisu-nabídky prodeje, a která byla m.Foltýnovými akceptována podáním žádosti o prodej. Dále město bude zajišťovat v letošním roce zrušení septiků a přímé napojení domů do kanalizačního řádu. (5 pro)
82/12
Doporučuje ZM schválit revokaci usnesení zastupitelstva města
A) č. 1/E) ze dne 23.06.2011, kterým byl schválen prodej BJ č. 327/2, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 712/3316 na společných částech budovy č.p. 327, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 377 a p.p.č. 62/23, s předkup.právem - písemné odstoupení žadatele BARCÍK Emil, Lindava – ze dne 15.02.2012. (5 pro)

B) č. 1/F) ze dne 23.06.2011, kterým byl schválen prodej BJ č. 328/1, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 310/3325 na společných částech budovy č.p. 328, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 379 a p.p.č. 62/22, s předkup.právem - písemné odstoupení žadatele/kupujícího LAZÁROVÁ Barbora, Lindava – ze dne 13.02.2012. (5 pro)

83/12
Nedoporučuje ZM zpětné odkoupení bytové jednotky BJ č. 543/201, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 620/8087 na společných částech budovy č.p. 542 a 543, Mánesova, Cvikov II, objektů-jiné stavby na st.p.č. 1133, 1134 a na pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133 a 1134, s předkupním právem města na dobu 5 let od stávajících vlatníků: PERSONOVI František a Helena, Litvínov - prodej s nájemcem Helena Ságnerová (matka paní Personové) za cenu 104.295 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení Služeb města Cvikova s.r.o. + příslušenství 2.965 Kč z důvodu navýšení ceny služeb z 1.612 Kč na 1.938 Kč a zdravotního stavu p. Ságnerové (přestěhování do Litvínova). (5 pro)

84/12
K usnesení rady č. 541/11+ 31/11 odkoupení komunikace ve vlastnictví a.s. Morton Trade – dražební vyhláška
A) dražební jednání dne 28.03.2012 ve 13,00 hodin v sídle Exekutorského úřadu, Teplice
předmět dražby: p.p.č. 3682 o výměře 484 m˛; KN: OP-ost.komunikace; ÚP: produkční území
vlastník: Morton Trade, a.s., Cvikov
cena: výsledná cena 30.000,- Kč s DPH; výše nejnižšího podání ve výši 2/3 výsledné ceny stanovena částkou 20.000,- Kč
B) dražební jednání dne 28.03.2012 ve 13,30 hodin v sídle Exekutorského úřadu, Teplice
předmět dražby: p.p.č. 3521 o výměře 143 m˛; KN: OP-ost.komunikace; ÚP: smíšené obytné území
vlastník: Morton Trade, a.s., Cvikov
cena: výsledná cena 8.580,- Kč s DPH; výše nejnižšího podání ve výši 2/3 výsledné ceny stanovena částkou 5.720,- Kč
C) dražební jednání dne 28.03.2012 ve 14,00 hodin v sídle Exekutorského úřadu, Teplice
předmět dražby: p.p.č. 3678/2 o výměře 256 m˛; KN: OP-ost.komunikace; ÚP: komunikace
vlastník: Morton Trade, a.s., Cvikov
cena: výsledná cena 15.360,- Kč s DPH; výše nejnižšího podání ve výši 2/3 výsledné ceny stanovena částkou 10.240,- Kč
Rada doporučuje ZM schválit získání uvedených pozemků v dražbě. Dále zpracovat námitku k dražební vyhlášce pozemku p.p.č. 3678/2, která je vedena v ÚP města jako komunikace . (5 pro)

85/12
Objekty města k prodeji - rada se seznámila se stavem zpracování nabídky nájemcům a doporučuje odboru správy majetku města
a) před prodejem zpracování geometrického plánu se zákresem drobných staveb (kůlen) GP-b) sezvat nájemce jednotlivých objektů ke zjištění předběžného zájmu o koupi bytů nebo podílů domů
c) podle výsledku jednání předložit návrh řešení radě a poté bude stanovena lhůta k provedení nové nabídky
(5 pro)

86/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o dílo č. 725/2012 mezi městem Cvikov a Agenturou regionálního rozvoje, s.r.o Liberec na zpracování žádosti o dotaci ze SFŽP na akci „Zateplení objektu a výměna oken – Sokolovna Cvikov, Komenského 365“. Cena 80 000,- Kč bez DPH.

87/12
Souhlasí s uzavřením a podpisem Smlouvy o dílo č. 726/2012 mezi městem Cvikov a Agenturou regionálního rozvoje, s.r.o Liberec na zpracování žádosti o dotaci ze SFŽP na akci „Zateplení objektu a výměna oken - Základní škola Cvikov, Nerudova 300“. Cena 80 000,- Kč bez DPH.

Dále rada projednala a :

JUDr. Jaroslav Švehla Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města starostka města


↑ jdi na obsah stránky