• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. RaM 5.března 2002

Usnesení Rady města Cvikova z  5. schůze dne 5. března 2002

 

Kontrola usnesení :

12/02 – kniha 650 let – nadále sledovat zpracování podkladů

20/02 – zpracování projektu regenerace sídliště a půdní nástavba čp.546,547

26/02 – výběrové řízení na nákup nového automobilu pro MěÚ

33/02 – dražba zastaveného majetku Fashion Point s.r.o.

34/02 – dořešení autobusu TJ Jiskra Cvikov

vyřazuje: 4/02, 13/02, 18/02, 21/02, 22/02, 23/02, 24/02, 25/02, 27/02, 28/02, 29/02, 30/02, 31/02, 32/02

 

35/02

Vzala na vědomí informaci o zpracování Lesního hospodářského plánu pro lesy v majetku města.

 

36/02

Doporučuje ZM schválit prodej bytu v čp. 597 Sídliště p. Plíhalovi Pavlovi, dle výsledku obálkové metody – cena 171 tis. Kč, s úhradou 100 tis. hotově, dále splátky.

 

37/02

Vzala na vědomí nabídku spol. Global Brothers na odkoupení akcií České spořitelny – nabídka bude posouzena a návrh předložen na příštím zasedání rady.

 

38/02

Projednala zápis z kontroly stavebního stavu čp. 91 – půdní vestavby a souhlasí s odstraněním závad  /výměna zárubní, kování, dveří/ v celkové hodnotě 14800,- Kč z rozpočtu města – havarijní fond.

 

39/02

K usn. RM 20/02 – zadání projektové dokumentace na regeneraci Sídliště /38O tis. Kč projekt, 6O tis. Kč polohopis/ a půdní vestavby čp. 546, 547 /100 tis.Kč/ , projednala nabídku ing.Dostála a souhlasí s nabídkou a zadáním zpracování projektových dokumentací.

 

40/02

Souhlasí s vyhrazeným parkováním dle žádosti občanů M. Chalupná, Sídliště 575, Vojtěch Matiáš  Družstevní 114 /po dořešení schváleného vyhrazeného parkování předchozích žadatelů a p.Pánka/, Mil. Svobodová, Sídliště 573.

 

41/02

Souhlasí s pronájmem pozemku – zahrádky Lucii Hůlkové, bytem B.Němcové 179  /ukončení nájmu zahrádky D.Langrovou/.

 

42/02

Zamítla žádost Kateřiny Kovalevové o výměnu bytu čp. 559 Sídliště s tím, že byt určen k prodeji.

 

 

43/02

Ruší tímto usnesení RM – schválení nebytového prostoru v čp. 295 Komenského ulice p. Kotyzovi pro účely přestavby na bytovou jednotku z důvodu neoprávněného užívání a odběru el. energie.

 

44/02

Projednala žádost p. Barcíkové ve věci zajištění příjezdové cesty k pozemku a odvolání na úhradu pokuty z přestupkového řízení s tím, že po zřízení parkovací plochy u MěÚ nebude zajištěn příjezd na pozemek a otázka odvolání je bezpředmětná, vzhledem ukončení správního řízení.

 

45/02

Pověřuje p. Pavla Brenna vedením stavebního odboru MěÚ po dobu pracovní neschopnosti a mateřské dovolené vedoucí stavebního odboru.

 

46/02

Projednala žádost vlastníků bytů čp.577, 578, 557, 558 Sídliště ve věci vrácení daně z nemovitostí , daň nebude vrácena – zateplování panelových domů.

 

47/02

Schválila odpis majetku dle návrhu , vyřazení PC inv.č. 737, 744, 2156 a likvidace prodejem.

 

48/02

Souhlasí s úhradou 63 tis. Kč na opravu elektroinstalace v MŠ Sídliště z rozpočtu města – havarijní fond.

 

49/02

Usn. RM 33/02 – nesouhlasí s odkoupením nevydraženého majetku firmy Fashion Point s.r.o. dle nabídky Okresního soudu Česká Lípa.

 

50/02

Projednala návrh na úpravu mzdových tarifů pracovníků MěÚ dle nového usnesení vlády  a návrhy řešení provedení budou předloženy na příštím zasedání tajemníkem MěÚ.

 

 

 

                     Petr Kořínek                        Jaroslav Hanzlíček

                     místostarosta                        starosta města


↑ jdi na obsah stránky