• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

6. RaM 20.března 2001

Usnesení Rady města Cvikov ze 6. schůze 20. března 2001

 

 

56/01

– Stanovy měst a obcí

doporučila zastupitelstvu města transformaci Miniregionu Novoborsko ve Svazek měst a obcí. Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí.

 

57/01

– Plakátovací plochy

schválila smlouvu s firmou pana Rengla Liberec podle doplněných požadavků členů rady města z minulého jednání.

 

58/01

- Prodeje, pronájmy pozemků

doporučila zastupitelstvu města schválit žádosti o pronájmy a prodeje pozemků tak jak je předložila komise výstavby.

 

59/01

– Žádost Povodí Ohře

doporučila zastupitelstvu města budoucí odprodej parcely z historického majetku města v k.ú. Svitava ohledně vybudování plynulého nátoku pod most ve Svitavě. Souhlasí s přístupem Povodí Ohře při budování tohoto nátoku na obecní pozemky.

 

60/01

– Žádost pana Neckaře – Drnovec

doporučila zastupitelstvu města odprodej parcely v k.ú. Drnovec za podmínek trvalého užívání manželů Novotných, pokud budou mít trvalé bydliště v tomto domě.

 

61/01

-  Dodatek smlouvy s Eurotelem Praha a.s.

rada souhlasila s umístěním dalšího technického zařízení na budovu Sídliště čp. 582. Roční nájem činí 20000 Kč – půjde do fondu oprav daného vchodu.

 

62/01

– Hodnocení práce Mgr. Ivo Čeřovského

doporučila zastupitelstvu města přijmout hodnocení ve znění jaké předložil místostarosta pan Kořínek.

 

63/01

– Žádost pana Mazánka

schválila žádost pana Mazánka o výstavbu rekreačního stavení v Drnovci.

 

64/01

– Žádost ODS Cvikov

schválila umístění vývěsní skříňky pro ODS Cvikov na ul. Komenského.

 

65/01

– Osvobození od poplatku v MŠ

souhlasila s osvobozením od poplatku v MŠ Jiráskova paní Brychová l měsíc a pan Janko na doporučení sociálního odboru.

 

66/01

– Žádost MP

souhlasila se zakoupením pušky na narkotizační střely pro MP Cvikov po složení požadovaných zkoušek potřebných k manipulaci s touto zbraní.

 

 

67/01

– Žádost TJ Jiskra Svor OB

souhlasila s uspořádáním závodů ještědské oblasti v orientačním běhu ve Cvikově za podmínky souhlasu Cvikováčku a Kynologického kroužku.

 

68/01

– Žádost pana Stiefa

ukládá panu Kořínkovi zjistit konečný termín splácení domu a podle toho rozhodne na příštím jednání rady.

 

69/01

– Isakonsult s.r.o

vyslechla první informaci o zamýšlené výstavbě v objektu bývalého zahradnictví.

 

70/01

– LSPP

informace o dalším postupu v problematice stanoviště LSPP v Novém Boru.

 

71/01

– Kontrola FRBC za rok 2000

vyslechla informaci o kontrole čerpání z FRBC za rok 2000

 

 

                                   Petr Kořínek                          Jaroslav Hanzlíček

                                  místostarosta                  starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky