• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. RaM 9.března 2004

Informace z jednání  Rady města Cvikova 5. schůze dne 9. března  2004

 

42/04

Rada  zplnomocňuje k zastupování  města při výkonu práv a povinností ve společenství vlastníků bytů  domu č.p.  559-560  p. Nechutného, ředitele s.r.o SMC   ( 6 pro,l nepřítomen)

43/04

Vzala na vědomí informaci zástupců Agentury Tolštejnského panství, v letošním roce bez příspěvku, doporučuje starostovi – stanovit pracovní skupinu – odpovědný pracovník vedoucí MKK – zpracování ročního programu pro propagaci města.

 44/04

Vzala  na vědomí informaci o vyúčtování dotace příspěvkové organizace DDM Cvikováček za rok 2003.

45/04

a) Schvaluje přidělení bytu  v čp. 7, Čsl.armády – 2+1 Cvikov, do společného nájmu p. Bánovské, bytem Kunratice u Cvikova  a p. Berdara, bytem Cvikov. (7pro)

b) schvaluje přidělení bytu – garsoniéry v čp. 354 Komenského p. Anně Andělové, bytem Cvikov (převod podnájmu) (7 pro)

46/04

Nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor dle žádosti p. Josefa Lochmana, bytem Cvikov v čp. 295 Komenského ulici pro účely změny na byt (7 pro)

47/04

Projednala žádost SKST Cvikov na přehodnocení a navýšení příspěvku na sportovní činnost sportovního klubu a nesouhlasí s navýšením příspěvku. (4-proti, 2-zdrželi, 1-nepřítomen) 

48/04

Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku MO ČRS Cvikov – na soutěž  sportovního rybářství ve výši 3 tis. Kč z položky sport. (6 pro, 1 nepřítomen)

50/04

Vzala na vědomí předpokládaný rozpočet stavby prodloužení vodovodního řádu pro RD v Mánesově ul.  –  odhad 800 tis. Kč , projektant p. Čadek – místo napojení u Kodešů, délka  600 m  a doporučuje prověřit návrh nákladů – zajistí starosta

51/04

Nesouhlasí s pronájmem domu čp. 256 v Pivovarské ulici Cvikov (areál Delty) dle žádosti manž. Medkových, bytem Cvikov – objekt není určen k trvalému bydlení.(6 pro, 1 nepřítomen)

52/04

Projednala návrh na  šetření stromů na městských hřbitovech - Drnovec, Trávník, Cvikov. Ekoložka  města  obeslala 3 firmy – rada dle nabídky jednotlivých firem provedla výběr a souhlasí se zadáním prací následovně : Hřbitov Drnovec – 18 tis. p. Socha, hřbitov  Trávník - 21 tis. p. Hlaváček, hřbitov Cvikov – 14 tis. p.  Socha, (6 pro, 1 nepřítomen). Bude hrazeno z položky 3639 SMC v  rámci údržby veřejné zeleně.

53/04

Souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 846/7 o výměře 221 m2 pro účely zahrádky paní Janě Honejskové, bytem Cvikov (ukončení nájmu p. Herclíkem). ( 6 pro 1 nepřítomen)

54/04

Doporučuje ZM schválit návrh finančního vypořádání přebytku hospodaření za 2003  – návrh na přerozdělení hospodářského přebytku. (6 pro, 1 nepřítomen)

55/04

Souhlasí dle žádosti  s.r.o  Služby města Cvikov s užíváním znaku města v obchodním styku (7 pro).

56/04

a) doporučuje prodej pozemku města

-  p.č. 192 , 64 m2, k.ú. Cvikov – žadatel Eduard Bartel, bytem Cvikov, podmínka legalizace stávajících staveb

b) nedoporučuje prodej pozemků města

- části pozemku st.p.č. 335, 300 m2, k.ú. Cvikov – žadatel Iveta Krajčíková, bytem Cvikov, souhlasí s pronájmem pro účely zahrádky

- části pozemku p.č. 3182, 400m2, k.ú. Cvikov – žadatel Vítězslav Mataj, bytem Cvikov, souhlasí s pronájmem pro účely zahrádky

- části pozemku p.č. 3182, 532 m2, k.ú. Cvikov – žadatel František Povolný, bytem Cvikov, souhlasí s pronájmem pro účely zahrádky

- části pozemku p.č. 3179, 783 m2, k.ú. Cvikov – žadatel Josef Bartoš, bytem Cvikov, souhlasí s pronájmem pro účely zahrádky

c) pozastavuje žádost p. Chalupníčka, bytem Cvikov a manž. Sedlákových, bytem Nový Bor  o prodej pozemků města do doby převodu pozemků do vlastnictví města

d) předává k vyjádření Osadnímu výboru Lindava žádost Heleny Suché a Věry Zdařilové o prodej pozemku a pronájem pozemku v k.ú. Lindava

e) souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 29 o výměře 196 m2 pro účely zahrádky  (v bývalém zahradnictví) – žadatelka p. Petrusová Jaroslava, bytem Cvikov

bod a-e) ( 7 pro)

57/04

a) Rada doporučuje provedení změn v ÚP města - změny využití těchto pozemků na základě žádostí občanů :

p.p.č. 868 k.ú. Naděje – výstavba rekreačního objektu

st.p.č.187/1,p.p.č. 359 a 360 , k.ú. Lindava – výstavba rodinného domu

p.p.č. 85 k.ú. Drnovec – pro  výstavbu

p.p.č. 995/3 k.ú. Cvikov – výstavba rodinného domu

p.p.č. 3278/2 k.ú. Cvikov – na smíšené obytné území

plocha č. 23 dle ÚP k.ú. Cvikov – změna na  smíšené obytné území (plocha zeleně, nové navržení cesty)

p.p.č.78/4 k.ú.Lindava – výstavba rodinného domu

p.p.č. 303/7, 303/8, 303/9, 2385 k.ú. Lindava – rekreační výstavba (rada doporučuje bez stanovení podmínek )

(7 pro)

b) Rada nedoporučuje provedení změny ÚP na p.p.č. 86/9, 86/10, 88/1, 88/4, 93/5 v k.ú. Drnovec , stávající zelené plochy u silnice I/13. (7 pro)

 

Dále rada projednala a

- vzala na vědomí dopis starosty města Česká Lípa  – ministrovi vnitra p.Grossovi

- vzala na vědomí návrh starosty  na ukončení příspěvkové organizace  k 30.4. 2004  - převod majetku na s.r.o – materiály pro jednání ZM,  svolání  ZM   na konci dubna 29. 4. 2004

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                         místostarosta  města                         starosta města 

 


↑ jdi na obsah stránky