• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

6. RaM 23.března 2004

Informace z jednání  Rady města Cvikova 6. schůze dne 23.března  2004

 

58/04

Objekt bývalé kotelny – místostarosta prověří možnosti získání dotace na likvidaci a odstranění komína. 6 pro

59/04

Zajištění nebytového prostoru pro kontaktní místo Úřadu práce Česká Lípa – rada souhlasí s pronájmem v č.p. 137 Československé armády Cvikov (prostor v 1. patře po nájemci p.Loubkovi) – náklady na úpravu kanceláří cca 140 tisíc Kč. Rada doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu. Práce zajistí s.r.o SMC, termín červen 2004. Nájemné – smluvní  - rozpočítány náklady na stavební úpravy + služby. 6 pro

60/04

Souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v přízemí č.p. 137 Československé armády Cvikov  p. Bohumilovi Loubkovi, bytem Cvikov pro účely provozovny prodeje a opravny kol, nájem dle usnesení rady + služby. 6 pro

61/04

Souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v přízemí č.p. 105 Komenského ulice, Cvikov   sl. Monice Polákové, bytem Cvikov, pro účely zřízení provozovny kadeřnictví, nájem 550,- Kč /m2 a rok + služby. 6 pro

62/04 

Výjimky z vyhlášky města 1/2001 – prodloužení hudební produkce – rada projednala žádosti a

1/ nesouhlasí s prodloužením doby hudební produkcí v provozovně Radnice, náměstí  Cvikov v 1. patře (Disco, Live hudba..) vzhledem k přilehlé zástavbě obytných domů a předcházejícím stížnostem občanů. Produkce pouze do 22 hodin. 6 pro

2/ souhlasí s prodloužením hudební produkce do 03,00 hodin dne 26.3. 2004 – pořadatel p.Matela – Lindava – místní hospoda . 6 pro

3/ souhlasí s prodloužením hudební produkce do 03,00 hodin dne 11. 4.2004 – pořadatel p.Škrabánek – Lindava – místní hospoda. 6 pro

63/04

Pověřuje starostu a místostarostu města dořešením otázky změny užívání a pořádání kulturních akcí  v prostoru  jeskyní ve Svitavě.6 pro

64/04

Souhlasí s pronájmem pozemku st.p. č. 98 v k.ú. Trávník pro účely zahrady ing. Zdeňkovi Procházkovi dle žádosti. 6 pro

65/04

Nedoporučuje ZM přijmout nabídku ÚZSVM na převod č.p. 35 v ulici Československé armády Cvikov, podle výsledku statického posouzení požadovat demolici objektu. 6 pro

66/04

Nesouhlasí s poskytováním měsíčního příspěvku Domovu důchodců v Zákupech a rezervací části kapacity pro naše občany.  6 pro

 

Dále rada projednala a

- člen rady p.Krsek projedná s městským ekologem možnost vyčištění hnízda čápů v Lindavě

- člen rady p.Krsek prošetří možnost řešení rozšíření veřejného osvětlení ulice Nerudova

- ukládá tajemníkovi  MěÚ předložit na příští jednání rady přehled dlužníků města

- pověřuje vedoucí správního odboru provedením kontroly VHP v obvodu města

- informaci ředitelky MŠ k provozu mateřských škol – bude na dalším jednání rady

-- informace o kronice města – zápisy za období od r. 1990 do 2002 – prověření

 

JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                                     starosta města


↑ jdi na obsah stránky