• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

6. RaM 24.března 2009

Usnesení z 6. schůze  Rady města Cvikov dne 24 . března   2009

 

Účast : 6 členů  ze 7 členů rady ,   1 omluvena PharmDr. Skopová

 

97/09

Souhlasí s podáním výpovědi z nájmu nebytového prostoru č.p. 73 Drnovec ke dni 4.5.2009 pro hrubé porušování povinností nájemce nebytového prostoru v souladu s výpovědními podmínkami smlouvy . (6 pro)

 

98/09

Souhlasí  se zveřejněním nabídky pronájmu uvolněného nebytového prostoru č.p. 73 Drnovec,  podmínka: zachování restauračního zařízení.  (6 pro)

 

99/09

Souhlasí s konáním  cyklistické soutěže organizované Pakli sport klub Jablonné v Podještědí  – cyklomaraton Malevil Cup ve dnech  8. – 9. května 2009 na území města. (6 pro)

 

100/09

Bere na vědomí žádost p. Svobody  na umístění reklamy na čekárně města v Komenského ulici   s tím, že  je nutné požádat o územní rozhodnutí MěÚ Cvikov  se stanoviskem Dopravního inspektorátu Policie ČR a odboru dopravy KÚLK.

 

101/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky města s firmou  ČEZ Distribuce a.s. Děčín

a) rozšíření  kNN  ppč. 2419 v Tovární ulici Cvikov, za úplatu  5 tis. Kč (přípojka k zahrádkám)

b) přípojka  kNN 1xOM ppč. 932 v Naději, za úplatu  1 tis. Kč  (elektropřípojka  ke stavbě rodinného domu – stavebník p. Duben)

c) přípojka kNN lx OM ppč. 144/1-2 v Trávníku za úplatu 3 tis.Kč ( přípojka k domu p. Kleina)

(6 pro)

 

102/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky města  s

a)      Jaroslavem a Alžbětou Freierovou,bytem Cvikov, na přístup a  průjezd  na p.p.č. 3909 k.ú. Cvikov  k domu č.p. 256 Nábřežní ulice

b)      Martinem Kameníkem, bytem Cvikov, na p.p.č. 664/1, 665,666/9,666/7,651/1,3622/1  na kanalizační přípojku k č.p. 380  Komenského ulice

(6 pro)

 

103/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o náhradě za omezení užívání nemovitosti mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR  Praha 4 a městem Cvikov  - umístění vedení veřejného osvětlení pro stavbu města Chodník Cvikov-Svor podél silnice I/13. Náhrada ve výši 267,75 Kč .

 

104/09

Souhlasí s výplatou   mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy  Sídliště Cvikov  Mgr. Jakobi dle návrhu. 

 

105/09

Souhlasí s výplatou mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy  Jiráskova ulice Cvikov  Bc. Bobelákové dle návrhu.

 

106/09

Souhlasí s úpravou osobního hodnocení ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Sídliště Cvikov Mgr. Jakobi dle návrhu od 1.4.2009.

 

107/09

Souhlasí s poskytnutím finančního  příšpěvku ve výši 5000,- Kč na provoz domu pro matky s dětmi JONÁŠ Farní charity Česká Lípa.

 

Rada projednala a

 

a) vzala na vědomí  informaci referentky životního prostředí o zajištění usnesení rady

    -      kontejner na papír a plasty pro podnikatele- fyzické osoby ve sběrném dvoře

    -   kontrola uskladnění hnoje volně na pozemku v Lindavě – 12.3. 09 kontrola        neplnění           závazků,  27.3. 09 místní šetření s Městským úřadem Nový Bor

    -      vydání rozhodnutí ve věci topolů v Lindavě

    -      vydání rozhodnutí ve věci stromů v Mánesově ul. Cvikov

    -    prořez lípy na mostku  v Lindavě ( žádost a možná úhrada ze strany Krajské správy      silnic jako vlastníka  pozemku )

b) vzala na vědomí informaci místostarosty o vypsání grantu k podpoře mobilních operátů      k rozšíření signálu na venkov

 

c) nepřijímá nabídku firmy Compakt  na umístění reklamní upoutávky města na cyklomapě Lužické hory

 

d) žádost o prodloužení plynového řádu v ulici Československé armády bude předána do komise rozvoje města a projednána spolu s celkovou zprávou o stavu plynofikace města  s možností spolufinancování občanů a smluvního zajištění příspěvku v případě dalších přípojek

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                  starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky