• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. RaM 27.února 2007

Infomace z jednání Rady města Cvikov 5. schůze dne 27. února 2007

 

58/07

K usn. 24/07 – návrh akcí zastupitelů – souhrn zpracován, předložení na jednání zastupitelstva s návrhem na posouzení a připomínkování k výběru akcí. (6 pro, 1 nepřítomen)

59/07

Pohledávky města – byty – k usn. 45/07:

Rada projednala stav  pohledávek města za nájemné a služby spojené s užíváním bytu

60/07

Doporučuje ZM pověřit  radu města 

projednáváním a rozhodováním o žádostech občanů o prominutí úhrady penále plynoucích z nezaplacených pohledávek městu a stanovuje prominutí penále maximálně do výše 80 % vyměřené částky, a to pouze při podání 1. žádosti, v případě vzniku dalších nedoplatků a  tím  vyměření penále, bude žádost o prominutí usnesením rady zamítána. Prominutí úhrady penále bude schváleno na žádost po úhradě dluhu včetně příslušenství (např. soudní výlohy). (6 pro, 1 nepřítomen)

61/07

Projednala petici občanů  - žádost občanů  o změnu územního plánu – nezařazení pozemku p.č. 2363/5 na stavbu RD. Pozemek bude převeden na město od Pozemkového fondu ČR pro výstavbu rodinných domů. Dle územního plánu není určen pro zájmové a sportovní účely – hřiště apod.

Žádost se odkládá do doby převodu pozemku do majetku města.  (5 pro, 2 nepřítomni)

62/07

Pronájem nebytového prostoru v č.p. 137 ul. Československé armády Cvikov I – podána 1 obálka, nájemné 500,- Kč/m2/rok, účel reklamní agentura, nájemce Miroslava Svobodová, bytem Česká Lípa. (6 pro, 1 nepřítomen)

63/07

Zvyšování nájemného v bytech : k usn. 49/07

doporučuje ZM schválit návrh zvýšení nájemného v bytech města na rok 2007 a dále na rok 2008-2010  dle návrhu. (6 pro 1 nepřítomen)

64/07

Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s obcí Svor. (5 pro,2 nepřítomni)

65/07

Souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost občanského sdružení Pasant Česká Lípa,

K- centrum ve výši 5 tis. Kč. (5 pro, 2 nepřítomni)

66/07

Doporučuje ZM schválit podpis  smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic Liberec o spolupráci při zajištění akce „humanizace přechodu a úpravy veřejného osvětlení silnice I/13 u čerpací stanice PHM“. (5 pro, 2 nepřítomni)

67/07

Souhlasí s podpisem smlouvy mezi městem a a.s. Pivovar Svijany na zápočet nájemného z pronájmu nebytového prostoru objektu č.p. 73 Drnovec – hospoda, na dobu 5 let, do 10 dnů od podpisu smlouvy převod částky 174 tis. na úpravy objektu.

68/07

Postup prodeje pozemků města na výstavbu rodinných domů – rada doporučuje změnu postupu při prodeji pozemků pro výstavbu RD – písemné návrhy  (obálková metoda, dražba) budou předloženy členům ZM  k připomínkování .

69/07

Po projednání žádostí občanů a vyjádření komise rozvoje  doporučuje ZM  schválit

doplnění změny č. 2  Územního plánu města Cvikova

a)  nově vyměřené pozemky č. 508/1 a č. 508/2 v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem ekologických staveb dvou objektů pro rekreační účely (žadatel p. Marek Landa, bytem Česká Lípa, TGM. 131)

b) stavební parcela č. 192, v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem možnosti výstavby, s podmínkou, že město Cvikov nebude zajišťovat přístupovou komunikaci.(žadatel p. Ing. Michal Bělohlávek, bytem Praha 3, Štítného 19)

c) pozemky uvedené v žádosti k možnosti výstavby rodinných domů v k.ú. Lindava mimo oblasti v inundačním pásmu.(žadatel manž. Jandlovi, Lindava čp. 139 )

d) zařazení pozemkové parcely č. 2312/2  pro účely výstavby rodinných domků (viz přiložené žádosti s přílohami) změna pouze v rámci linie plánované výstavby na pozemkové parcele č. 2363/3 za ubytovnou DDM Cvikováček. (žadatel manž. Stránských, Česká Lípa, Střelnice 2287 )

e) pozemková parcela č. 655/1 – ostatní plocha o výměře 2381 m2 do kategorie smíšené obytné území (žadatel Luděk Walter, K Beránku 3, Praha 4)

f) pozemkové parcely dle zákresu pro zřízení cyklostezky a chodníku od ČS PHM na Svor (žadatel město Cvikov)

g) p.č. 758/2 o výměře 1318 m2 v k.ú. Naděje na výstavbu rodinných domů  (žadatel město Cvikov z důvodu podání žádostí o odprodej pozemku na výstavbu RD)

70/07

Po projednání žádostí občanů a vyjádření komise rozvoje města doporučuje  ZM

a) schválit prodej pozemků z majetku města 

1.      pozemkové parcely č. 1376/17 – zahrada o výměře 838 m2 v k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Jana Horáková, bytem Cvikov 

2.      části pozemkových parcel č. 2272/1 a 1012/4 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby nové vodovodní přípojky pro Intedoor Cvikov, výměra dle geometrického plánu, kupující Ing. Lubomír Langer (INTEDOOR), Cvikov

3.      p.p.č. 1352/15 o výměře 1324 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,-  Kč/m2, kupující Marie Brychová, Sídliště 563 ,Cvikov, pro účely zahrady

4.      p.p.č. 1352/39 o výměře 270 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Romana Šťastná, Vančurova 601, Cvikov, pro účely zahrady

5.      p.p.č. 1352/40 o výměře 122 m2 a č. 1352/41 o výměře 31 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Pavel Průša, ČSA 212, Cvikov, pro účely zahrady

6.      p.p.č. 1352/42 o výměře 6 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Zbyněk Silný, Mánesova 460, Cvikov, pro účely zahrady

7. p.p.č. 1352/43 o výměře 11 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Jaroslav Houdek, Heroutova 1737, Česká Lípa, pro účely zahrady

8.      p.p.č. 1352/44 o výměře 187 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Štefan Gembec a Zdeňka Machačová, Sídliště 582, Cvikov, pro účely zahrady

9.      p.p.č. 1352/23 o výměře 433 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Jiří Špringl, Sídliště 554, Cvikov, pro účely zahrady

10.  p.p.č. 1352/24 o výměře 646 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Václav Cankář, Peškova 509, Ústí nad Labem, pro účely zahrady

11.  p.p.č. 1352/26 o výměře 717 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, pro účely zahrady, kupující Miroslav Zachariáš, Sídliště 581, Cvikov

12.  p.p.č. 1352/27 o výměře 482 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Áres Pohorský, Sídliště 588, Cvikov, pro účely zahrady

13.  p.p.č. 1352/49 o výměře 187 m2, k.ú. Cvikov, cena 30,- Kč/m2, kupující Irena Kunášková, Sídliště 580, Cvikov, pro účely zahrady

14.  p. č. 165 o výměře 733 m2, k.ú. Lindava pro účely rozšíření zahrady, cena dle účelu stavby, kupující  p. Jana Valouchová, bytem Lindava 142

 

b)  neschválit  prodej  pozemků města  

1.  p. č. 2134 o výměře 343 m2 k.ú. Lindava pro zajištění přístupové cesty, žadatelka  Emilie Zaťková, Lindava 295 z důvodu zajištění přístupu na okolní pozemky

2. p. č. 758/2 k.ú. Naděje pro výstavbu RD, žadatel p. Liška,bytem Trávník. Po provedení změny územního plánu na stavební pozemek budou vyzváni žadatelé  p. Liška a p. Jelínková a určen způsob prodeje.

 

c)  nabytí pozemků do majetku města

bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 2974/2 – zahrada o výměře 482 m2, č. 2975/1 – zahrada o výměře 423 m2, č. 3744/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 3322 m2, č. 2883/18 – trvalý travní porost o výměře 39 m2, vše v katastrálním území Cvikov, a č. 571/2 – ostatní komunikace v katastrálním území Drnovec od Pozemkového fondu ČR.

(5 pro 2 nepřítomni)

71/07

Souhlasí se zadáním zpracování PD k zasíťování pozemků pro výstavbu RD v lokalitě za bývalým internátem po převodu pozemku na město Cvikov. (5 pro, 2 nepřítomni)

73/07

Souhlasí s pronájmem pozemku

-         č. 1021/7 v k.ú. Naděje pro účely zahrady, nájemce p. Kocourek, bytem Naděje

-         části pozemku č. 846/5 v k.ú. Cvikov pro účely rozšíření přístupu ke garáži, nájemce p. Mišinská, bytem Cvikov  (5 pro, 2 nepřítomni)

74/07

Nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz psychologické poradny ve výši 5,50 Kč na obyvatele dle jednání Svazku obcí Novoborska.

 

Dále rada projednala a  vzala na vědomí  

- informaci o zveřejnění nabídky na prodej objektu č.p. 256 Nábřežní ulice Cvikov II – odhad dům + stavební pozemek  432 370,- Kč, další pozemek 30,- Kč/m2, podání obálek do 27.3. 2007 

- u k l á d á  stavebnímu  odboru MěÚ  prověřit stav bývalé fary v Lindavě – vyzvání majitele k zabezpečení objektu - termín  27.3. 2007

- vzala na vědomí rozpočet  Svazku obcí Novoborsko na r. 2007 – bude zveřejněn na úřední desce

souhlasí s průjezdem koní na území města – akce Minifarmy Sloup v Čechách (5 pro, 2 nepřítomni)

- vzala na vědomí informaci  o jednání  a zpracovávání PD na světelný přechod u autobusového stanoviště, nesouhlasí se synchronizací světelných přechodů z důvodu navýšení hodnoty díla. Souhlasí pouze v případě, že navýšení nákladů vzniklé tímto požadavkem bude hrazeno navrhovatelem.

- pověřuje komisi rozvoje města přehodnocením možnosti výstavby RD v lokalitě Pod Zeleným vrchem.

- souhlasí se zakoupením turistické známky města a samolepek jako propagačního materiálu dle nabídky

 

JUDr. Jaroslav  Švehla                    Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                       starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky