• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. RaM 8.března 2011

Usnesení 5. schůze Rady města Cvikova 8. března 2011

účast:  6 členů, omluven Ing. Beránek
 
109/11
Dovážení pitné vody   Lindava – dle zpracovaného seznamu, sociálně potřebným občanům,  kteří jsou   osamělí, žijí v domě sami, nemají možnost dopravy -  zdarma  3 l na osobu a den, dovoz zajistí MP, týdenní nebo  14 denní interval. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel)

110/11
Bere na vědomí  odstoupení p. Elišky Rezlerové od  žádosti na výměnu bytu v DPS.

111/11
Neschvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemek
a)    p.p.č. 560/17 o celkové výměře 70 m˛ v k.ú. Svitava
       KN: ostatní plocha-ostatní komunikace;
    ÚP: ostatní-komunikace/účelová komunikace (záplavové území)
        žadatel: GREŽĎOVÁ Lenka, Svitava
    účel: jediný možný vjezd na všechny pozemky p. Lenky Grežďové
a doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej pozemku.
(6 pro, 0 proti, 0 zdržel)

b)    p.p.č. 2881/1 -část v prodloužení vlastnické hranice žadatele-cca 145 m˛ z celkové výměry 529 m˛ v k.ú. Cvikov
        KN: trvalý travní porost; ÚP: ostatní – komunikace/místní komunikace obslužná
        žadatel: KOVALEVOVI Dimitrij a Zdeňka, Cvikov
    účel: zahrada
a doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej pozemku
(6 pro, 0 proti, 0 zdržel)

112/11
Rada odkládá projednání žádosti  o vyvěšení  na úřední desce:
a)    prodej st.p.č. 174 o celkové výměře 180 m˛ v k.ú. Lindava
       KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území
       p.p.č. 390 o celkové výměře 191 m˛ v k.ú. Lindava
       dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území
       žadatel: PISKÁČKOVÁ Soňa, Lindava
    účel: stavba rodinného domu
    k doložení stanoviska osadního výboru
    (6 pro, 0 proti, 0 zdržel)

b)    pronájem p.p.č. 2881/1 -část cca 145 m˛ z celkové výměry 529 m˛ v k.ú. Cvikov
        KN: trvalý travní porost; ÚP: ostatní – komunikace/místní komunikace obslužná
        žadatel: KOVALEVOVI Dimitrij a Zdeňka, Cvikov
    účel: zahrada
    do rozhodnutí ZM o zamítnutí prodeje
    (6 pro, 0 proti, 0 zdržel)

113/11
Rada  doporučuje  ZM nabytí do majetku města
a)     Kunratický rybník – části vodní plochy vše k.ú. Kunratice u Cvikova
       p.p.č. 2793/3 vodní plocha-rybník o výměře 10020 m2
    p.p.č. 3233 vodní plocha-rybník o výměře 28708 m2
    p.p.č. 3234 ostatní plocha-komunikace o výměře 406 m2
    p.p.č. 3153 ostatní plocha-komunikace o výměře 299 m2
účel: scelení vodní plochy + rekonstrukce rybniční hráze
úplatný převod za symbolickou cenu 1 Kč s předkupním právem na dobu 10 let  ve prospěch prodávajícího  Obec Kunratice u Cvikova
(6 pro, 0 proti, 0 zdržel)

b) k.ú. Lindava p.p.č. 2282/5 o výměře 11 m˛
    -odděleno z p.p.č. 2282/1 dle GP č. 439-274/2009
     KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: ostatní plocha (komunikace)
     účel: scelení místní komunikace,  bezúplatný převod od Pozemkového fondu ČR
     (6 pro, 0 proti, 0 zdržel)

114/11
K usn. 58/11 - Rada bere na vědomí informaci o jednání dne 09.03.2011 v kanceláři starostky s Mgr. Hauptem, který seznámí se stavem rozpracovanosti a předloží podklady o plnění zakázky týkající se historického majetku města
a
schvaluje  zadat vytyčení pozemků   v k.ú. Trávník u Cvikova p.p.č. 638/1 a 1022 vč. připsání na LV města, z důvodu podání žádosti o dotaci na zalesnění pozemků dotčených vichřicí.
(6 pro, 0 proti, 0 zdržel)

115/11
Schvaluje  Seznam nemovitostí (pozemky a stavby) pro osvobození od daně z nemovitosti zpracovaný – v seznamu uvedeny všechny pozemky  a stavby v rozsahu dle podaných žádostí občanů , který bude součástí  obecně závazné vyhlášky města č. 6/2011 .
(6 pro, 0 proti, 0 zdržel)

116/11
Rada bere na vědomí informace o stavu prodávaných bytových jednotek:  
- 31 BJ schválených ZM (cena BJ celkem 4.264.950,-Kč; dosud zaplaceno 3.116.972,-Kč vč. vybavení SMC)
- 24 BJ připraveno ke schválení ZM 10.03.2011 (cena BJ celkem 3.845.612,-Kč)
- 30 podaných žádostí v řízení z toho 1 po uplynutí  12 měsíční  lhůty
- 32 nepodaných žádostí
   a z toho 17 s uplynulou 12 měsíční.lhůtou za zvýhodněnou 1/5 z ceny dle Zásad prodeje  
- 2 BJ bez nájemce
(6 pro, 0 proti, 0 zdržel)

117/11
Schvaluje převod žádosti na osobu blízkou   žadatelky =nájemce Jana Honejsková, Komenského 538, Cvikov.
(6 pro, 0 proti, 0 zdržel)

118/11
Doporučuje ZM schválit změnu Zásad pro prodej obytných domů, bytů .. ze dne 14.05.2009 pod usn.č. 3/a) a dne 10.12.2009 pod usn.č. 8/ , kterým schválilo podmínky prodeje bytů, a to prodloužení lhůty podání žádosti o koupi bytu po doručení I. nabídky z  12 na 16 měsíců.
(6 pro, 0 proti, 0 zdržel)

119/11
K usn. č. 68/11 bere na vědomí předání Seznamu staveb v majetku města – stav k 31.12.2010, přehled  staveb na pozemcích města (neevidovaných na listu vlastnictví města) , přehled staveb v majetku města (ve skutečnosti neexistujících ), bude proveden výběr objektů pro záměr prodeje.
(6 pro, 0 proti, 0 zdržel)

120/11
Rada projednala doplnění Změny č. 3 Územního plánu města :
1/ p.p.č. 1734/3, 1800/4 v k.ú. Lindava dle ÚP v ploše louky, pastviny - změna na smíšené obytné území - žadatelé Miloslav Novák, Praha a Ludmila Pánková, Lindava
- rada doporučuje změnu ÚP částí těchto pozemků při zachování stávající stavební čáry zastavěného území
2/ p.p.č. 2127/3 v k.ú. Lindava dle ÚP v ploše komunikací – změna na ostatní plochu – žadatelé Lukáš a Markéta Havlasovi, Lindava
- rada nedoporučuje změnu ÚP, jelikož by došlo k zamezení přístupu na okolní pozemky
3/ p.p.č. 2743/10 v k.ú. Cvikov dle ÚP v ploše louky, pastviny – změna na smíšené obytné území – žadatelé Jiří a Kristina Toušovi, Cvikov
- rada doporučuje změnu ÚP
4/ p.p.č. 519/2 v k.ú. Cvikov dle ÚP v ploše rekreační lesy – změna na smíšené obytné území – žadatel Jan Janda, Cvikov
- rada doporučuje změnu ÚP
5/ p.p.č. 2430/1, 2430/2, 2430/8, 2430/6, 2394/1 v k.ú. Cvikov v ploše smíšené neobytné území – změna na smíšené obytné území
- rada doporučuje změnu ÚP
6/ p.p.č. 892/2, 892/3 v k.ú. Lindava v ploše louky, pastviny – změna na parky, hřbitovy
- legalizace stávajícího stavu ondavského hřbitova
(6 pro, 0 proti, 0 zdržel)

121/11
Doporučuje ZM  přihlásit se k výzvě Města Chlumec nad Cidlinou k vyrovnání příjmů obcí od 1 do 10 tisíc obyvatel v rámci rozpočtového určení  daní od r. 2012.
(6 pro, 0 proti, 0 zdržel)


Dále rada projednala a bere na vědomí:

    - bere na vědomí statistický výkaz  o činnosti Městského klubu kultury za r. 2010

    - bere na vědomí informaci starostky  o provedení oprav 2 čekáren v Lindavě, materiál  dřevo  , opravy zajistí SMC v hodnotě 50000,- Kč

    - bere na vědomí podání žádosti Ing. Hokra o zrušení žádosti na osvobození od daně z nemovitosti z důvodu povodně

    -  bere na vědomí informaci o  počtu žádostí o přidělení bytu v DPS a návrh výběru žadatelů o přidělení bytu v měsíci březnu

    - bere na vědomí  informaci  o.p.s   Člověk v tísni  Praha o působení organizace v našem městě a přehled podpory domácnostem v obci a  nabídky podpory projektům veřejného zájmu

    -  bere na vědomí dohodu o změně začátku jednání rady  8,00 hod.

    - odkládá na příští zasedání rady projednání otázky přidělování uvolněných bytů, které jsou určeny k prodeji

    -  Kontrola usnesení :
    k usn. 86/11 -  rada projednala výši nákladů na provoz MK a ZUŠ,  možnost  přestěhování ZUŠ do budovy pobočky ZŠ, bude svoláno jednání  ředitelky ZUŠ, ředitele a zástupce ředitele ZŠ
        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města

 


↑ jdi na obsah stránky