• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

6. ZaM 12.května 2011

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 12. května 2011

přítomno: 21 členů zastupitelstva       

1/
Zastupitelstvo města Cvikov  projednalo prodeje bytových jednotek a schvaluje prodej bytových jednotek  :  

A) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 303 a 569, Martinovo údolí, Cvikov II, Cvikov a pozemcích st.p.č. 1102 a 1103 k.ú. Cvikov s předkupním právem města na 5 let a s převodem užívacího práva Služeb města Cvikova s.r.o. (nájemní smlouva ze dne 30.04.2010)
BJ č. 303/8
žadatel: PLAČKOVÁ Jaroslava, Cvikov (spoluvlastnický podíl 271/6626)
za cenu: 80.390 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.734 Kč

B) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 159, Boženy Němcové, Cvikov I, Cvikov, objektu-jiné stavby na st.p.č. 65 a pozemcích st.p.č. 65, st.p.č. 66, p.p.č. 3929, p.p.č. 123 a p.p.č. 118/1 v k.ú. Cvikov (vč. venkovních úprav, septiku a porostů)
a) BJ č. 159/4
žadatel(vnučky): LESCHINGEROVÁ Marie, LESCHINGEROVÁ Anna, Cvikov (spoluvlastnický podíl 767/7196)
za cenu: 116.811 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.487 Kč
b) BJ č. 159/5
žadatel: POCHOPOVI Bedřich a Zdeňka, Cvikov (spoluvlastnický podíl 897/7196)
za cenu: 132.725 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 3.487 Kč

C) prodej bytové jednotky (BJ) a uzavření kupní smlouvy prodeje BJ, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 328, Lindava, Cvikov a pozemcích st.p.č. 379 a p.p.č. 62/22 v k.ú. Lindava s předkupním právem města na 5 let
- pozemkem 62/22 rozvod vody a kanalizační potrubí pro čp. 328
- vodárna/stavba bez čp/če tech.vyb. na st.p.č. 426 v k.ú. Lindava ve vlastnictví města, vybavení např. čerpadlo-elektrika a servis hradí město,
- obyvatelé č.p. 326, 327 a 328 platí vodu dle směrných čísel a stočného, v Prohlášení vlastníka není řešeno, dle doporučení znalce p. Koutské platit dle současných zvyklostí (řešit v mandátní smlouvě)
BJ č. 328/2
žadatel: HALČINOVI Ján a Ludmila, Lindava (spoluvlastnický podíl 795/3325)
za cenu: 176.001 Kč + aktuální doplatek (vybavení bytu) dle potvrzení SMC + příslušenství 2.994 Kč

hlasování  k bodu 1/ A) – C) : 20 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová2/
Zastupitelstvo města projednalo žádosti a návrhy ve věci pozemků

2/1  Pozemky - nabytí
A)  schvaluje nabytí pozemku do majetku města a uzavření kupní smlouvy
st.p.č. 134 o výměře 103 m2 k.ú. Trávník u Cvikova
         KN: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území
p.p.č. 53 o výměře 663 m2 k.ú. Trávník u Cvikova
         KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území
     úplatný převod od TANEČKOVÉ Petry, Cvikov
      za pův. kupní cenu 21.966 Kč (předkupní právo města)
      hlasování: 20 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová

B)  neschvaluje nabytí pozemku do majetku města
      p.p.č. 2114/1 o výměře 17 m˛ k.ú. Lindava
         KN: ostatní plocha-ostatní komunikace;
    ÚP: komunikace (místní komunikace obslužná)
     bezúplatný převod od ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
účel: místní komunikace
hlasování: 20 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová

2/2 Pozemky - prodej
A)  schvaluje   prodej  pozemku a uzavření kupní smlouvy
      p.p.č. 597/1 o výměře 4453 m˛ v k.ú. Lindava                             
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: DVOŘÁKOVÁ Alžběta, Lindava
účel: výstavba stavby pro bydlení
ÚD: 05.01.2011 – 20.01.2011, za cenu: 100 Kč/m˛ + příslušenství + předkupní právo  
hlasování: 20 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová

B)  neschvaluje prodej pozemku
      p.p.č. 599/4 o výměře 864 m˛ v k.ú. Lindava
KN: orná půda; ÚP: smíšené obytné území, účel: výstavba stavby pro bydlení
      ÚD: 05.01.2011 – 20.01.2011
      žadatel: DVOŘÁKOVÁ Alžběta, Lindava                
      hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 zdržel p.Říha, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová

C)  schvaluje prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy
      p.p.č. 599/4 o výměře 864 m˛ v k.ú. Lindava
KN: orná půda; ÚP: smíšené obytné území,
účel: rozšíření pozemku – zarovnání, ÚD: 05.01.2011 – 20.01.201
      žadatel: HUDEČEK Jiří, Lindava
      prodej za cenu: 100 Kč/m˛ + příslušenství + předkupní právo       
      hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 zdržel p.Říha, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová

D)  schvaluje prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy
      p.p.č. 437/2 o výměře 1087 m˛ v k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny (záplavové území Q100)
žadatel: ŘÍHA Radek, Říha Marek, Lindava
účel: koupě pozemku okolo budovy čp. 2 ve vlastnictví žadatelů
ÚD: 09.03.2011-11.04.201, prodej  za cenu:    20,-     Kč/m˛ + příslušenství
hlasování :
18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nehlasoval p.Říha, 2 nepřítomni p.Hanzlíček, PhDr. Sýkorová

E)   schvaluje prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy
      p.p.č. 470/1 oplocená část dle GP (cca 420 m˛)
     z celkové výměry 1375 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost, ÚP: louky a pastviny
žadatel: ZIKMUNDOVI Rudolf a Marie, Cvikov
účel: zahrada, ÚD: 18.04.2011-dosud, prodej za cenu: 20,-  Kč/m˛ + příslušenství    
hlasování: 19 pro, 0 proti, 1 zdržel  Ing. Hokr, 1 nepřítomen   PhDr. Sýkorová
    
F)  schvaluje prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy
      p.p.č. 3819/1 o výměře 1423 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: čistě obytné území-kolektivní
žadatel: MAŇASKOVI Martin a Alena, Cvikov
účel: zahrada, ÚD: 09.03.2011 – 11.04.2011,
prodej za cenu: 100,- Kč/m˛ + příslušenství+ předkupní právo
a
současně schvaluje změnu územního plánu - do plochy smíšené obytné území
hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová

G)  a)  schvaluje záměr  prodeje pozemku
       st.p.č. 1461/4 o výměře 94 m˛ v k.ú. Cvikov
KN: zastavěná plocha a nádvoří se stavbou č.p. 178 a179;
ÚP: čistě obytné území-kolektivní
účel: majetkoprávní narovnání –
prodej podílu města o velikosti 8480/10000 vlastníkům
bytových  jednotek dle velikosti jejich spoluvlastnického podílu  
za cenu:  200,-  Kč/m˛ + přísl.

     b)  schvaluje  záměr prodeje a  symbolickou cenu 1,0- Kč za prodej  nevyužitých  nebytových prostor č.j. 178/12 vč.   spoluvlastnického podílu 22/10000  a č.j. 179/12 vč. spoluvlastnického podílu 43/10000  
      hlasování k bodu  G a) a b) :
     19 pro, 0 proti, 1 zdržel p.Hanzlíček, 1 nepřítomen p.PhDr. Sýkorová

     c) neschvaluje prodej  nebytového  prostoru    č.j. 177/12 (kotelna)  
     hlasování: 20 pro, 0 proti,0 zdržel, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová

2/3 Snížení kupní ceny
a) Neschvaluje snížení kupní ceny za prodej pozemku p.p.č. 1004 o výměře 141 m˛ v k.ú. Cvikov , z 200 Kč na 30,- Kč
žadatel: VESELÝCH Miloslav a Jitka, Cvikov
a
b) schvaluje revokaci usnesení ZM dne 24.06.2010 usn.č. 2/2/E)
hlasování : 18 pro, 0 proti, 2 zdrželi Mgr. Jakobi, p.Jirák, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová

2/4 Neschvaluje prodej pozemku
a)    p.p.č. 560/17 o celkové výměře 70 m˛ v k.ú. Svitava
       KN: ostatní plocha-ostatní komunikace;
    ÚP: ostatní-komunikace/účelová komunikace (záplavové území)
        žadatel: GREŽĎOVÁ Lenka, Svitava
    účel: jediný možný vjezd na všechny pozemky p. Lenky Grežďové
      hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 zdržel p. Stejskal, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová
 
b)    odkládá žádost žadatelů: KOVALEVOVI  Dimitrij a Zdeňka, Cvikov
      o prodej pozemku  p.p.č. 2881/1 -část v prodloužení vlastnické hranice žadatele
      -cca 145 m˛  z celkové výměry 529 m˛ v k.ú. Cvikov účel: zahrada, znova projednat     v komisi stavební a pozemkové se změnou  zařazení pozemku z komunikace na zahradu a  
      změnu ÚP na  smíšené obytné území.
      hlasování:  19 pro, 0 proti, 1 zdržel p.Stejskal, 1 nepřítomen PhDr. Sýkorová


3/
Schvaluje  podmínky prodeje domu č.p. 38 Náměstí Osvobození Cvikov I Cvikov a uzavření kupní smlouvy:
stanovení smluvní kupní ceny domu č.p. 38 (včetně pozemků)  na 1 818 120,- Kč (+ příslušenství).  Smluvně v kupní smlouvě stanovit povinnost pro  kupujícího nájemce   zajištění opravy fasády a štítu viditelného z náměstí a  postavení  nového komínu do 3 let . V případě nesplnění smluvního závazku  sankce 300 tis.Kč.
hlasování: 13 pro, 0 proti, 7 zdržel p. Hanzlíček, PhDr. Sýkorová, p.Kořínek, p. Říha, p. Stejskal, p. Vojtěch M., Ing. Vojtěch D. , 1 nehlasoval  p. Neckař

4/
Odkládá projednání  doplnění  Zásad pro prodej obytných domů a bytů v majetku města  - Opatření a doplnění pravidel pro prodej bytových jednotek:  hlasování: 21 pro, 0 proti,0 zdržel

5/
Schvaluje doplnění cen pozemků  města
- stanovení ceny  350 Kč/m2  jako ceny  pozemku v lokalitě souboru pozemků určených k zastavění RD s investicí města do projektové  dokumentace a zasíťování k hranicím jednotlivých parcel až po pilíř ; ostatní ponechat jako dosud podle plochy, ve které se pozemek nachází z hlediska územního plánu, pro rekreační účely min. 100 Kč/m2  .
hlasování:20 pro, 0 proti, 1 zdržel p. Jirák

6/
Schvaluje uzavření a podpis Dodatku smlouvy č. 5 na akci Multifunkční centrum Sever dle návrhu.  
hlasování:20 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Beránek

7/
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o spolupráci s Léčebnou  respiračních  nemocí Cvikov  dle návrhu .
hlasování: 20 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Beránek

8/
Schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 dle návrhu.
hlasování:20 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen p.Hanzlíček

9/
Schvaluje záměr přijetí překlenovacího úvěru na financování investičních akcí a pověřuje Radu města  jednáním  k získání nejvýhodnějších  podmínek  a provedením výběru  nabídek.
hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 zdržel

10/
Odkládá projednání zadání opravy  ulice Ústavní Cvikov,  bude provedeno další nabídkové řízení na provedení prací.   
hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 zdržel PhDr. Sýkorová

11/1
Bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. čtvrtletí 2011.

11/2
Schvaluje prodej hasičského auta  ( Tatra 148 P - cisternová stříkačka 32) za cenu 20. 000,- Kč a odpis 48 800,- Kč.
hlasování:21 pro, 0 proti, 0 zdržel

11/3
Jmenuje  p. Lohra Petra členem Osadního výboru Lindava-Svitava .
hlasování. 21 pro, 0 proti, 0 zdržel

11/4
Pověřuje  místostarostu města JUDr. Jaroslava Švehlu  zastupováním města na Valné hromadě SVS a.s. Teplice dne 2.6.2011
hlasování:21 pro, 0 proti, 0 zdržel

11/5
Bere na vědomí Dodatek č. 1 dohody na provádění geologických prací s Libereckým krajem.


        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky