• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

6. RaM 22.března 2005

Informace z jednání Rady města Cvikova 6. schůze dne 22. března 2005

 

75/05

Projednala hospodářské výsledky příspěvkových organizací města a na základě předložených návrhů

a)  schvaluje rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města dle předložených návrhů

b) doporučuje ZM schválit zapojení 927 229,- Kč do rozpočtu města části hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Cvikov dle návrhu

77/05

K usn. 60/05 – jednání s firmou F-LINE – rada rozhodla pozvat zástupce firmy na jednání rady k projednání návrhu města ve věci hasičského auta. (6 pro, 1 nepřítomen) 

78/05

Pronájmy a prodeje pozemků města:

a) doporučuje prodej pozemku p.č. 171/6 o výměře 229 m2 a p.č. 597/3 o výměře 1432 m2 v k.ú. Cvikov , část p.č. 597/3 včetně nezkolaudovaného objektu (cena dle odhadu), vše v k.ú. Cvikov,  pro účely zahrady  – kupující Alžběta Turková, bytem Cvikov . Bere na vědomí odstoupení manž. Podolákových od koupě výše uvedených pozemků. (6 pro, 1 nepřítomen)

b) doporučuje prodej pozemku st.č. 194 o výměře 253 m2 v k.ú. Cvikov, prodej po provedení změny kultury pro účely zahrady po prodeji č.p. 7 - kupující manželé Erich a Jana Stolarčukovi, bytem Cvikov (6 pro, 1 nepřítomen)

c) bere na vědomí žádost ing. Jiřího Mašáta, bytem Praha,  o koupi části pozemku p.č. 3011/16 v k.ú. Cvikov pro výstavbu rod. domu – žádost odkládá do zpracování zástavbové studie této lokality (6 pro, 1 nepřítomen)

d) zamítá a odkládá žádosti o prodej pozemků z důvodu, že město není v současné době vlastníkem (6 pro, 1 nepřítomen)

-  Jaroslava Michalce, bytem Cvikov, o prodej pozemku p.č. 256/1 v k.ú. Cvikov 

- Oty Jelonka, bytem Cvikov, o prodej pozemku p.č. 2467/4, 256/1, 256/4, 256/2, 256/3, st. č. 582/3 a 582/2 v k.ú. Cvikov

- Michala Potměšila, bytem Cvikov, o prodej části pozemku p.č. 1261/1 v k.ú. Cvikov

e) souhlasí s pronájmem pozemků

- části pozemků p.č. 1013/5 a 1013/5 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, nájemce Petr Rohlena, bytem Cvikov (6 pro, 1 nepřítomen)

- část pozemku p.č. 3812/1 o výměře 250 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, nájemce Jiřina Vrbenská, bytem Cvikov(6 pro, 1 nepřítomen)

- část pozemku p.č. 3812/9 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, nájemce Zdeněk a Marie Sedlmajerovi, bytem Kunratice u Cvikova (6 pro, 1 nepřítomen)

f) doporučuje prodej části pozemku p.č. 1012/1 o výměře 68 m2 a p.č. 3603/4 o výměře 16 m2, v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, kupující Zdeněk a Marie Sedlmajerovi, bytem Kunratice u Cvikova (6 pro, 1 nepřítomen)

g) doporučuje prodej části p.č. 1087 o výměře 1012 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, kupující Otakar Vitvera, bytem Cvikov (6 pro, 1 nepřítomen)

h) doporučuje prodej pozemku p.č. 107/1 o výměře 222 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, kupující Petr Hrubiš, bytem Cvikov (6 pro, 1 nepřítomen)

ch) doporučuje prodej pozemku p.č. ž o výměře 301 m2 , p.č. 7/1 o výměře 633 m2, p.č. 7/2 o výměře 5 m2, v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady po prodeji  č.p. 3,  kupující Ladislav Stehlík, bytem Cvikov (6 pro, 1 nepřítomen)

i) doporučuje prodej pozemku p.č. 2866/1 o výměře 1559 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady po prodeji č.p. 339, kupující Jarmila Špačková, bytem Cvikov (6 pro, 1 nepřítomen)

j) doporučuje prodej pozemku p.č. 1377/3 o výměře 837 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady po prodeji č.p. 255, kupující  p.Jarošová, p. Klaban, p.Blažek, p. Baštová, všichni bytem Cvikov (6 pro, 1 nepřítomen)

k) nedoporučuje přijmout nabídku k odkoupení pozemků p.č. 2419/6 o výměře 2639 m2 v k.ú. Cvikov od p. Hejtmánkové, bytem Dobranov, dle ÚP v ploše produkčního území – výroba a okolní sousedící pozemky jsou v soukromém vlastnictví (6 pro, 1 nepřítomen)

l) nedoporučuje přijmout nabídku k odkoupení pozemků p.č. 940/3, 728/1, 752, 733/4 v k.ú. Naděje od Státního statku Bílý Kostel s.p. v likvidaci, Hrádek nad Nisou, nevyužitelné pro město (6 pro, 1 nepřítomen)

m) nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 741/1 o výměře cca 1600 m2 v k.ú. Cvikov za účelem založení sadu a výstavby hospod. objektu z důvodu určení lokality v ploše smíšeného neobytného území (6 pro, 1 nepřítomen)

o) odkládá projednání žádosti p. Košlera o prodej pozemku v k.ú. Cvikov do doby doložení řádného vytyčovacího náčrtu (6 pro, 1 nepřítomen)

p) odkládá projednání žádosti manž. Jiráských o prodej pozemku v k.ú. Lindava – bude provedeno jednání s žadateli a dalšími účastníky manž. Dvořákovými,  (6 pro, 1 nepřítomen)

79/05

K usn. 29/05 – využití lokality Martinovo údolí  -  zajištění zelené plochy k oddělení plochy smíšeného neobytného území . Po projednání v komisi výstavby rada nedoporučuje změnu územního plánu. Město jako vlastník pozemku spolu se stavebním odborem MěÚ bude při jednání s budoucím investorem stavby pro obchod, služby, administrativu, výrobu a sklady podmiňovat souhlas s umístěním stavby o zajištění zelené plochy do návrhu umisťované stavby v územním a stavebním řízení. (6 pro, 1 nepřítomen)

80/05

Vzala na vědomí nabídku realitní kanceláře Logistik Invest s.r.o  o zainvestování pozemků – předání podkladů z územního plánu pro další jednání. (6 pro, 1 nepřítomen)

81/05

Souhlasí s uspořádáním skautských táborů na pozemku p.č.116 v k.ú. Lindava v měsíci červenci a srpnu 2005 – pořadatel Liberecký skaut – skautské středisko Ještěd. (5 pro, 2 nepřítomni)

82/05

Rada souhlasí se založením kroniky místní části Drnovec a jmenuje kronikářkou Mgr. Miroslavu Drahoňovskou, bytem Cvikov, Drnovec . (6 pro, 1 nepřítomen)

83/05

Vzala na vědomí informaci z povodňové situace ze dne 18.3. 2005 a pověřuje starostu a člena rady p. Krska provést prohlídku a projednat s vedením Povodí Ohře Terezín zajištění protipovodňových opatření. (6 pro, 1 nepřítomen)

84/05

Souhlasí s provedením úprav nebytového prostoru v č.p. 137 Československé armády – zřízení WC pro provozovnu cukrárny – výdaj 48 tis. Kč z příjmu z pronájmu nebytových prostor, realizaci provede s.r.o SMC. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

Dále rada projednala a

-  žádost p. Srbové o řešení oplocení zahrady bude prošetřena na místě

- vzala na vědomí informaci o provedeném nákupu sekaček pro údržbu hřišť – část doplacena ze strany TJ Dynamo a FK Cvikov

-  vzala na vědomí nabídku na vytvoření kalendáře města na r. 2006 pro účely propagace a jako přílohu Zpravodaje – bude předložena cenová nabídka

- vzala na vědomí informaci o jednání ve věci koupě hotelu Sever – prodej v dražbě

- vzala na vědomí informaci o nabídce firmy Obuv Zlín – UNIREALITY na prodej bývalé Obuvi

- návrh osadního výboru Drnovec na jmenování nového člena výboru bude předložen ZM

- k usn. 63/05+74/05 – stanovení podmínek dotací na sport – souhlasí s použitím finančních prostředků pro oddíly DDM Cvikováček dle návrhu  DDM

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky