• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

5. ZaM 3.května 2007

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne čtvrtek    3. května   2007 od  16.30 hodin v místní části Lindava

 

Přítomno

z  21 členů zastupitelstva přítomno 16, 5 členů omluveno (p. Studničná, p. Dr. Vojtěch D., p. Vojtěch M., p. Jirák, p. Tuma)

 

Zastupitelstvo města Cvikova projednalo a

 

1/

Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení  a  

a)  souhlasí s opravou usnesení z 8.3. 2007 č. 10c) textová oprava „vypuštění slova maximálně“.

 

2/

Schvaluje vyhlášku č. 1/2007 o zrušení poplatku z ubytovací kapacity a vstupného, hlasování 12 pro, 1 proti p. Kořínek, 2 zdrželi p. Hanzlíček, p. ing. Hokr, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová

 

3/

Schvaluje změny zřizovacích listin příspěvkových organizací: Dům dětí a mládeže Cvikováček, Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, hlasování 16 pro

 

4/

Schvaluje rozpočtové změny

- informační měřič rychlosti  ve výši 59 tis. Kč

- napojení vrtu  Lindava  ve výši 80 tis. Kč

- projektová dokumentace objekt sokolovny ve výši 399 tis. Kč

hlasování 15 pro, 1 zdržel ing. Dostál

 

5/

Neschvaluje žádný návrh postupu města při prodeji pozemků. (hlasování uvedeno v zápise z jednání)

 

6/

 

A/

Schvaluje  prodej majetku – pozemků města 

a) -  pozemkových parcel č.  28/2 – zahrada o výměře 1146 m2, 28/3 – trvalý travní porost o výměře 1103 m2, 29/1 – zahrada o výměře 4047 m2 a st.p. č. 202/2 – zbořeniště o výměře 314 m2 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby obchodního střediska, cena 100,- Kč m2 s podmínkou věcného břemene příjezdu a přístupu na přilehlé pozemky města a revokuje tímto usnesení o prodeji pozemku smlouvou o smlouvě budoucí v ulici Martinovo údolí Cvikov, kupující Stavokombinát Invest s.r.o Liberec, hlasování 14 pro, 1 zdržel p. Neckař, 1 nepřítomen  PhDr. Sýkorová

b) - pozemkových parcel č. 2979/8, 2979/9,2979/10, 2979/11, 2979/12, 2979/13, 2979/14, 2979/15 – vše trvalý travní porost o výměrách 1235 m2, 1243 m2, 1159 m2, 1144 m2, 1008 m2, 1012 m2, 1022 m2, 1027 m2 v k.ú. Cvikov (lokalita Zelený vrch) za účelem výstavby rodinných domů, cena 100,- Kč m2, kupující Stavokombinát Invest s.r.o Liberec, hlasování 14 pro, 1 zdržel p. Krafková, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová

c) část pozemkové parcely č. 846/5 v k.ú. Cvikov dle geometrického zaměření za účelem zahrady. Cena 30,- Kč/m2, kupující paní Ivana Mišinská, bytem Cvikov, Sídliště 577 hlasování 13 pro, 3 nepřítomni  Mgr. Čeřovský, Pharm. Skopová, PhDr. Sýkorová

d) pozemkové parcely č. 137 (pozemky spjaté s domem čp. 246, Alšova ulice) za účelem zahrady. Cena 30,- Kč/m2, kupující paní Šárka Hubená, bytem Cvikov, Alšova 246,  hlasování 14 pro, 2 nepřítomni Mgr. Čeřovský, Phdr. Sýkorová

e) st. parcely č. 96/1 v k.ú. Cvikov u  čp. 246, Alšova ulice za účelem zahrady. Cena 30,- Kč/m2, kupující paní Lenka Rychtecká, bytem Cvikov, Alšova 246, hlasování 14 pro, 2 nepřítomni Mgr. Čeřovský, Phdr. Sýkorová

e) pozemkové parcely č. 1376/12 – zahrada o výměře 827 m2 v k.ú. Cvikov. Cena 30,- Kč/m2, kupující paní Šárka Svobodová, bytem Cvikov, Družstevní 115, hlasování 14 pro, 2 nepřítomni Mgr. Čeřovský, Phdr. Sýkorová

f) pozemkové parcely č. 1376/19 – zahrada o výměře 795 m2 v k.ú. Cvikov Cena 30,- Kč/m2, kupující pan Jan Týma, bytem Cvikov, Mánesova 479, hlasování 14 pro, 2 nepřítomni Mgr. Čeřovský, Phdr. Sýkorová

g) pozemkové parcely č. 1376/14 – zahrada o výměře 1205 m2 v k.ú. Cvikov. Cena 30,- Kč/m2, kupující pan Jiří Marek, bytem Cvikov, Nádražní 326, hlasování 15 pro, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová

h) části pozemkové parcely č. 3547/1 dle GP v k.ú. Cvikov za účelem zahrady. Cena 30,- Kč/m2, kupující pan Jaroslav Krajči, bytem Cvikov, Potoční 105, hlasování 14 pro, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová, 1 proti ing. Hokr

ch) části pozemkových parcel č. 3547, č. 611/2 a č. 612 dle GP v k.ú. Cvikov za účelem zahrady. Cena 30,- Kč/m2, kupující pan Otakar Filek, bytem Cvikov, Potoční 116, hlasování 14 pro, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová, 1 proti ing. Hokr

i) pozemkové parcely č. 932 – louka o výměře 1621 m2 v k.ú. Naděje za účelem výstavby rekreačního objektu. Cena 100,- Kč/m2. Kupující pan Radek Duben, bytem Doksy, 5. května 31. hlasování, 11 pro, 3 proti PhDr. Sýkorová, Mgr. Čeřovský, JUDr. Švehla, 1 zdržel p. Neckař, 1 nepřítomen p. Kořínek  

j)  pozemkové  parcely č. 930 – louka o výměře 879 v k.ú. Naděje za účelem zahrady, cena 100,- Kč/m2, kupující Soudil Václav, bytem Praha 8, hlasování 11 pro, 3 proti PhDr. Sýkorová, Mgr. Čeřovský, JUDr. Švehla, 1 zdržel p. Neckář, 1 nepřítomen p. Kořínek

k) pozemkové parcely č. 62/1 – louka o výměře 1129 v k.ú. Lindava za účelem stmelení pozemků u vlastní nemovitosti.,cena 30,- Kč m2. kupující pan Vítězslav Čihák, bytem Lindava 324, hlasování 14 pro, 1 zdržel ing. Hokr, 1 nepřítomen p. Kořínek

l) pozemkových parcel č. 23 – louka o výměře 320 m2 a č. 25 – louka o výměře 1084 m2 v k.ú. Lindava za účelem scelení pozemků. Cena 20,- Kč/m2. kupující pan Josef Říha, bytem Lindava 307, hlasování 15 pro, 1 nepřítomen p.Kořínek

m) pozemkové parcely 276/3 – louka o výměře 225 m2 v k.ú. Lindava za účelem zahrady. Cena 100,- Kč/m2 – určeno k rekreaci, kupující Manželé Jiráských, bytem Praha 5, Vrázova 983/1, hlasování 15 pro, 1 zdržel p. Kořínek 

n) pozemkové parcely č. 135/1 – orná půda o výměře 4088 m2 v k.ú. Svitava - cena. 100,- Kč/m2. Kupující pan Ondřej Otradovec, Svitava 28 a nesouhlasí se snížením ceny, hlasování 14 pro, 1 zdržel PhDr. Sýkorová, 1 nepřítomen Mgr. Jakobi

o) pozemkových parcel č. 24 – ostatní komunikace o výměře 981 m2, 25 – zahrada o výměře 616 m2 a 560/2 – ostatní komunikace o výměře 254 m2 v k.ú. Svitava se zřízením věcného břemena na otočku autobusu dle zaměření. cena stanovena 30,- Kč/m2. Kupující Pan Ondřej Tajovský, Praha 10, Kodaňská 30 a tímto revokuje usnesení ZM ze dne 18. prosince 2003 ve věci prodeje těchto pozemků č. 13 e), hlasování 14 pro, 1 zdržel PhDr. Sýkorová, 1 nepřítomen Mgr. Jakobi

q) prodej části pozemku p.č. 1261/14 v lokalitě ulice Československé armády, k.ú. Cvikov,  na výstavbu rodinného domu p. Vitězslavovi Neumannovi, Rumburských hrdinů 745, Nový Bor, hlasování 15 pro 1 zdržel Ing. Hokr

q) odkládá projednání žádosti

o prodej  stavební parcely č. 591 – zbořeniště o výměře 186 m2 a pozemkové parcely 2525 – zahrada o výměře 409 m2 v k.ú. Cvikov za účelem výstavby rodinného domu. Cena 100,-Kč/m2. kupující paní Jana Stará, bytem Janov 150 (zjištění přístupu na okolní pozemky)

o prodej pozemku v k.ú. Trávník  - kupující p. Bešík (není dosud v majetku města) / hlasování  15 pro, 1 zdržel PhDr. Sýkorová) 

 

B/

Neschvaluje prodej majetku – pozemků města

a) pozemkové parcely č. 1376/1 – ost. plocha o výměře 2976 v k.ú. Cvikov za účelem zahrady. Pozemek je dle územního plánu veden jako rekreační les) - žadatel Pan Milan Hoky, bytem Česká Lípa, Šluknovská 2875, hlasování 13 pro, 2 zdrželi p. Kovalev, p. Neckař, 1 nepřítomen Mgr. Jakobi

b) části poz. parcely č. 755/4 – trvalý travní porost, poz. parcely č. 489 – ostatní plocha o výměře 268 m2, č.  490/1 – ostatní plocha o výměře 301 m2, č. 755/1 – trvalý travní porost o výměře 569 m2 a st. parcely č. 552 – zbořeniště o výměře 190 m2 v k.ú. Cvikov za účelem vybudování parkoviště – manipulační plochy). Pozemky č. 552 a 755/1 jsou dle ÚP určeny k možné výstavbě, přes ostatní pozemky vede biokoridor. Žadatel Ing. Miloslav Stávek, bytem Cvikov, Martinovo údolí 441, hlasování 16 pro

c) poz. parcely č. 949 – lesní pozemek o výměře 39040 m2 v  k.ú. Lindava za účelem těžby. Žadatel pan Martin Houska, bytem Svor 206, hlasování 16 pro

d) pozemkové parcely č. 758/2 – louka o výměře 1318 m2 v k.ú. Naděje,žadatel pan Miroslav Jelínek bytem Trávník-Naděje. hlasování 8 pro, 5 zdrželo . Lupoměský, p.Pech, Mgr. Krafková, ing.Dostál, p. Hanzlíček,  3 proti p. Kovalev, p. Neckař, p.Tichý

e) pozemkové parcely č. 772/2 – trvalý travní porost o výměře 4537 m2 v k.ú. Cvikov a nesouhlasí se snížením smluvní ceny, prodej dle usnesení  ZM ze dne 14. září 2006 (část za 20,- Kč, část za 100,- Kč), žadatel pan Milan Hájek bytem Praha, hlasování 16 pro

f) poz. parcely 620/1 – trvalý travní porost o výměře 942 m2 v k.ú. Trávník u Cvikova – nesouhlasí se slevou na 60,- Kč/m2. Zastupitelstvo trvá na schválené ceně 100,- Kč/m2. Žadatel pan Antonín Dědina, bytem Praha, hlasování 16 pro

g) bezúplatný převod pozemku dle geometrického plánu manželům p. Petrovi a Juttě Cyrusovým, bytem Cvikov, hlasování 14 pro, 1 proti Mgr. Čeřovský, 1 zdržel PhDr. Sýkorová

 

C /

Schvaluje nabytí do majetku města – pozemky

 

a)     pozemek p.č. 3011/24 o výměře 1008 m2 k.ú. Cvikov v Ústavní ulici za cenu 201 601,-Kč dle smlouvy o předkupním právu města od manželů p. ing. Jiřího Mašáta a p.  Kristiny Mashat, z důvodu zrušení záměru výstavby RD. Pozemek bude zveřejněn k prodeji,  hlasování 16 pro

b)     Dle nabídky vypracování privatizačního projektu  bezúplatný převod na město poz. parcely č. 1056 – ost. komunikace o výměře 385 m2 v k.ú. Naděje od Pozemkového fondu ČR, hlasování  16 pro

c)      souhlasí s podáním žádosti o  bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2240/1 – ost. komunikace o výměře 717 m2 v k.ú. Lindava Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci. Komunikace je přístupovou cestou k vrtu pro vodovodní řád, hlasování 16 pro

 

7/

Schvaluje zařazení akcí rozvoje města na léta 2007-2010 a souhlasí se změnou zařazení kamerového systému z C do A a ukládá radě města

zadat výběrová řízení na zpracování projektových prací  akcí skupiny A návrhu, tj.  chodník, kanalizace dokončení, úprava letního kina, přístavba bowlingu a Fitness centra, rekonstrukce rybníku Internát, kamerového systému, hlasování 15 pro, 1 zdržel p. Kořínek

 

8/

Revokuje usnesení č. 10 bod c) usnesení ze dne  8. března 2007 ve věci pověření rady  k promíjení úhrady penále vzniklých z důvodu nezaplacených pohledávek  vůči městu  a schvaluje  postup  postupu města při vymáhání pohledávek - penále  následovně:

Podání žádosti o prominutí 80% penále z dlužné částky městu může být podáno pouze jednou.

Rada města rozhodne o prominutí pouze v tom případě, že bude zaplacena celá dlužná částka,dlužník nemá u města jiné dluhy a bude zaplaceno 20% penále.

V případě, že dlužník podá žádost o prominutí penále a má již zaplaceno více než 20% z dlužné částky penále, žádosti bude vyhověno, ale zaplacená částka bude konečná, bez nároku na vrácení jakékoliv částky dlužníkovi, hlasování 16 pro.

 

9/  Různé: 

a/ prodej domu  č.p. 256 – souhlasí se snížením  ceny  o 50  %  z ceny znaleckého posudku  tj. na částku 216  185,- Kč, hlasování 15 pro, 1 zdržel ing. Beránek 

b/  prodej domu č.p. 284 s pozemky – nebylo prodáno v dražbě, dále prodej obálkovou metodou, základní cena 1 200 tis. Kč, hlasování 16 pro

c/ ve věci názvů - pojmenování nově vzniklých ulic při nové výstavbě v ul. Československé armády a doporučuje připravit názvy i na základě doporučení občanů - termín podání jejich námětů do 19. června 2007 radě města, hlasování 16 pro

d/ bere na vědomí informaci o změně termínu zasedání v měsíci červnu – změna na  27.6.2007  od 17.00 hodin

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky