• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

6. RaM 22.března 2011

Usnesení 6. schůze Rady města Cvikova 22. března 2011

účast:  7 členů

122/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo přístupu a příjezdu při opravě a údržbě přípojek kanalizace a vodovodu na p.p.č.3707/3 v kú Cvikov (ost.plocha, ost.komunikace) pro RD na  p.p.č. 2865/16 v kú Cvikov ( současný vlastník p. Pavel Kábele).
( 6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

123/11
Žádost p. Leschingera majitele domu č.p. 237   o protipovodňové opatření na pozemku města p.č. 466/2 v k.ú. Cvikov, bude prošetřena stavebním technikem města,  po zajištění odborného stanoviska  a výše nákladů na jejich provedení bude žádost  znova předložena radě.

124/11
Bere na vědomí vysvětlení a zdůvodnění JUDr. Švehly místostarosty města k dopisu a stížnosti paní  Šípové z Osadního výboru Lindava k zajištění vodovodu a kanalizace v místních částech Lindava, Svitava. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel)

125/11
Plnění usn. 86/11 – rada se seznámila s výsledkem jednání se zástupci ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov, ZUŠ Cvikov a vedení města,  projednání možnosti  a) využití pobočky základní školy v Nerudově ulici Cvikov  nebo  b) přístavba u budovy ZŠ a MŠ  v Sadu 5.května .  Příprava  a další postup na příštím  jednání rady. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel)

126/11
Žádost MTB Maraton Bohemia o povolení k uspořádání  10. ročníku závodu horských kol  24.4.2011 , start a cíl  Radvanec, trasa závodu částečně na území města . Rada souhlasí.
(7 pro, 0 proti, 0 zdržel)

127/11
Bere na vědomí  skončení pronájmu restaurace v MKK k 31.3.2011 stávajícím nájemcem,  a souhlasí s odkoupením  vybavení baru z rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Cvikov. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Dostál)

128/11
Souhlasí s uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku  projednávání přestupkové agendy   s obcí Krompach  od 1.7.2011, na dobu neurčitou. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel)

129/11
Bere na vědomí informaci z provedených kontrol a čištění komínů na objektech města, včetně stanoviska kominíka ke stížnosti  nájemníků v č.p. 543 ( neopodstatněné stížnosti,  samostatný komínový průduch pro byt p. Ságnerové).  Doporučuje SMC provést opravy komínových těles k odstranění zjištěných závad (mimo objekt č.p. 38 Náměstí Osvobození, Vančurova č.p. 261, Drnovec č.p. 91). (7 pro, 0 proti, 0 zdržel)

130/11
Souhlasí s provedením  opravy – přeložení střechy, výměna latí a folie, doplnění izolace (celkové výdaje 298 917,- Kč bez DPH. ) a opravou  komínového tělesa  na objektu  č.p. 91 Drnovec. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel)
 
131/11
Souhlasí na základě žádosti předsedy redakční rady  se změnou termínu zveřejnění Zpravodaje města  na  www stránkách města od  10. dne v měsíci. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen)

132/11
Souhlasí s přidělením pronájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou  byt č. 2  paní Alžbětě Kunešové, bytem Cvikov od 1.4.2011. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen)

133/11
Schvaluje vyvěšení   záměru  obce na úřední desce – prodat pozemek
p.p.č. 470/1 část (dle GP-cca 420 m˛) z celkové výměry 1375 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny; lokální biocentrum LBC 169
žadatel: ZIKMUNDOVI Rudolf a Marie, Cvikov            -stávající nájemci,
účel: zahrada, cena 30,- Kč/m2. (7 pro, 0 proti, 0 zdržel)

134/11
K usn. 32/11 – pozemky  parcely k.ú. Cvikov p.p.č. 542,  p.p.č. 552/1,  p.p.č. 552/2, p.p.č. 553 a  st.p.č. 451 –záměr převodu  od  Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů Praha. Sdělení k nabídce města: vaše cenová nabídka činí 10 Kč, a to u všech jmenovaných pozemků bez výjimky; tato nabídka v příp. p.p.č. 542 a st.p.č. 451 neodpovídá ceně určené znaleckým posudkem, jehož výši jsme povinni se při prodeji řídit; vzhledem k tomu, že p.p.č. 542  je dlouhodobě bezesmluvně užíván městem jako parkovací plocha s označeným parkovacím stáním, žádáme o přehodnocení nabízené kupní ceny za tento pozemek nebo o uzavření nájemní smlouvy
    Rada trvá na původní nabídce ceny 10 Kč/m2 za pozemky jako celek. Nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemek (není užíván městem,nýbrž obyvateli panelového domu). (7 pro, 0 proti, 0 zdržel)

