• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

6. RaM 19.března 2002

Usnesení Rady města Cvikova z 6. schůze dne 19. března 2002

 

Kontrola usnesení :

12/02 – kniha 650 let – nadále sledovat zpracování,podklady předány, v dubnu autorská korektura

39/02  – zpracování projektu regenerace sídliště a půdní nástavba čp.546, 547

bude podávána informace průběžně

26/02 – výběrové řízení na nákup nového automobilu pro MěÚ

34/02 – dořešení autobusu TJ Jiskra Cvikov, nechat posoudit způsob likvidace

37/02 – prodej akcií spořitelny – trvá

 

vyřazuje: 20/02, 33/02, 35/02, 36/02 – s opravou znění – schválila prodej bytu v souladu s vyhláškou  38/02, 40/02, 41/02, 43/02, 44/02, 45/02, 46/02, 47/02, 48/02, 49/02, 50/02 – s informací tajemníka MěÚ,že v letošním roce nepožaduje změnu rozpočtu města, úprava mezd bude provedena v rámci schváleného rozpočtu a úspory mzd. fondu.

 

51/02

Rada projednala stav kabin TJ Jiskra Cvikov  a rozpočet firmy OMOS a UNISTA na provedení nejnutnějších prací – oprava kabin v přízemí objektu, bez prací elektro, rozpočet 5OO tis. Kč. Rada souhlasí s provedením do června 2002.

 

52/02

Rada schválila zvýšení ceny obědů pro cizí strávníky  od 1. 4. 2002 dle návrhu ředitele školy.

 

53/02

Projednala návrh firmy Rengl na rekonstrukci plákátovacích ploch v obvodu města a nesouhlasí s navrhovaným odstraněním ploch. Stanovisko písemně.

 

54/02

Seznámila se s návrhem rekonstrukce části objektu čp. 99 v Komenského ul.  na kavárnu a odkládá bod jednání na příští zasedání s tím, že k jednání bude pozván ředitel SMC.

 

55/02

Místostarosta seznámil s návrhy na přísedící Okresního soudu Česká Lípa, návrhy budou předloženy na ZM.

 

56/02

Souhlasí s pronájmem pozemku v k.ú.Drnovec část p.č. 481 p. Renému Jiroutovi, souhlasí s pronájmem pozemku v k.ú. Cvikov  846/5 p. Věře Peškové.

 

57/02

Souhlasí s prodloužením termínu splátek na byt čp. 557 do 3/2003 manželům Jandovým.

 

 

Dále projednala

 

-         vzala na vědomí konání jízdy historických vozidel – průjezd městem

11. 5. 2002

-         vzala na vědomí informaci o předání historického majetku lesů - beze změn

-         vzala na vědomí připomínku ředitele ZŠ k zajištění bezpečnosti přechodu u základní školy přes silnici I/13 – budou zjištěny možnosti řešení

-         vzala na vědomí informaci starosty o plánovaném umístění zpomalovacích retardérů na Komenského ul.

 

 

 

 

 

                     Petr Kořínek                        Jaroslav Hanzlíček

                      místostarosta                    starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky