• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

6. RaM 13.března 2007

Informace z jednání Rady města Cvikov 6. schůze dne 13. března  2007

 

75/07

Doporučuje ZM schválit změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací DDM Cvikováček a Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka – doplnění v názvu – příspěvková organizace. Dodatek zřizovací listiny od 1.6. 2007. (7 pro)

78/07

Vzala na vědomí žádost občanů p. Lubomíra Opletala a p. Jiřího Zelenky, bytem Cvikov, část Lindava, na přehodnocení rozhodnutí ve věci připojení jejich nemovitostí na veřejný vodovod, s žádostí o zohlednění celoročně obývaných nemovitostí a souhlasí s prověřením možnosti na  SVIS o napojení těchto nemovitostí na vodovodní řád ze Cvikova. (7 pro) 

79/07

Projednala žádost manž. Zagalských, bytem Cvikov o přehodnocení umístění retardéru u přechodu v Komenského ulici u sokolovny. Vzhledem k potřebě zajištění bezpečnosti přechodu pro chodce, bude žádost řešena tak, že bude umístěn nižší typ retardéru, aby se snížila hlučnost projíždějících automobilů. (7 pro)

80/07

Uděluje výjimku k prodloužení hudební produkce – 17.3. 2007 a 31.3. 2007 do 02.00 hodin,  akce Maškarní bál, organizátor Osadní výbor Drnovec a Jitka Štyndlová, vedoucí Drnovecké hospůdky Drnovec. (7 pro) 

81/07

Doporučuje ZM schválit vyhlášku města o zrušení místního poplatku ze vstupného a místního poplatku z ubytovací kapacity. (7 pro)

82/07

Doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke smlouvě  č. 27/2006 Drnovec – odkanalizování, článku č. 4.1.1 a 4.1.2 – změna technického řešení, navýšení úhrady za zpracování PD gravitační kanalizace dle návrhu. Výše změny v rámci rozpočtu. (7 pro)

83/07

Souhlasí se zpracováním polohopisu a výškopisu – doměření ve výši 11 550,- Kč pro kanalizaci Drnovec. (7 pro)

84/07

Souhlasí s podpisem mandátní smlouvy s s.r.o STORMEN na zajištění dotace a přípravy umělého hřiště na FK ve výši 5900,- Kč. (7 pro)

85/07

Souhlasí s navýšením počtu pracovníků stavebního odboru MěÚ  Cvikov  na 1 vedoucí + 2 samostatní referenti  (potřeba navýšení v souvislosti s novým stavebním zákonem, silniční a vodoprávní úřad). (7 pro)

 

Dále rada projednala

 

- nabídku příhraniční spolupráce z Polska – město Wojcieszow , na základě nabídky pozvat na návštěvu města, starosta zkontaktuje starostu druhé strany (7 pro)

- na příští jednání rady – pozvat referentku životního prostředí – úprava stromů, prověření majetkových vztahů k pozemkům a objektům  Kalvárie.

 

    JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

     místostarosta města                           starosta města


↑ jdi na obsah stránky