• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

6. RaM 23.března 2010

Informace z 6. schůze Rady města Cvikov dne 23. března 2010

Účast: ze 7 členů rady, přítomno 7

90/10
Stanovisko k opravě střechy na č.p. 538 Komenského ulice Cvikov II – po provedení prohlídky bylo konstatováno: potřeba celkové opravy střechy a vzhledem k prodeji bytů rada potvrzuje předchozí stanovisko - prodejní cena bytů bude v případě realizace navýšena o výdaj na rekonstrukci střechy. (7 pro)

92/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (právo vstupu a vjezdu za účelem údržby vodovodní přípojky) na pozemku města p.č. 1140/3 a 1141/1 v k.ú. Cvikov pro vlastníka pozemku p.č. 1146/2 a 12144/1 v k.ú. Cvikov, současný vlastník Luboš a Magda Draškovičovi , bytem Cvikov. (7 pro)

95/10
Nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost pojízdné prodejny Pekařství Bohemia (rozvážka pro místní části Trávník, Naděje, Lindava, Svitava) . (6 pro, 1 zdržela)

96/10
Doporučuje ZM pověřit starostu města Mgr. Čeřovského zastupováním města na Valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti Teplice dne 1.6.2010. (7 pro)

98/10
Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 1 tis. Kč na činnost Stanici Falco Dolní Týnec – okr. Litoměřice (péče o handicapovaná zvířata) .(6 pro, 1 zdržela)

99/10
Souhlasí s užíváním znaku města Cvikov na tričkách pro atletický oddíl DDM Cvikováček Cvikov. (7 pro)

100/10
Schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle návrhu - rozdělení dotace na sport , členské příspěvky města v r. 2010. (7 pro)

101/10
Souhlasí s pronájmem pozemku města p.p.č. 3179 k.ú. Cvikov – část 739 m˛ z celkové výměry 3505 m˛, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny, ukončení pronájmu: Petr Ježek st., NS č. 380, ke dni 28.02.2010, nový pronájem nájemce Petr Ježek ml., účel: zahrada
za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok. (7 pro)

102/10
Souhlasí s vyvěšením záměru obce o pronájmu pozemku města na úřední desce:
st.p.č. 76/1 část 38 m˛ z celkové výměry 266 m˛ k.ú. Cvikov, dle KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: občanská vybavenost, žadatelé: Karel a Dana Čapkovi, Cvikov, účel: vjezd do garáže. (7 pro)

Dále rada projednala a

- bere na vědomí informaci o uzavření mateřských škol v době letních prázdnin(19.7.-15.8 . 2010 na Sídlišti, 12.7.- 8.8.2010 v Jiráskově ul.)

- bere na vědomí informaci o ukončení pronájmu nebytového prostoru restaurace v Městském klubu kultury , stávající nájemce p.Ulman , výpověď dohodou k 31.3.2010, vyhlášení nabídky pronájmu , časově neomezená do podání žádosti a výběru vhodného nájemce

- nemá námitek k uspořádání závodů pořadatele TJ Bohemia N.Bor – MTB Maraton Bohemia dne 17.4.2010, trasa na území města

- bere na vědomí zápis Osadního výboru Lindava – únor 2010

JUDr. Jaroslav Švehla  místostarosta města
Mgr. Ivo Čeřovský  starosta města


↑ jdi na obsah stránky