135/11
K usn. 58/11  Historický majetek obce (HMO)  , bere na vědomí informace o schůzce ze dne  09.03.2011 s Mgr. Hauptem:
-z hlediska plnění zakázka před dokončením – problematika spolupráce PF ČR, pracoviště Česká Lípa (některé nedořešené žádosti jsou z r. 2008) = doporučena schůzka vedení
- finanční otázka-kalkulace vytyčení HMO 577tis.Kč
- po dohodě PF ČR s Katastrálním pracovištěm Česká Lípa vyškrtávají PK 1581 k.ú. Cvikov
(důvod:  jedná se o 85 m2 = náklady na geometrický plán by převyšovaly hodnotu majetku)  
Otázka vytyčení HMO – dle aktuální potřeby města a zařazení do rozpočtu města.  (7 pro, 0 proti, 0 zdržel)

136/11
Rada bere na vědomí a souhlasí s postupem  odboru správy majetku města  pro výmaz - Předkupní právo města –  provedení automaticky po uplynutím doby, popř.   po doložení patřičné listiny . Před uplynutím doby - předčasná zrušení pouze na žádost podléhající schválení ZM . (7 pro, 0 proti, 0 zdržel)

137/11
K usn. 67/11 - rada doporučuje ZM  stanovení  kupní ceny domu č.p. 38 průměrem znaleckých posudků, tj.  na 1 818 000,- Kč. Smluvně stanovit povinnost pro  kupujícího nájemce   zajištění opravy fasády a štítu viditelného z náměstí a  postavení  nového komínu do 3 let . V případě nesplnění smluvního závazku  nastoupí sankce 300 tis.Kč. 6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

138/11
Rada provedla  soupis objektů  města k dalšímu odprodeji (Náměstí Osvobození a ulice Komenského) včetně návrhu způsobu prodeje: cena dle odhadu, závazek kupujícího provedení stavebních úpravy – fasády a pod.,   do 3 let (sankce za nesplnění závazku 300 tis. Kč).
Žádá komisi stavební a pozemkovou  a komisi rozvoje města, údržby a pořádku  o stanovisko k návrhu rady.  (7 pro, 0 proti, 0 zdržel)

139/11
Rada nesouhlasí s přidělením bytu č. 7 v č.p. 539 Mánesova ulice Cvikov II  a bytu č. 3 v č.p. 569 Martinovo údolí Cvikov II , z důvodu, že se jedná o byty určené k prodeji.
(5 pro, 1 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen)

140/11   
Rada doporučuje ZM schválit  opatření a doplnění pravidel pro prodej bytových jednotek:   každý uvolněný byt v domě určeném k prodeji prodat dle pořadníku žádostí  o byty a to za cenu 1/3  odhadní ceny.  (5 pro, 0 proti, 1 zdržel, 1 nepřítomen) .

141/11
Rada doporučuje pro výstavbu domů pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice  - p. č. 3011/13 v k.ú. Cvikov o výměře 2500 m2  lokalita Pod Zeleným vrchem.  (6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

142/11
Schvaluje  zadat vypracování studie  pro výstavbu koupaliště města. (6 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen).

143/11
Doporučuje ZM schválit odprodej hasičského auta  jako nepotřebného majetku  za 20000,- Kč.( 6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

144/11
Schvaluje doplnění usnesení rady č. 410/10 ze dne 30.11.2010 o následující znění: měsíční odměny předsedům komisí rady města  budou vypláceny od 1.12.2010. 6 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen)

145/11
Bere na vědomí informaci o zajištění vytápění objektu multifunkčního centra  Sever. Souhlasí s uzavřením dohody o pracovní činnosti s p. Jiřím Jirákem  na zajištění denního dohledu provozu kotelny  po dobu stavby, odměna 4 tis.Kč měsíčně.( 5 pro, 0 proti,0 zdržel, 2 nepřítomni)


Dále rada projednala a

-    bere na vědomí informaci k  usn. 18/11 vyhodnocení ankety „Vodovod Lindava-Svitava  „ , vydáno 188 anketních lístků vlastníkům domů, vráceno 67 , tj. 36 %, přes osadní výbor vráceny 4 lístky.

-    seznámila se a bere na vědomí program Májových slavností 2011

-    bere na vědomí informaci SMC o provedení exekuce vyklizením  bytu v č.p. 590 Cvikov II Sídliště (nájemce p. Katarina Lauová) dne 11.4.2011 v 8,00 hod.

-    nepřijímá nabídku leteckých snímků města,včetně CD od Mgr. Michala Dvořáka  

-    bere na vědomí informaci o schůzce 1.4.2011 na MěÚ Nový Bor  ve věci přestěhování Domova pro osoby se zdravotním postižením   Mařenice

-    bere na vědomí návrh geometrického plánu pro oddělení částí pozemků souvisejících  se stavbou - přečerpávací stanicí kanalizace k.ú. Cvikov p.č. 2312/2 a 2339/2 v rozsahu 427 m2            JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
            místostarosta města             starosta města


↑ jdi na obsah stránky