• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. ZaM 12.května 2003

Usnesení  5.veřejného zasedání Zastupitelstva města CVIKOVA konaného dne 12. května 2003 v Městském klubu kultury Cvikov

 

1) Zastupitelstvo města (dále jen ZM) s c h v a l u j e provedení rekonstrukce kabin a ubytovny fotbalového oddílu DDM Cvikováček  a

 

a)  souhlasí s realizací všech 3 etap rekonstrukce v r. 2003

b)  souhlasí s uvolněním finančních prostředků na realizaci rekonstrukce z prostředků Fondu rozvoje a rezerv města ve výši 903 239,- Kč

c)  souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na rekonstrukci kabin a ubytovny s firmou OMOS Cvikov dle návrhu

 

2) ZM   s c h v a l u j e   řešení havarijního stavu septiku na Sídlišti – likvidace a propojení na kanalizaci, a schvaluje rozpočtovou změnu :

- uvolnění finančních prostředků ve výši 179 077,- Kč z položky 6409 havárie, smlouvu s firmou SČVaK Česká Lípa.

 

3) ZM  s c h v a l u j e  uvolnění finančních prostředků ve výši 43 533,- Kč na kácení stromů dle návrhu v místní části Svitava z položky 6409 havárie, smlouvu s firmou Lundák Ralsko, prodej dřevní hmoty firmě Miroslav Žáček Skalice dle návrhu.

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                Mgr. Ivo Čeřovský

                         místostarosta města                    starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky