• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

6. RaM 11.března 2008

Informace z jednání  6. schůze  Rady města Cvikova ze dne 11. března 2008

 

51/08

K usn. 25/08  tzv. průmyslová zóna -  informace – článek ve Zpravodaji, v Českolipských listech, petice na CHKO, stanovisko p.Waltera,   situace dle územního plánu , regulativy dle územního plánu - další informace na ZM. (4 pro, 3 nepřítomni)

54/08

Chodník Cvikov – Svor, informace z jednání se zástupci rodiny Veselých (požadavek rozšíření cesty, vyjmutí pozemků ze ZPF – za účelem výstavby, není dle územního plánu k výstavbě, posunutí hranice CHKO – nelze, finanční vyrovnání 500 tis. Kč – prodej pozemků od chodníku k potoku – tzv. biokoridor. Rada nedoporučuje přistoupit na tyto podmínky. Návrh na výměnu pozemků možných k výstavbě – podle rozhodnutí zastupitelstva - další jednání. (4 pro, 3 nepřítomni)

55/08

Prodej domu č.p. 214 Ústavní ul. Cvikov – nesplnění termínu úhrady kupní ceny p. Farkašem Milanem – zrušení smlouvy. Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva.

Další žádost p. Helena Bílá, bytem Bohatice. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej p. Bílé. (4 pro, 3 nepřítomni)

56/08

Souhlasí s přidělením bytu o velikosti 0+1 v č. p. 56 Pivovarská ul. Cvikov – 1. p. Korytář  2. p. Zavadilová. (4 pro, 3 nepřítomni)

57/08

Souhlasí s přidělením bytu o velikosti 0+1 v č.p. 354, Komenského ul. Cvikov - 1. p. Zavadilová , 2. p. Schwarzová, 3. p. Časárová . (4 pro, 3 nepřítomni)

58/08

Souhlasí s postoupením uživatelských práv  3. osobě - byt č. 1 v půdní vestavbě v č.p. 91 Cvikov část Drnovec, předplacené nájemné, pro Petra a Barboru Dzieržawovi, bytem Kunratice u Cvikova, bez finančních nároků vůči městu jak ze strany stávajícího nájemce, tak dalších uživatelů. (4 pro, 3 nepřítomni)

59/08

Souhlasí s převodem nájmu bytu v č.p. 202 Palackého ulice Cvikov – ukončení nájmu p. Janem Myšičkou, uzavření nájemní smlouvy s Kristinou Myšičkovou, bytem tamtéž. (4 pro, 3 nepřítomni)

60/05

Návrh ředitele Základní školy Bohumila Hynka Cvikov, jednání se školkami ve věci přípravné třídy v rámci rozšíření nabídky základní školy, otázka probíhajícího zápisu v mateřských školách. Zlepšení přípravy dětí na školu, zvyšování počtu odkladů, doporučuje zajistit na příští radu výsledky zápisu – počet zájemců do MŠ, odmítnutí zájemci o přijetí, vývoj počtu dětí. (4 pro, 3 nepřítomni)

61/08

Bere na vědomí změnu výše příspěvku na neinvestiční náklady Školní družiny Základní školy Bohumila Hynka Cvikov dle délky využívání družiny od 1.9. 2008 na 30,- Kč, 60,- Kč, 90,- Kč  měsíčně. (4 pro, 3 nepřítomni)

62/08

Souhlasí s pronájmem pozemků p.č.st. 9/1 o výměře 1253 m2 k.ú. Naděje, p.č.st. 9/2 o výměře 25 m2 k.ú. Naděje, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště, dle ÚP: NÚ-zeleň, nájemce: Naučná stezka Hamr, o.s., Bachmačské nám. 334/6, Pha 6 za účelem zpřístupnění kulturně technické památky v rámci vybudování naučné stezky údolím Hamerského potoka za  symbolickou cenu (jako na sekání trávy 0,10 Kč/m2). Prohlídka trasy 9.4. 2008 ve 13,00 hodin. (4 pro, 3 nepřítomni)

63/08

Doporučuje ZM schválit opatření města ve věci uzavírání smluv o věcném břemeni na pozemcích města:

 

Jednorázový poplatek pro oprávněné za zřízení věcného břemene na pozemcích města :

- inženýrské sítě pro podnikatelské účely

do 10 m na pozemku města           1 000,- Kč

do  25 m na pozemku města          3 000,- Kč

nad  25 m na pozemku města        5 000,- Kč

Úhrada přímou platbou před podepsáním smlouvy o zřízení věcného břemene oprávněným.

Věcná břemena na pozemcích města pro občany budou nadále bezúplatné.

a

pověřit radu města schvalováním smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích města mezi městem a oprávněnými  pro rozvodné řady a sítě dle výše uvedených podmínek.

(4 pro, 3 nepřítomni)

64/08

Souhlasí s navrhovanou úpravou prostranství za panelovým domem č.p. 583-586 na Sídlišti, kdy komise rozvoje doporučuje danou část p.p.č. 658/2 k.ú. Cvikov zatravnit a vysadit keře. (4 pro, 3 nepřítomni)

65/08

Projednala a doporučuje ZM schválit návrh změny č. 2 Územního plánu města včetně úpravy po zapracování požadavků a stanovisek dotčených orgánů. (4 pro, 3 nepřítomni)

66/08

Projednala přípravu pozemků pro výstavbu rodinných domů – ul. Československé armády  „za internátem“  a doporučuje ZM

zadat zpracování projektu pro územní řízení – komunikace a inženýrské sítě vč. vyjádření dopravního inspektorátu, až poté nabídka jednotlivých parcel k prodeji. (4 pro, 3 nepřítomni)

67/08

Rada projednala jednotlivé žádosti o koupi pozemku a na základě projednání v komisi rozvoje, osadních výborech  doporučuje ZM :

A.  schválit nabytí do majetku města

  a)       p.p.č. 256/1 o výměře 837 m2 k.ú. Cvikov

druh pozemku: TTP; dle ÚP: zast.úz.-smíšené obytné úz.

za účelem – možnost výstavby; bezúplatný převod

od: ČR - Pozemkový fond, ÚP Česká Lípa – Dubická 970

  b)       p.p.č. 2265 o výměře 460 m2 k.ú. Lindava

druh pozemku: ostatní plocha–MÚK, dle ÚP: komunikace

za účelem –  účelové komunika; bezúplatný převod

od: ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Česká Lípa

B.    schválit směnu

  a)       pozemku  p.p.č. 3172/5 o výměře 375 m2 k.ú. Cvikov, vlastník: Město Cvikov

za p.p.č. 360/2 o výměře 126 m2 v k.ú. Cvikov a  p.p.č. 349/5 o výměře 27 m2 v k.ú. Cvikov, vlastník: Josef PECHAR, Ústavní 227, Cvikov za účelem – zajištění dostatečného prostoru pro rekonstrukci hráze, náklady spojené se směnou hradí Město Cvikov

  b)       pozemku p.p.č. 3627/2 o výměře 309 m2 k.ú. Cvikov, vlastník: Město Cvikov za

p.p.č. 1295/1 – části dle zákresu z celkové výměry 2545 m2 v k.ú. Cvikov, vlastník: Jan HERCLÍK, Československé armády  75, Cvikov za účelem – legalizace stávajícího stavu, náklady spojené se směnou hradí (˝  město  a  ˝ druhý vlastník) s věcným břemenem práva chůze a jízdy pro okolní vlastníky pozemků a s upozorněním, že komunikace nesmí být uzavřená

C.  prodej

a) doporučuje prodej p.p.č. 2272/1  o výměře 2078 m2 k.ú. Cvikov (ul. Československé armády), druh pozemku: ostatní plocha-zeleň , dle ÚP: nezastavěné území–ost.zeleň, kupujícíl: Marie ČAPKOVÁ, Šlikova 225/26, Liberec; za účelem zahrady za podmínky zřízení věcného břemene na kanalizaci pro FK Cvikov a INTEDOOR+plyn – věcné břemeno bez finanční náhrady a ve smlouvě uvést, že nebudou uplatňovány žádné jiné nároky, za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství

b) nedoporučuje  prodej p.p.č. 3887 o výměře 253 m2 k.ú. Cvikov, žadatel: Erich a Jana STOLARČUKOVI, Československé armády 7, Cvikov; za účelem zahrady zachování stávajícího nájmu  

c) doporučuje  prodej p.p.č. 3420/22 o výměře 1105 m2 k.ú. Cvikov, kupující: Jaroslav MATOUŠEK, Žitavská 121, Cvikov; za účelem výstavby RD za cenu: 100 Kč/m2 + příslušenství + předkupní právo města

d) doporučuje  prodej p.p.č. 444 o výměře 433 m2 k.ú. Cvikov, kupující: Jitka POHORSKÁ, Smetanova 326, Cvikov za účelem zahrady za cenu 30 Kč/m2+ příslušenství

e) doporučuje  prodej p.p.č. 3022/1 –část dle GP z celk.výměry 5512 m2 k.ú. Cvikov, kupující: Zdenka KYSILKOVÁ, Cvikov, Československé armády 118; za účelem zahrady za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství

f) doporučuje prodej p.p.č. 3512/12 – částí z celkové výměry 1102 m2 k.ú. Cvikov, dle zaměření, kupující: Milan a Radka STUDECKÝCH, Cvikov,Tovární 328; za úč. příjezdu k RD, 1 Kč/m2 a STAVOKOMBINÁT INVEST s.r.o., Liberec 7, Dr.M.Horákové 185/66 za účelem  - součást výstavby obchodního střediska za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství (smlouva o smlouvě budoucí do doby vydání územního rozhodnutí)

g)doporučuje  prodej p.č.st. 132 o výměře 173 m2 k.ú. Trávník u Cv., p.p.č. 52 o výměře 823 m2 k.ú. Trávník u Cv., p.p.č. 203/1 o výměře 348 m2 k.ú. Trávník u Cv., p.p.č. 203/2 o výměře 598 m2 k.ú. Trávník u Cv., p.p.č. 204 o výměře 106 m2 k.ú. Trávník u Cv., kupující: Jan BEŠÍK, El. Krásnohorské 123/10, Pha 1 za účelem výstavby RD, za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství s upozorněním na územní plán, tj.pozemky, kde je možná výstavba

h) bere na vědomí zápis o prodeji p.p.č. 858 o výměře 1778 m2 k.ú. Naděje - prodej obálkovou metodou v  případě písemného potvrzení o odstoupení od koupě p. Hanzalovou, doporučuje ZM schválit dalšího dle výše ceny, tj. Petr Kechler, cena 172,- Kč+příslušenství

D. Snížení ceny

a) doporučuje snížení  ceny prodeje pozemku a revokovat usnesení č. 2/A/m ze dne 20.12. 2007 z důvodu změny předmětu  prodeje pozemku a schválit prodej p.p.č.2390 o výměře 110 m2  k.ú. Lindava, p.p.č. 465 o výměře 236 m2  k.ú. Lindava, p.p.č. 466 o výměře 165 m2  k.ú. Lindava, kupující Václav MARTÍNEK, Lindava 87 - cena 30 Kč/m2 + příslušenství, za účelem zahrady

b) nedoporučuje schválit  snížení kupní ceny pozemku na 30,- Kč/m2, žadatel: Vladimír BENKOVSKÝ, Lesní 124, Stráž p/R., prodej schválen ZM dne 20.12. 2007 pod usn.č. 2/A/f), cena 100 Kč/m2  + příslušenství

(hlasování k bodům A,B,C,D  - (4 pro, 3 nepřítomni))

68/08

Souhlasí s prodloužením termínu realizace koupě pozemku v k.ú. Drnovec – kupující Lenka Zetková, bytem Cvikov z důvodu zajištění GP. (4 pro, 3 nepřítomni)

69/08

Projednala a doporučuje ZM schválit vnitřní směrnici zpracování rozpočtu města, včetně stanovení  oprávnění k provádění rozpočtových opatření. (4 pro, 3 nepřítomni)

70/08

Schvaluje doplnění usnesení rady města z 12.2. bod 35/08 – Odpisový plán příspěvkových organizací - následovně:

finanční nekrytí investičního fondu PO města, vzniklé odpisy běžného roku zaúčtovat následujícím způsobem: MD 916 (investiční fond), MD minus 551 (odpisy) – dle § 34 odst. 9 Vyhlášky č. 505/2020 Sb. k provedení zákona o účetnictví pro územní samosprávu a organizační složky státu. (4 pro, 3 nepřítomni)

71/08

Doporučuje ZM schválit Statuty tvorby a použití Sociálního fondu a Fondu rozvoje a rezerv. Z těchto pravidel (statutů) se bude vycházet při stanovování rozpočtu města. (4 pro, 3 nepřítomni)

72/08

Schvaluje rozpočtová opatření dle návrhu č. 3 (příspěvky Svazkům obcí), č. 5 (rozdělení dotací na sport), č.6 (projekty), č. 12 (projektová činnost).č. 7 (projekt rozvodu el. sítí). (4 pro, 3 nepřítomni)

73/08

Doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření dle návrhu č. 2 – dotace soc. dávky, č. 4 – nevyčerpané dotace, č. 7 – fin. dar pro loutkovou scénu č. 8 – czech point , č. 9 – příspěvek na ČOV a kanalizaci, č. 10 - dotace na odbahnění rybníku Třeťák, č. 11 – daň z příjmu právnických osob, č. 13 – dofinancování nákupu telefonní ústředny .

Všechny změny bez navýšení schváleného rozpočtu . (4 pro, 3 nepřítomni)

74/08

Souhlasí s provedením výměny bytu v DPS dle žádosti p. Holíkové Valerie. (4 pro, 3 nepřítomni)

75/08

Souhlasí s přidělením bytu v DPS v pořadí: 1. p. Běhal  2. p. Váňa. (4 pro, 3 nepřítomni)

76/08

Vzala na vědomí a nemá připomínek k parkování účastníků a hostů závodů v orientačním běhu na ulici Komenského, Cvikov – dne 8.6. 2008 pořadatel OK Jiskra Nový Bor, 2 denní závody, součinnost města, dohled městské policie. (4 pro, 3 nepřítomni)

77/08

Pakli sport – veřejný závod horských kol, 9. ročník Malevil cup, rada vyslovuje souhlas se vstupem na pozemky města. (4 pro, 3 nepřítomni)

78/08

Projednala žádost obč. sdružení PEPPERMINT Liberec – poskytnutí bytu 1+1 pro klienta sdružení k zajištění zapojení do běžného života. Doporučuje podat žádost o přidělení bytu  jako sdružení, budou zahrnuty do pořadníku, bude se přihlížet k potřebám sdružení  v případě uvolnění vhodného bytu. (4 pro, 3 nepřítomni)

79/08

Souhlasí se zadáním zpracování Energetických auditů: jako součásti pro dotaci a  zpracování projektu na rekonstrukci

zpracovatel :    IP Polná 

cena   :  MŠ Jiráskova   56977,- Kč, MŠ Sídliště    55837,- Kč

(4 pro, 3 nepřítomni)

80/08

Rada vzala na vědomí informace stavebního technika města ve věci:

- nabídka zpracování projektu chodníku Cvikov-Svor

- kruhová křižovatka (projekt k územnímu řízení), požadavek na zachování světelného přechodu u základní školy

- zadání projektových dokumentací stávajícího stavu objektů hasičské zbrojnice, Mateřských škol na Sídlišti a v Jiráskově ulici Cvikov

- rekonstrukce objektu č.p. 300 v Nerudově ulici Cvikov – pobočka ZŠ

 

Dále rada projednala :

 

- odkládá návrh komise rozvoje města – další diskuse – ponechat stávající stav (nový návrh komise rozvoje města ve věci  zasíťovaného a nezasíťovaného pozemku, na základě diskuse členů rady odkládá k dalšímu projednávání, nezasíťovaný pozemek  100,- Kč, zasíťovaný   200,- Kč, v případě celých lokalit zasíťuje město a náklady rozpočítá mezi všechny pozemky   mimo náklady na komunikace) 

- odkládá žádost  o úhradu nákladů spojených se změnou živnostenského listu firmy SOS  (samoobsluha)

- vzala na vědomí informaci místostarosty města o příslibu dotace na opravu objektu hasičské zbrojnice (okna,dveře)

- vzala na vědomí informaci ředitele školy ve věci zjišťování příčiny úniku vody v objektu pobočky školy

- vzala na vědomí připomínku člena rady ve věci odpadávání omítky na domu č.p. 38, Náměstí Osvobození Cvikov, s tím, že SMC zajišťují opatření k zamezení úrazu chodců

 

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky