• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. RaM 4.února 2003

Usnesení z jednání  Rady města Cvikova 5. schůze ze dne 4.února  2003

27/03

Rada schválila směrnici k hospodaření příspěvkových organizací dle návrhu. Poskytování příspěvku může být stanoveno na základě předem schváleného individuálního plánu příspěvkové organizace.

28/03

Rada doporučuje novou výši poplatku za likvidaci odpadů pro podnikatele – právnické a fyzické osoby na rok 2003 . Cena odpovídá kalkulaci nákladů na jejich likvidaci.

Kontejner – 1x týdně odvoz  - 9800,-Kč  ročně, 1x 14 dní odvoz -  5500,-Kč  ročně

Popelnice -  1x týdně odvoz  - 1700,- Kč ročně, 1x 14 dní odvoz   1000,- Kč ročně

29/03

Sběrný dvůr – rada souhlasí, provoz 2x v týdnu,po předložení obč.průkazu trvale bydlící zdarma, ostatní za poplatek dle schválených cen. Ceny dle návrhu.

30/03

Rada doporučuje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města  dle zápisu komise .

31/03

Rada doporučuje prodej pozemků  z majetku města  dle návrhu

-  p.Kovář, bytem Praha – pozemek k.ú.Trávník

- p. Marvan,bytem Lindava – pozemek k.ú. Lindava

- SVS Teplice – pozemek k.ú. Cvikov

Rada nedoporučuje prodej pozemku dle žádosti p.Černé Jindřišce,bytem Cvikov, doporučuje pouze pronájem.

Rada doporučuje směnu pozemků v k.ú. Cvikov mezi městem a p.Toušem Jiřím a p.Toušem Martinem,bytem Cvikov , k zajištění přístupové komunikace k rodinným domům ul.Nábřežní.

32/03

Jmenuje Pavlu Kovalevovou kronikářem města s prováděním zápisu do kroniky od r.2003.

33/03

Doporučuje ZM schválit podpis smlouvy o spolupráci s SVS Teplice.

34/03

Souhlasí s rozpočtovou změnou – poskytnutí příspěvku na činnost oddílu kopané –

ve výši 16405,- příspěvek TJ Jiskra Cvikov – na mzdy správce,včetně odvodů – leden 03

ve výši 183595,- příspěvek DDM Cvikováček

35/03

Nesouhlasí s poskytnutím finančních příspěvku na činnost ZO ČSŽ Cvikov a ZO ČSV (včelařů) – město nepřispívá zájmovým a společenským organizacím, rozpočet uzavřen.

36/03

Pověřuje strážníka MP Cvikov p.Šaldu řízením služebního vozidla.

37/03

Souhlasí s prodejem kryptokarty Městskému úřadu Nový Bor v ceně 3000,-Kč z důvodu neupotřebitelnosti pro město.

38/03

Souhlasí s uvolněním částky 21500,-Kč z položky havarijního fondu na zakoupení a výměnu 3 ks bojlerů v kabinách TJ Dynamo Lindava.

39/03

Nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku či provedením na náklady města – kanalizační přípojky a překop komunikace – dle žádosti p.Anny Jankové,Cvikov Smetanova 91.

40/03

Rada doporučuje ZM schválit vyhlášku města č. 1/2003 a 2/2003  týkající odpadů a místního poplatku .

dále rada projednala a přijala toto opatření:

-         vzala na vědomí informaci o nákladech na provoz parkovacího automatu (r.2002-4500,-Kč)

-         nesouhlasí se vstupem do Svazu měst a obcí ČR

-         vzala na vědomí podkladové materiály pro schválení územního plánu

 

 JUDr. Jaroslav Švehla             Mgr.Ivo Čeřovský
 místostarosta města                starosta města


↑ jdi na obsah stránky