• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. RaM 9.března 2010

Informace z  5. schůze Rady města Cvikov dne 9. března 2010

Účast: ze 7 členů rady, přítomno 7

67/10
Projednala Protokoly Krajské hygienické stanice o kontrolním zjištění v Mateřské škole Jiráskova ulice č.p. 88 Cvikov I – zjištěné nedostatky – stav leháren, stav výtahu pro přepravu jídel. Konstatovala, že v r. 2009 provedena oprava rozvodů, možnost provedení rekonstrukce nákladové plochy a výdejních prostor. Rozhodnutí na ředitelce příspěvkové organizace – možnost financování z rezervního fondu MŠ a část z údržby.

68/10
Přidělení dotace na zateplení Mateřské školy Jiráskova ulice č.p. 88 Cvikov – uzavření smlouvy na kompletní zajištění výběrového řízení na zhotovitele akce včetně projednání zadávací dokumentace se Státním fondem ŽP, hodnota díla včetně DPH 36 000,- . Uzavření smlouvy : Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o Liberec . Spoluúčast města na spolufinancování akce – financování z rezervy rozpočtu.

69/10
Pamětní desky v  DDM - rada souhlasí nechat pro město.

70/10
Přidělení bytu 2+1 v ulici Ústavní č.p. 187 Cvikov II , žádost p. Čechové, bytem Cvikov II Školní 363 o přidělení jako zaměstnanci školy. Rada nesouhlasí s přidělením bytu - služební byt určen pro pedagogické pracovníky školy.

71/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek města p.č. 3538/1 v k.ú. Cvikov pro účely zřízení elektrické přípojky pro stodolu na p.č. 592 v k.ú. Cvikov, současný vlastník Jan Černý, Cvikov II Palackého č.p. 640.

72/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města p.č. 3572 v k.ú. Cvikov (právo vstupu za účelem údržby kanalizační přípojky) pro vlastníka č.p. 170 Martinovo údolí Cvikov II , současný vlastník Ivan Drábek, bytem Praha .

73/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města p.č. 1140/3, 1141/1 v k.ú. Cvikov (právo vstupu za účelem údržby vodovodní přípojky) pro vlastníka pozemku p.č. 1144/7 v k.ú. Cvikov , současný vlastník Jindřich a Miloslava Potměšilovi, bytem Cvikov.

74/10
Stížnost nájemníků č.p. 538 Komenského ulice Cvikov II na provedení opravy střechy – zhoršení stavu. Projednání celkové opravy střechy s nájemníky – rozpočítání nákladů do odhadní ceny bytů. Nezájem o provedení. Dohodnuto s firmou Templation provedení částečné opravy, další závady nebyly hlášeny. Na základě stížnosti nájemníků bude provedena  kontrola střechy a projednáno s firmou jejich odstranění. Zajistí SMC a stavební technik.

75/10
Zpracování znaleckých posudků na byty - rada doporučuje u bytů, kde je plynové a elektrické topení provedeno prokazatelně (smlouva) na náklady nájemce , že bude proveden výpočet jako s původním vybavením, tj. lokální topení uhelnými kamny. Ke změně vytápění nebude přihlíženo .

77/10
Doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 1 dle návrhu.

78/10
Prodej Zpravodaje města - pro ostatní zájemce o prodej tiskoviny 4,50 Kč, prodej za minimální cenu 5,- Kč.

79/10
Na základě zápisu komise o vyhodnocení nabídek na rekonstrukci sochy Sv. Prokopa – dotace 50 tis. Kč, dle provedeného nabídkového řízení vybrána firma Michael Bílek, Petrovice u Ústí nad Labem, v hodnotě díla 104 500,- Kč včetně DPH.

83/10
Informace o projednání návrhu směny pozemků p.č. 2312/2 a 2339/2 k.ú. Cvikov mezi městem a manž. Stránskými,bytem Česká Lípa - souhlas s řešením , příprava podkladů pro schválení a uzavření smlouvy .
Rada souhlasí s vyvěšením záměru směny a prodeje pozemku p.č. 2363/10 v k.ú. Cvikov na úřední desce města.

85/10
Bere na vědomí informaci komise rozvoje města ve věci stanovení cen za pronájem a užívání pozemků města – stávající ceny – sazebník bez navrhovaných změn.

1,50 Kč/m˛/rok zahrada
1,00 Kč/m˛/rok ostatní (bez oplocení pozemku )
0,10 Kč/m˛/rok sekání/spásání travního porostu (bez oplocení pozemku)
63,00 Kč/rok sklep
další pronájmy a poplatky za užívání dle vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

86/10
Projednala dopis p. Romana Renfuse, bytem Praha ve věci prodeje pozemku města p.č. 25/1 k.ú. Drnovec – nesouhlas s prodejem . Rada zamítá žádost p. Renfuse a konstatuje, že postup při prodeji pozemku nebyl v rozporu se zákonem a rozhodnutí zastupitelstva o prodeji je platné a není důvod k  podnětu na změnu usnesení zastupitelstva.

87/10
Souhlasí s vyvěšením záměru obce o pronájmu pozemků a nebytového prostoru v objektu města na úřední desce :

a) pronájem společné části obytného domu č.p. 569 a 303 Cvikov II
prostory v 1. PP č.p. 569 ulice Martinovo údolí, Cvikov II, výměra (prostor kotelny a prostor příslušenství kotelny) 25,44 m˛ a 34,13 m˛. účel: prostory pro provoz a obsluhu kotelny , nájemce: Služby města Cvikova

 b) pronájem pozemku p.p.č. 417/2 o výměře 129 m˛ k.ú. Cvikov
dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území, žadatel: Gabriel BALAZS, Cvikov, účel: zahrada

88/10
Souhlasí s vyvěšením záměru obce o prodeji pozemků města na úřední desce

a) p.p.č. 709 o celkové výměře 234 m˛ k.ú. Cvikov , dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území
žadatel: Jan a Lenka DVOŘÁKOVI, Cvikov, účel: zahrada

b) p.p.č. 60/7 o celkové výměře 1000 m˛ k.ú. Lindava dle KN: orná půda, dle ÚP: louky a pastviny , žadatel: Josef a Yvona TOMIŠOVI, Lindava, účel: scelení pozemků

89/10
Revokuje usnesení č. 23/10 ze dne 26.1.2010 o prodeji kotelny v č.p. 569 Martinovo údolí Cvikov II a ruší prohlášení vlastníka ve věci kotelny s tím, že nesouhlasí s prodejem technického vybavení a zařízení na vytápění a ohřev vody, které je v hospodaření s.r.o Služby města Cvikova.

Rada dále projednala a

JUDr. Jaroslav Švehla  místostarosta
Mgr. Ivo Čeřovský  města starosta města


↑ jdi na obsah stránky