• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. RaM 8.března 2005

Informace  z  jednání Rady města Cvikov 5. schůze dne 8. března 2005

 

64/05

Přijala rezignaci člena zastupitelstva p. Miroslava Štěpána z důvodu změny trvalého bydliště a osvědčuje podle § 56 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí vznik mandátu náhradnici Daniele Hanušové dnem 9.3. 2005.  (7 pro)

66/05

Dopis p. Aschenbrennerové ze Svoru ve věci vybavení zastávky autobusu u křižovatky na Sídliště – odpověď starosta – z důvodu nedostatku místa nelze umístit čekárnu, možnost využití čekárny zastávky na druhé straně. Služby města s.r.o zajistí umístění lavičky . (7 pro) 

68/05

Souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky 1/2001, a to prodloužení hudební produkce do 03.00 hodin – velikonoční zábava 27.3. 05 v hospodě Lindava pořadatel Josef Škrabánek, bytem Lindava. (7 pro)

69/05

Souhlasí s využitím 2 ks buněk jako sociálního zázemí školního hřiště a 1 buňky u  sokolovny. Starosta města projedná otázku dalšího vybavení s ředitelem ZŠ a MŠ Cvikov. (7 pro)

70/05

Návrh na využití objektu č.p. 256 v areálu Delty Cvikov – zpracovaná studie využití pro ubytování občanů, kterým bylo zrušeno právo užívání bytu s náhradním bydlením. Předběžné náklady na úpravu objektu 885 tis. Kč.

Rada souhlasí se zadání zpracování projektu pro stavební řízení. (7 pro)

Rada doporučuje ZM schválit využití objektu a finanční prostředky. (7 pro)

71/05

Prodej domů z majetku města - starosta informoval o průběhu a výsledku jednání s nájemníky.

a)

Rada stanovuje termín do 30.6. 2005 (úhrada kupních cen před vkladem, podpis smluv a podání návrhů na vklad) – starosta bude informovat písemně všechny zájemce. (7 pro)

b)

Prodej pozemků přilehlých k nemovitosti – cena 30,- Kč za 1 m2 pro všechny kupující. (7 pro)

c)

Souhlasí s provedením veřejné nabídky prodeje domů v souladu s usnesením zastupitelstva u těchto domů, kde nebyl zájem nájemníků o koupi domu. (prodej občanům města Cvikova, 60 % odhadní ceny, termín podání žádosti o koupi domu na Městský úřad Cvikov do 29. dubna 2005 do 12.00 hodin, zveřejnění nabídky ve Zpravodaji, úřední desce, www stránkách města )

- č.p. 346 Československé armády  Cvikov (po prošetření nároků p.Falcmana)

- č.p.  13,14 Kollárova ul. Cvikov

- č.p. 31  Kollárova ul. Cvikov

- č.p.  214  Ústavní ul. Cvikov

(7 pro)

d)

vzala na vědomí informaci o domu č.p. 319 Lindava – odhad zpracován, po zaměření pozemků bude vyhlášena dražba.

72/05

Rada souhlasí s přijetím p. Jaroslava Máslíka do pracovního poměru strážníka městské policie – nástup 1.4. 2005. (5 pro, 2 zdrželi)

73/05

Schvaluje cenu obědů ve školní jídelně ZŠ a MŠ Cvikov od 1.1. 2005 na výši 40,- Kč pro zaměstnance ZUŠ Cvikov. (7 pro)

74/05

Stanovuje účel využití poskytnutých dotací na sport dle návrhu.   (7 pro)

 

Dále rada projednala a

 

-  pověřuje starostu a místostarostu jednáním o novele zákona o volbách  (z.č. 96/2005 Sb.)

- seznámila se s článkem v Českolipských listech a články na www.pekelne-doly.cz ohledně jeskyní v Lindavě a po posouzení závažnosti a nepravdivých údajů přijme opatření na příštím jednání rady

- předání zpráv o výsledku hospodaření příspěvkových organizací – příprava návrhů na vypořádání zisku pro ZM

- pověřuje tajemníka MěÚ projednáním žádosti vedoucí stavebního odboru na zakoupení služebního telefonu

- vzala na vědomí informaci o přijetí pracovníka J. Plíhala od 1.5. 05 na správce školního hřišti

- vzala na vědomí zápis - informaci předsedy kontrolního výboru  o provedených kontrolách, zápis bude předložen na ZM

 

 

JUDr.  Jaroslav Švehla                   Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky